LF

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.   EN

Email:
ivan.schreter@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/ivan.schreter
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KICM - Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
Telefón:
Prof.MUDr.Ivan Schréter, CSc. je profesorom v odbore vnútorné lekárstvo. Na Lekárskej fakulte pracuje od roku 1981. V rokoch 1990 až 2020 vykonával funkciu prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. V súčasnosti na tomto pracovisku zastáva funkciu odborného asistenta. Počas pôsobenia vo funkcii prednostu zodpovedal za výuku 11 predmetov vyučovaných v rámci pracoviska. Po opakovaných úspešných akreditáciách pracoviska je garantom špecializačného štúdia v odbore Infektológia. Od roku 1997 zastáva aj funkciu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre Infektológiu a tropickú medicínu, je členom Pandemickej komisie vlády SR. V rámci MZ SR pôsobil aj v ústrednej antibiotickej komisii, imunizačnej komisii i v komisii pre kategorizáciu liečiv. V oblasti vedecko výskumnej sa zameriava hlavne na riešenie rôznych aspektov v oblasti vírusových hepatitíd. Ako zodpovedný riešiteľ i spoluriešiteľ sa podieľal na riešení viacerých grantových projektov. Najvýznamnejšími výstupmi boli práce týkajúce sa prevalencie hepatitídy C, výskytu infekcií vírusmi TTV a SEN ako aj poznatky o prítomnosti a charaktere infekcií vírusom hepatitídy E. V štúdiu problematiky vírusových hepatitíd pokračovala, resp. pokračuje aj väčšina jeho doktorandov, z ktorých 9 doteraz štúdium úspešne ukončili. Je autorom a spoluautorom 349 vedeckých a odborných prác, ktoré boli citované 249-krát (vo Web of Science a SCOPUS).

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1973, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, LF, 1986, Vnútorné choroby
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1994, Vnútorné choroby
Titul profesor:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2000, Vnútorné choroby

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Infektológia, I.,II. stupeň štúdia
Infektológia, I.,II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Vnútorné choroby
Vybrané publikácie

ADC1 - Milk outbreaks of tick-borne encephalitis in Slovakia, 2012-2016 / Dorko E. ... [et al.].

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-7778. - supl. Roč. 26, č. Supplement (2018), s. 47-50. Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - VEGA 1/0011/14. 10.21101/cejph.a5272 DOI; SCOPUS; CCC; WOS CC;

2018 IF=0,636; 2018 SNIP=0,481; 2018 SJR=0,301; 2018 CiteScore=1,2; 2018 Q4(Public, environmental & occupational health) JCR; 2018 Q3(Medicine (miscellaneous)) Scimago; 2018 Q3(Public health, environmental and occupational health) Scimago

[OV 180];

[DORKO, Erik (50%) - HOCKICKO, Ján (10%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - BUŠOVÁ, Andrea (10%) - POPAĎÁK, Peter (5%) - POPAĎÁKOVÁ, Jana (5%) - SCHRÉTER, Ivan (10%) ]

ADC3 - Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infection in Roma and Non-Roma People in Slovakia / Sylvia Dražilová ... [et al.].

In: International journal of environmental research and public health : open access journal. - ISSN 1661-7827. - Roč. 15, č. 5 (2018), s. 1-12. 10.3390/ijerph15051047 DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC;

2018 IF=2,468; 2018 SNIP=1,184; 2018 SJR=0,818; 2018 CiteScore=3,10; 2018 Q2(Environmental sciences) JCR; 2018 Q1(Public, environmental & occupational health) JCR; 2018 Q2(Health, toxicology and mutagenesis) Scimago; 2018 Q2(Public health, environmental and occupational health) Scimago

[OV 180];

[DRAŽILOVÁ, Sylvia (19%) - JANIČKO, Martin (9%) - KRISTIAN, Pavol (9%) - SCHRÉTER, Ivan (9%) - HALÁNOVÁ, Monika (9%) - URBANČÍKOVÁ, Ingrid (9%) - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea (9%) - MAREKOVÁ, Mária (9%) - PELLA, Daniel (9%) - JARČUŠKA, Peter (9%) ]


ADC6 - Chronic hepatitis C virus infection in the Czech Republic and Slovakia: an analysis of patient and virus characteristics / Ľubomír Skladaný ... [et al.].

