LF

MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH   EN

Email:
ingrid.babinska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/ingrid.babinska
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UE - Ústav epidemiológie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB7O22
Telefón:
+421 55 234 3270
ORCID iD:
0000-0002-3586-1180
MUDr. Ingrid Babinská, PhD., MPH je vysokoškolská pedagogička na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Špecializáciu získala v odbore hygiena a epidemiológia, v odbore verejné zdravotníctvo a ukončila štúdium Master of Public Health. V roku 2014 získala titul PhD. v odbore Verejné zdravotníctvo. Dlhodobo pôsobila v oblasti prevencie a podpory zdravia a podieľala sa na realizácii regionálnych, národných a medzinárodných projektov. Popri pedagogickej činnosti a vedení študentov pri záverečných bakalárskych a diplomových prácach sa venuje vedeckovýskumnej činnosti a podieľa sa na riešení vedecko-výskumných grantových projektov VEGA, APVV. Vo svojom výskume sa zameriava na problematiku epidemiológie infekčných a neinfekčných ochorení s osobitným zameraním na socio-ekonomicky znevýhodnené skupiny.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1995, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2014, verejné zdravotníctvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Epidemiológia - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Hygiena a Epidemiológia - Zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Epidemiológia II. 1 - Verejné zdravotníctvo, II. stupeň štúdia
Epidemiológia II., 2 - Verejné zdravotníctvo, II. stupeň štúdia
Epidemiológia infekčných chorôb - Verejné zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Epidemiológia I. - Verejné zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Hygiena a epidemiológia - Ošetrovateľstvo, I. stupeň štúdia
Hygiena a epidemiológia - Fyzioterapia, I. stupeň štúdia
Epidemiológia - Laboratórne vyšetrovacie metódy, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - HALÁNOVÁ, Monika - VESELINY, Eduard - KALINOVÁ, Zuzana - JARČUŠKA, Peter - JANIČKO, Martin - URBANČÍKOVÁ, Ingrid - PELLA, Daniel - DRAŽILOVÁ, Sylvia - BABINSKÁ, Ingrid - Seroprevalence of Hepatitis E Virus in Roma Settlements: A Comparison with the General Population in Slovakia - International journal of environmental research and public health -2018 - Vol.15, no. 5 (2018), art. no. 904, s. 1-8, Q 2, Citované: 4-krát

ADC - ČECHOVÁ, Lenka - HALÁNOVÁ, Monika - BABINSKÁ, Ingrid -DANIŠOVÁ, Oľga - BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁK, Slavomír -MARCINČÁKOVÁ, Dana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ČISLÁKOVÁ, Lýdia- Chlamydiosis in farmed chickens in Slovakia and zoonotic risk for humans - Annals of Agricultural and Environmental Medicine - 2018 -Roč. 25, č. 2(2018), s. 320-325 , Q 3, Citované: 6 krát

ADC - DRAŽILOVÁ, Sylvia - BABINSKÁ, Ingrid - GAZDA, Jakub - HALÁNOVÁ,Monika - JANIČKO, Martin - KUČINSKÝ, Branislav - ŠAFČÁK, Dominik -MARTINKOVÁ, Dominika - TARBAJOVÁ, Lucia - ČEKANOVÁ, Anna -JARČUŠKA, Peter - Epidemiology and clinical course of primary biliary cholangitis in Eastern Slovakia - International Journal of Public Health - 2020 - Roč. 65, č. 5 (2020), s. 683-691, Q 1, Citované: 5 krát

ADC - ANTOLOVÁ, Daniela - JANIČKO, Martin - HALÁNOVÁ, Monika -JARČUŠKA, Peter - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - BABINSKÁ, Ingrid - KALINOVÁ, Zuzana - PELLA, Daniel - MAREKOVÁ, Mária -VESELINY, Eduard - Exposure to Toxoplasma gondii in the Roma and Non-Roma Inhabitants of Slovakia: A Cross-Sectional Seroprevalence Study - International Journal of Environmental Research and Public Health -2018 - Roč. 15, č. 3 (2018), s. 1-9, Q 2, Citované: 8 krát

ADC - HALÁNOVÁ, Monika - PETROVÁ, Lenka - HALÁN, Miloš - TRBOLOVÁ, Alexandra - BABINSKÁ, Ingrid - WEISSOVÁ, Tatiana - Impact of way of life and environment on the prevalence of Chlamydia felis in cats as potentional sources of infection for humans - Annals of Agricultural and Environmental Medicine=AAEM. - ISSN 1232-1966. - Roč. 26, č. 2 (2019), s. 222-226, Q4, Citované: 7 krát

Vybrané projekty

APVV-15-0134: Genetická diverzita vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom. Roky realizácie: 2016-2019. Typ účasti: spoluriešiteľ.

APVV PP-COVID-20-0064: Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska. Roky realizácie: 2021-2025. Typ účasti: spoluriešiteľ.

VEGA MŠVVaŠ SR 1/0084/18: Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí. Roky realizácie: 2018-2021. Typ účasti: spoluriešiteľ.

VEGA 1/0359/21 Mapovanie epizootologickej a epidemiologickej distribúcie a výskytu vybraných zoonotických intestinálnych patogénov pomocou molekulových metód., Roky realizácie: 2021-2024. Typ účasti: spoluriešiteľ.

APVV-19-0493 RomaReach Výskum raného detstva v marginalizovaných rómskych komunitách: kontextuálne faktory psychomotorického vývinu detí počas prvých 1000 dní. Roky realizácie: 2020-2024. Typ účasti: spoluriešiteľ.

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF