LF

prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.   EN

Email:
eva.mechirova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/eva.mechirova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UHE - Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Miestnosť:
RD0O151
Telefón:
+421 55 234 3380
ORCID iD:
0000-0002-4391-9784
Prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. je profesorkou histológie a embryológie a zároveň prednostkou Ústavu histológie a embryológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pôsobí aj ako prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1.-3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo. Je členka komisie pre obhajobu diplomových prác z gynekológie a pôrodníctva a z anatómie, histológie a embryológie - pre odbor Všeobecné lekárstvo ako aj členka komisie pre štátnu skúšku z Gynekológie a pôrodníctva. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava na skúmanie degeneračných a regeneračných mechanizmov v nervovom systéme, vizualizovaných pomocou imunohistochemických metód v spolupráci s Ústavom Biovied SAV a Neurologickou klinikou UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. Je spolugarantkou odborovej komisie doktorandského študijného programu anatómia, histológia a embryológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Podieľala sa na riešení 21 grantových projektov VEGA, KEGA a APVV v pozícii hlavného riešiteľa, zástupcu hlavného riešiteľa alebo riešiteľa. Celkovo publikovala 311 prác, z čoho je 37 uverejnených v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus s 275 citačnými ohlasmi. Hirschov index podľa Web of Science má 10. Od roku 2006 je prezidentkou Slovenskej anatomickej spoločnosti a členkou redakčnej rady Acta Medica Martiniana.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1975, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 1983, Anatómia, histológia a embryológia
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1991, Anatómia, histológia a embryológia
Titul profesor:
Masarykova univerzita, Lekárska fakulta, Brno, Česká republika, 2010, Histológia a embryológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia - člen odborovej komisie, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo / General medicine, III. stupeň stupeň štúdia
Študijný program: Gynekológia a pôrodníctvo, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
Histológia a embryológia 1 a 2 - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Histológia a embryológia 1 a 2 - Zubné lekárstvo, I. + II. stupeň štúdia
Histology and embryology 1 and 2 - General medicine, I. +II. stupeň štúdia
Histology and embryology 1 and 2 - Dental medicine, I. + II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Anatómia, histológia a embryológia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Všeobecné lekárstvo
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Neurológia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie

ADC - Skorvanek, M., Ladomirjakova, Z., Han, V., (...), Mechirova, E., Gdovinova, Z.: Prevalence of Prodromal Parkinson's Disease as Defined by MDS Research Criteria among Elderly Patients Undergoing Colonoscopy. Journal of Parkinson's Disease, 7, 3, (2017) 481-489. IF-3,172, Q1, cited 6x

ADC - SKORVANEK, M., GELPI, E., MECHIROVA, E., ...GDOVINOVA, Z., KOVACS, G.G.: Alfa-Synuclein antibody 5G4 identifies manifest and prodromal Parkinson s disease in colonic mucosa. Movement Disorders, 33( 8), (2018) 1366-1368.IF 8,061, Q1, cited 3x

ADC - DANKOVÁ, M., DOMORÁKOVÁ, I., FAGOVÁ, Z., STEBNICKÝ, M., MECHÍROVÁ, E.: Induction of ischemic tolerance by remote perconditioning or postconditioning as neuroprotective strategy for spinal cord motor neurons. Life Sciences. 2021, vol. 283, no. 119789, ISSN 0024-3205. p.1-12, Q1, IF 5,03

ADC - TOTH, S., JONECOVA, Z., MARETTA, M.,...MECHIROVA, E., Kruzliak, P.: The effect of Betanin parenteral pretreatment on jejunal and pulmonary tissue histological architecture and inflamatory response after jejunal ischemia-reperfusion injury, Experimental and Molecular Pathology, 110, (2019), 104292. IF 2,28, Q1, cited 4x

ADC - FAGOVÁ, Z., DOMORÁKOVÁ, I., DANKOVÁ, M., ...KUNOVÁ, A., MECHÍROVÁ, E.: Ubiquitin and endogenous antioxidant enzymes participate in neuroprotection of rabbit spinal cord after ischemia and bradykinin postconditioning. Acta Histochemica, 120(6) (2019), 732-741. IF 2017, Q2, cited 3x

Vybrané projekty
VEGA 1/0439/17: Indukcia ischemickej tolerancie v mieche králika vzdialeným perkondicionovaním a postkondicionovaním: štúdium mechanizmov endogénnej ochrany. Pozícia: riešiteľka

KEGA -019UPJŠ-4/2016: Interaktívvny prístup k výučbe orofaciálnej hiatológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo. Pozícia: zástupca vedúceho projektu

VEGA1/0596/19: Identifikácia a validizácia nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby vo veľkej kohorte pacientov s idiopatickou poruchou správania v REM spánku. Pozícia: riešiteľka
APVV-18-0547: Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby. Pozícia: riešiteľka
APVV- 14-0415: Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby. Pozícia: riešiteľka
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Semmelweis University Medical school, dep. of Anatomy, Histology and Embryology, Budapest, Semelweis University, Budapest, Hungary, 2 týždne, 1986, študijný pobyt
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Facolta di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli, Roma, Italy, 9 týždňov,1998, Erasmus
FENS FORUM Amsterdam, Amsterdam, Holandsko, 7 dní, 2010, Erasmus mobilita
IBRO Meeting Florencia, Florencia, Taliansko, 7 dní, 2011, Erasmus mobilita
FENS FORUM Barcelona, Barcelona, Španielsko, 7 dní, 2012, Erasmus mobilita
FENS FORUM Milano, Milano, Taliansko, 7 dní, 2014, Erasmus mobilita
Organizačné aktivity
prednostka Ústavu histológie a embryológie - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, od roku 2015
prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. - 3. ročníku , všeobecné lekárstvo - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, od roku 2015
členka Vedeckej rady UPJŠ LF a členka AS LF UPJŠ v Košiciach - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, od roku 2015
prezidentka SAS (Slovenská anatomická spoločnosť) - SLS, Bratislava, od roku 2006
KEGA, členka komisie č.2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe - KEGA, Bratislava, od roku 2016

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
V roku 2017 bola Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, pod vedením prof. MUDr. Evy Mechírovej, CSc. udelená "Cena predsedu Košického samosprávneho kraja ". Od roku 2006 je prezidentkou Slovenskej anatomickej spoločnosti a členkou redakčnej rady Acta Medica Martiniana. Je členkou KEGA komisie č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe od roku 2016.
Projekty
Prof. Mechírová, CSc. bola a je hlavnou riešiteľkou, zástupcom hlavného riešiteľa a riešiteľkou 21 projektov VEGA, KEGA a APVV.

Ďalšie informácie


LF