In: International Journal of Public Health. - ISSN 1661-8556. - Roč. 65, č. 9 (2020), s. 1723-1735. 10.1007/s00038-020-01496-y DOI; SCOPUS; WOS CC; CCC;

2020 IF=3,380; 2020 SJR=1,037; 2020 CiteScore=4,2; 2020 SNIP=1,426; 2020 AIS=1.037; 2020 Q1(Public, environmental & occupational health) JCR; 2020 Q1(Health (social science)) Scimago; 2020 Q1(Public health, environmental and occupational health) Scimago; 2020 Q2(Public, environmental & occupational health) AIS

[OV 180];

[SKLADANÝ, Ľubomír (15%) - OLTMAN, Marián (Korešpondenčný autor) (7.5%) - FRAŇKOVÁ, Soňa (5%) - DRAŽILOVÁ, Sylvia (5%) - HUSA, Petr (4.375%) - ŠPERL, Ján (4.375%) - HEJDA, Václav (4.375%) - URBÁNEK, Petr (4.375%) - ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, Svetlana (5%) - JANIČKO, Martin (5%) - KRISTIAN, Pavol (5%) - KUPČOVÁ, Viera (5%) - RÁC, Marek (5%) - SCHRÉTER, Ivan (5%) - VIRÁG, Ladislav (5%) - LIPTÁKOVÁ, Adriána (5%) - ONDRÁŠOVÁ, Miriam (5%) - JARČUŠKA, Peter (5%) ]


ADM1 - Global prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection in 2015: a modelling study / S Blanch ... [et al.].

In: The Lancet Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2468-1253. - Vol. 2, no. 3 (2017), s. 161-176. 10.1016/S2468-1253(16)30181-9 DOI;

[OV 180];

[BLANCH, S. - ZEUZEM, S. - MANNS, M. - JARČUŠKA, Peter - SCHRÉTER, Ivan]


ADM2 - Hepatitis C virus prevalence and level of intervention required to achieve the WHO targets for elimination in the European Union by 2030: a modelling study. / H. Razavi ... [et al.].

In: The Lancet Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2468-1253. - Roč. 2, č. 5 (2017), s. 325-336. SCOPUS; WOS CC;

2017 Scopus

[OV 180];

[RAZAVI,, Homie (0.934%) - ROBBINS,, S. (0.869%) - ZEUZEM,, S. (0.869%) - JARČUŠKA, Peter (0.869%) - KRISTIAN, Pavol (0.869%) - SCHRÉTER, Ivan (0.869%) ]


ADM3 - Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a modelling study / Razavi-Shearer, D. ... [et al.].

In: The Lancet Gastroenterology and Hepatology. - ISSN 2468-1253. - Roč. 3, č. 6 (2018), s. 383-403. SCOPUS; WOS CC;

2018 WoS; 2018 IF=12,856; 2018 Q1 (Gastroenterology & Hepatology) SCIE

[OV 180];

[RAZAVI-SHEARER, D. (0.5%) - GAMKRELIDZE, I. (0.5%) - NGUYEN, M.H. (0.5%) - CHEN, D.-S. (0.5%) - VAN DAMME, P. (0.5%) - JARČUŠKA, Peter (0.5%) - SCHRÉTER, Ivan (0.5%) - KRISTIAN, Pavol (0.5%) - DRAŽILOVÁ, Sylvia (0.5%) ]


Vybrané projekty
APVV PP-COVID-20-0036 Elektrochemická detekcia vírusov
VEGA 1/0368/10 “Sledovanie vplyvu genetického pozadia pacientov s chronickou hepatitídou C na úspešnosť interferónovej liečby”. Vedúci projektu: doc.MUDr. P. Kristian, PhD., spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
VEGA 1/1072/12: Výskyt, klinická manifestácia a prognostická závažnosť infekcií vírusmi hepatitídy B a C vo vzťahu k rizikovým faktorom u rómskeho obyvateľstva. Vedúci projektu: doc.MUDr. P. Kristian, PhD., spoluriešiteľ: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
VEGA 1/0084/18 Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí.
APVV-18-0171 Význam nových biomarkerov hepatitídy B pre stratifikáciu rizika a manažment liečby pacientov s chronickou HBV infekciou

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF