FVS

Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.   EN

Email:
zuzana.hrabovska1@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/zuzana.hrabovska1
Fakulta:
FVS UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fakulta verejnej správy
Pracovisko:
KEaRVS - Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS
Miestnosť:
PA4M03
Telefón:
+421 55 234 5142 voip: 5142
ORCID iD:
0000-0003-4513-5868
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. aktívne pôsobí na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika od roku 2009. V rámci svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa venuje problematike regionálnej ekonomiky Slovenskej republiky so zameraním na identifikáciu a kvantifikáciu najvýznamnejších faktorov regionálnej diferenciácie, špecifikáciu nástrojov regionálnej politiky a mechanizmus ich pôsobenia ako aj alternatívne zdroje a možnosti rozvoja regiónov. Ďalšou oblasťou vedeckého záujmu sú súvislosti regionálneho rozvoja a marketingového inštrumentária teritoriálneho marketingu a problematika financovania verejného sektora. Počas doktorandského štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach sa Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. sa zaoberala oblasťou podnikových financií so špecializáciou na oblasť identifikácie determinantov ovplyvňujúcich kapitálovú štruktúru podnikov.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1996,
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1998, 349900 Ekonomika a manažment podniku
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2008, 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

AAB - 2021. Z. Hrabovská (14 %), V. Bobáková (45 %), L. Rožová (41 %). Výkonnosť regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónu. Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2020. - 102 s. ISBN 9788081529481.

ADM - 2019. Z. Hrabovská (50%) Problems of Unemployment through the Employment Policy in the Labour Market: The Case of the Slovak Republic and the Czech Republic. In: Public Administration Issues. ISSN 2409-5095. č. 5 (2019), s. 103-119. DOI 10.17323/1999-5431-2019-0-5-103-119.

ADF - 2020. Z. Hrabovská (100%) Najmenej rozvinuté okresy v Slovenskej republike - problémy a riešenia. In: Verejná správa a spoločnosť. ISSN 1335-7182. Roč. 21, č. 1 (2020), s. 74-87. DOI 10.33542/VSS2020-1-05, 2020 ERIH PLUS

ADM - 2021. Z. Hrabovská (20 %), E. Výrostová (75 %), A. Dioba (5 %). Tourism and regional growth in the Carpathian Euroregion – A panel data approach / Eva Výrostová, Zuzana Hrabovská and Albina Dioba. VEGA 1/0153/18. In: European Journal of Tourism Research=EJTR. ISSN 1994-7658. Roč. 29, (2021), art. no. 2911, s. [1-21]. SCOPUS; WOS CC

AFC - 2018. Z. Hrabovská (100%) Dynamika konkurencieschopnosti samosprávnych krajov v Slovenskej republike. Publikácia je registrovaná v databáze Web of Science. In: Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Konkurence=Proceedings of the 10th annual international scientific conference Competition. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. ISBN 9788088064374. S. 100 -109. Projekt: Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike - VEGA 1/0153/18.


Vybrané projekty

VEGA č. 1/0173/15 „Analytický pohľad na aspekty determinujúce vývoj cezhraničných fúzií a akvizícií v európskom priestore.“ 2015 - 2016, spoluriešiteľka.

VEGA č. 1/0031/17 „Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte ekonomických a sociálnych determinantov v rámci európskeho priestoru.“ 2017 - 2018, spoluriešiteľka.

VEGA 1/0153/18 "Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike" - zástupkyňa zodpovednej riešiteľky.

VEGA 1/0431/23  Konkurencia záujmov spotrebiteľov a obchodníkov pri dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb na jednotnom digitálnom trhu s dôrazom na právne a ekonomické aspekty - spoluriešiteľka.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Inštitút pro politiku a společnost, Česká republika, Praha, na Martinské 2, 110 00 Praha 1, 07. 05. 2018 - 11. 05. 2018, Erasmus+ - školenie
Organizačné aktivity
členka Akademického senátu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2013 - 2017
členka Akademického senátu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 - 2019
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť - UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2019 - 2023
prodekanka pre kvalitu vysokoškolského štúdia a rozvoj - UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2023 - súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
VEGA č. 1/0031/17 „Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte ekonomických a sociálnych determinantov v rámci európskeho priestoru.“ 2017 - 2018, spoluriešiteľka VEGA 1/0153/18 "Evaluácia výkonnosti regionálnej samosprávy v kontexte jej vplyvu na ekonomické a sociálne faktory rozvoja regiónov v Slovenskej republike" - zástupkyňa zodpovednej riešiteľky
Záľuby
turistika, spoločenské hry

Ďalšie informácie


FVS