LF

doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD.   EN

Email:
iveta.domorakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/iveta.domorakova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UHE - Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Miestnosť:
RD1O266
Telefón:
+421 55 234 3218
ORCID iD:
0000-0001-9511-9001
Doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. ukončila doktorandské štúdium v r. 1999, habilatačné konanie ukončila v r. 2009. Doc. Domoráková je garantom predmetu Histológia a embryológia pre študentov Zubného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku. Je členka komisie pre obhajobu diplomových prác z gynekológie a pôrodníctva; z anatómie, histológie a embryológie - pre odbor Všeobecné lekárstvo. Členka komisie pre štátnu skúšku z Gynekológie a pôrodníctva. .Celkovo publikovala 275 prác, z čoho je 27 uverejnených v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus s 239 citačnými ohlasmi v rovnakých databázach; Hirschov index podľa Scopus: 10.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Vysoká škola veterinárska spojený I. a II. stupeň, Košice, 1978, -
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Vysoká škola veterinárska spojený I. a II. Stupeň, Košice, ukončenie 1983, Veterinárne lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita veterinárneho lekárstva, Košice, 1999, 43-01-9 veterinárna morfológia
Titul docent:
Univerzita P.J.Šafárika, Lekárska fakulta, Košice, 2009, 7.1.2. anatómia, histológia a embryológia
Titul profesor:
-, -, -
Titul DrSc.:
-, -, -

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Zubné lekárstvo, študijný odbor: Zubné lekárstvo v slovenskom jazyku, I.+II. stupeň štúdia
Študijný program: Dental medicine, študijný odbor: Dental medicine - zubné lekárstvo v anglickom jazyku, I.+II. stupeň štúdia
Študijný program: -, študijný odbor: -, - stupeň štúdia
Študijný program: -, študijný odbor: -, - stupeň štúdia
Študijný program: -, študijný odbor: -, - stupeň štúdia
Študijný program: -, študijný odbor: -, - stupeň štúdia
Profilové predmety
Histológia a embryológia 1 a 2 - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Histológia a embryológia 1 a 2 - Zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Histology and embryology 1 and 2 - Dental medicine, I.+II. stupeň štúdia
Histology and embryology 1 and 2 - General medicine, I.+II. stupeň štúdia
Základy embryológie v slovenskom jazyku - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Základy embryológie v anglickom jazyku - General medicine - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -, študijný odbor, ku ktorému je priradený: -
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -, študijný odbor, ku ktorému je priradený: -
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -, študijný odbor, ku ktorému je priradený: -
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -, študijný odbor, ku ktorému je priradený: -
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -, študijný odbor, ku ktorému je priradený: -
Vybrané publikácie

ADC - FAGOVÁ, Zuzana - DOMORÁKOVÁ, Iveta - DANKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - KUNOVÁ, Alexandra - STEBNICKÝ, Milan: Ubiquitin and endogenous antioxidant enzymes participate in neuroprotection of the rabbit spinal cord after ischemia and bradykinin postconditioning In: Acta Histochemica: a journal of structural biochemistry. (2019), Roč. 121, č. 6 s. 732-741. (IF: 1,70, Q2 cit:4)


ADC - DANKOVÁ, Marianna - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FAGOVÁ, Zuzana - STEBNICKÝ, Milan - KUNOVÁ, Alexandra - MECHÍROVÁ, Eva: Bradykinin and noradrenaline preconditioning influences level of antioxidant enzymes SOD, CuZn-SOD, Mn-SOD and catalase in the white matter of spinal cord in rabbits after ischemia/reperfusion. In: European Journal of Histochemistry. (2019), Roč. 63, č. 4 s. 197-203. (IF: 2,172;Q2; cit.: 6)


ADC - KREHEĽOVÁ, Andrea - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - DOMORÁKOVÁ, Iveta - SOLÁR, Peter - PASTORNICKÁ, Alena - PAVLIUK-KARACHEVTSEVA, Andriana - RYBÁROVÁ, Silvia - HODOROVÁ, Ingrid - MIHALIK, Jozef: Characterization of glutathione peroxidase 4 in rat oocytes, preimplantation embryos, and selected maternal tissues during early development and implantation In: International journal of molecular sciences : open access journal. - ISSN 1661-6596. - DOI 10.1016/j.lfs.2021.119789 Vol 22,10 (2021), art. no 5174, pp. 1-17. - DOI 10.3390/ijms22105174 (IF: 5,9; Q1)

