LF

doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH   EN

Email:
ingrid.urbancikova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/ingrid.urbancikova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KDaD - Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Miestnosť:
MM3O03
Telefón:
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UE - Ústav epidemiológie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB7O18
Telefón:
+421 55 234 3207
ORCID iD:
0000-0003-2910-4383
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH pracuje na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach vo funkcii docenta. Zároveň pôsobí na Klinike detí a dorastu Detskej fakultne nemocnice v Košiciach v pozícii odborného asistenta. Od roku 1992 pracuje na Detskom infekčnom oddelení Detskej fakultnej nemocnice, v súčasnosti v Centre pre očkovanie detí s komplikáciami po očkovaní a kontraindikáciami očkovania. Absolvovala špecializácie z pediatrie a infektológie. V roku 2010 získala titul Master of Public Health a v roku 2014 titul PhD v odbore verejné zdravotníctvo. V rokoch 2006 ˗ 2010 a 2012 ˗ 2020 pôsobila vo funkcii riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V centre jej vedeckého a klinického záujmu je diagnostika, liečba a prevencia infekčných ochorení, predovšetkým však problematika očkovania v špeciálnych situáciách, so zameraním sa na špecifické postupy, indikácie, kontraindikácie a bezpečnosť očkovania.Je členkou Európskej spoločnosti pre detské infekčné choroby (ESPID), členkou Central European Vaccination Awareness Group (CEVAG), členkou výboru Slovenskej spoločnosti infektológov, členkou Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, členkou Pracovnej skupiny pre imunizáciu ÚVZ SR, členkou pracovnej skupiny pre očkovanie pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti, členkou autorského kolektívu edukačného projektu Sprievodca očkovaním a členkou redakčnej rady časopisu Očkování a cestovní medicína.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1991, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2014, Verejné zdravotníctvo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2022, Všeobecné lekárstvo, Epidemiológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: štátna skúška v študijnom programe verejné zdravotníctvo - člen skúšobnej komisie, študijný odbor: Verejné zdravotníctvo, I. + II. stupeň štúdia
Študijný program: rigorózna skúška v študijnom programe verejné zdravotníctvo - člen skúšobnej komisie, študijný odbor: Verejné zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Študijný program: štátna skúška z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce - člen skúšobnej komisie, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
Pediatria 3 - všeobecné lekárstvo, II. stupeň štúdia
Epidemiológia - všeobecné lekárstvo, II.stupeň stupeň štúdia
Epidemiológia II., I. - verejné zdravotniíctvo, I.+II. stupeň štúdia
Lekárska vakcinológia - verejné zdravotníctvo, II. stupeň stupeň štúdia
Epidemiológia neinfekčných chorôb - epidomiológia, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - Urbančíková I. - Hudáčková D. - Majtán J et al. Efficacy of Pleuran (beta-Glucan from Pleurotus ostreatus) in the Management of Herpes Simplex Virus Type 1 Infection. In: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. - ISSN 1741-427X. - Roč. 2020, (2020), art. no. 8562309, s. [1-8]. Projekt: Asociácia medzi včasným nástupom mikrovaskulárnych komplikácií a dysreguláciou hemostázy u detí s diabetes mellistus 1. typu - VEGA 1/0310/18. 10.1155/2020/8562309 DOI; SCOPUS; CCC; WOS CC;

2020 SJR=0,552; 2020 CiteScore=3; 2020 SNIP=0,931; 2020 IF=2.630; 2020 AIS=0.443; 2020 Q2(Integrative & complementary medicine) JCR; 2020 Q1(Complementary and alternative medicine) Scimago; 2020 Q3(Integrative & complementary medicine) AIS

[OV 180]; citované: 22x

ADC - Jeseňák M.- Brndiarová M.- Urbančíková I. et al. Immune Parameters and COVID-19 Infection - Associations With Clinical Severity and Disease Prognosis [elektronický zdroj] In: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. - ISSN 2235-2988. - Roč. 10, (2020), art. no. 364, s. [1-8], online. - Spôsob prístupu: http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000553182000001. Projekt: Asociácia medzi včasným nástupom mikrovaskulárnych komplikácií a dysreguláciou hemostázy u detí s diabetes mellistus 1. typu - VEGA 1/0310/18. 10.3389/fcimb.2020.00364 DOI; SCOPUS; CCC; WOS CC;

2020 SJR=1,812; 2020 CiteScore=6,5; 2020 SNIP=1,485; 2020 IF=5.293; 2020 AIS=1.419; 2020 Q2(Immunology) JCR; 2020 Q1(Microbiology) JCR; 2020 Q1(Immunology) Scimago; 2020 Q1(Infectious Diseases) Scimago; 2020 Q1(Medicine (miscellaneous)) Scimago; 2020 Q1(Microbiology) Scimago; 2020 Q1(Microbiology (medical)) Scimago; 2020 Q2(Immunology) AIS; 2020 Q1(Microbiology) AIS, [OV 180]; citované: 65x

ADC - Halánová, M. - Veseliny, E. - Kalinová, Z. - Jarčuška, P. - Janičko, M.- Urbančíková, I. - Pella, D. - Dražilová, S. - Babinská, I. Seroprevalence of Hepatitis E Virus in Roma Settlements: A Comparison with the General Population in Slovakia.[Séroprevalencia vírusu hepatitídy E v rómskych osadách: porovnanie s populáciou na Slovensku]. In: International journal of environmental research and public health : open access journal. - ISSN 1661-7827. - Roč. 15, č. 5 (2018), art. no. 904, s. 1-8. Projekt: Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí - VEGA 1/0084/18. 10.3390/ijerph15050904 DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC; 2018 IF=2,468; 2018 SNIP=1,184; 2018 SJR=0,818; 2018 CiteScore=3,10; 2018 Q2(Environmental sciences) JCR; 2018 Q1(Public, environmental & occupational health) JCR; 2018 Q2(Health, toxicology and mutagenesis) Scimago; 2018 Q2(Public health, environmental and occupational health) Scimago [OV 180]; citované: 4x

ADC - Dražilová, S. - Janičko, M. - Kristian, P. - Schréter, I. - Halánová, M.- Urbančíková, I. - Madarasová Gecková, A. - Mareková, M. - Pella, D. - Jarčuška, P. Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infection in Roma and Non-Roma People in Slovakia [Prevalencia a rizikové faktory Hepatitídy B u rómov a nerómov na Slovensku]. In: International journal of environmental research and public health : open access journal. - ISSN 1661-7827. - Roč. 15, č. 5 (2018), s. 1-12. 10.3390/ijerph15051047 DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC; 2018 IF=2,468; 2018 SNIP=1,184; 2018 SJR=0,818; 2018 CiteScore=3,10; 2018 Q2(Environmental sciences) JCR; 2018 Q1(Public, environmental & occupational health) JCR; 2018 Q2(Health, toxicology and mutagenesis) Scimago; 2018 Q2(Public health, environmental and occupational health) Scimago [OV 180]; citované: 9x

ADC - Prymula R.- Shaw J.- Chlíbek R.- Urbančíková I.- Prymulová K. Vaccination in newly arrived immigrants to the European Union. In: Vaccine. - ISSN 0264-410X. - Vol. 35, no. 38 (2017), s. 5186 - 5193. CCC; 2017 CCC; 2017 IF=3,285; 2017 Q2 (Immunology) SCIE; 2017 Q2 ( Medicine, Research & Experimental) SCIE [OV 180]; citované: 7x

ADC - Kapustová, L. - Petrovičová, O.- Bánovčin P. - Antošová M. - Bobčáková A. - Urbančíková I. - Rennerová Bohmerová Z.(Korešpondenčný autor) - Jeseňák M. COVID-19 and the Differences in Physiological Background Between Children and Adults and Their Clinical Consequences. In: Physiological research. - ISSN 0862-8408. - supl. Roč. 70, č. Suppl. 2 (2021), s. S209-S225. Projekt: Moderné a integratívne vzdelávanie v pediatrickej propedeutike - KEGA 048UK-4/2021 ; Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry - ITMS ITMS2014+313011AFG4. 10.33549/physiolres.934759 DOI; CCC; WOS CC; SCOPUS;

2021 IF=2.139; 2021 SNIP=0.682; 2021 SJR=0.528; 2021 CiteScore=3.2; 2021 AIS=0.403; 2021 Q2(Medicine (miscellaneous)) Scimago; 2021 Q3(Physiology) Scimago; 2021 Q4(Physiology) JCR; 2021 Q4(Physiology) , citované: do roku 2022: 8x

Vybrané projekty

VEGA MŠVVaŠ SR č 1/0536/18: Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí - riešiteľ

VEGA MŠVVaŠ č. 1/0084/18: Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí - riešiteľ

APVV-19-0493 Roma Reach. Výskum ranného detstva v marginalizovaných rôznych komunitách: kontextuálne factory psychosomatického vývinu deti /riešiteľpočas prvých 1000 dní - riešiteľ

2020 - 2024

2021-2026 HORIZONT 2020 Redukcia nerovnosti vo využívaní vakcín - zapojenie znevýhodnených komunít - riešiteľ

VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0359/21

Mapovanie epizootologickej a epidemiologickej distribúcie a výskytu vybraných zoonotických intestinálnych patogénov pomocou molekulových metód- riešiteľ


Organizačné aktivity
člen odborných spoločností - European Society of Pediatric Infectious Diseases, Slovenská lekárska spoločnosť- Slovenská spoločnosť infektológov, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť, 20 rokov
člen Vedeckej rady - Ministerstvo zdravotníctva SR, 2015 - 2016
člen Vedeckej rady - UPJŠ Lekárska fakulta, 2015 - 2022
člen redakčnej rady - Očkování a cestovní medicína, trvá
lektor špecializačného štúdia Zdravotnícky manažment a financovanie - UPJŠ Lekárska fakulta, od 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2013 – Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu knižnú publikáciu za rok 2013 2015 – Cena Slovenskej spoločnosti infektológov za najlepšiu knižnú publikáciu za rok 2014 2017 – Cena primátora mesta Košice 2019 – Top lekár na Slovensku v odbore Infektológia

Ďalšie informácie


LF