ADC - MIHALIK, Jozef - KREHEĽOVÁ, Andrea - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - SOLÁR, Peter - DOMORÁKOVÁ, Iveta - PAVLIUK-KARACHEVTSEVA, Andriana - HLADOVÁ, Alena - RYBÁROVÁ, - HODOROVÁ, Ingrid: GPx8 Expression in Rat Oocytes, Embryos, and Female Genital Organs During Preimplantation Period of Pregnancy In: International Journal of Molecular Sciences : Open Access Journal. - ISSN 1661-6596. - Roč. 21, č. 17 (2020), E6313, s. 1-16. - DOI 10.3390/ijms21176313 (IF: 4,21; Q1; cit.:0)

ADC - DANKOVÁ, Marianna, DOMORÁKOVÁ, Iveta, FAGOVÁ, Zuzana, STEBNICKÝ, Milan, MECHÍROVÁ, Eva:

Induction of ischemic tolerance by remote perconditioning or postconditioning as neuroprotective strategy for spinal cord motor neurons. In:  Life Sciences Vol. 283, s. 1-12 (2021), DOI 10.1016/j.lfs.2021.119789 (IF: 5,03; Q1)

ADC - HORVÁTHOVÁ, Františka - DANIELISOVÁ, Viera - DOMORÁKOVÁ, Iveta - SOLÁR, Peter - RYBÁROVÁ, Silvia - HODOROVÁ, Ingrid - MIHALIK, Jozef: The effect of R-(-)-deprenyl administration on antioxidant enzymes in rat testis In: European Journal of Pharmacology. (2016), Vol. 788 pp. 21-28. (IF: 2,73; Q1; cit.: 3)

ACB - DOMORÁKOVÁ, Iveta et.al.: Mkroskopická anatómia pre študentov zubného lekárstva 1. ed. - Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2018. - 294 pp. Revised. ISBN 9788081526718.

Vybrané projekty

KEGA 019 UPJŠ-4/2016 Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo.

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Domoráková; 2016-2018


Výstupy:

1.elektronická učebnica Domoráková a kol. (2019): Vybrané kapitoly z histológie pre odbor zubného lekárstva - učebnica a mikroskopický atlas; https://unibook.upjs.sk/sk/lekarska-fakulta/

2. tlačená učebnica Domoráková a kol. (2018): Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva – Vybrané kapitoly. str.1-294. - ISBN 9788081526718.


VEGA 1/0439/17 - Indukcia ischemickej tolerancie v mieche králika vzdialeným perkondicionovaním a postkondicionovaním: štúdium mechanizmov endogénnej ochrany

(Induction of ischemic tolerance in the rabbit spinal cord by remote perconditioning and postconditioning: study of endogenous protection mechanisms.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Iveta Domoráková; 2017-2019

Anotácia: Grantová úloha zameraná na zistenie možných mechanizmov navodenia ochrany neurónov a zachovanie ich funkcie vzdialeným per- a post-kondicionovaním u králika (stanovenie antioxidačných enzýmov a heat shock proteínov, úloha neuroglie).

Výstupy:

ADC1 - FAGOVÁ, Zuzana - DOMORÁKOVÁ, Iveta - DANKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - KUNOVÁ, Alexandra - STEBNICKÝ, Milan: Ubiquitin and endogenous antioxidant enzymes participate in neuroprotection of the rabbit spinal cord after ischemia and bradykinin postconditioning In: Acta Histochemica: a journal of structural biochemistry. (2019), Roč. 121, č. 6 s. 732-741. S podporou VEGA : 1/0815/2014; 1/0439/17.

ADC2 - DANKOVÁ, Marianna - DOMORÁKOVÁ, Iveta - FAGOVÁ, Zuzana - STEBNICKÝ, Milan - KUNOVÁ, Alexandra - MECHÍROVÁ, Eva: Bradykinin and noradrenaline preconditioning influences level of antioxidant enzymes SOD, CuZn-SOD, Mn-SOD and catalase in the white matter of spinal cord in rabbits after ischemia/reperfusion. In: European Journal of Histochemistry. (2019), Roč. 63, č. 4 s. 197-203. s podporou VEGA 1/0439/17.

VEGA 1/0815/14 Postkondicionovanie ako možný spôsob ochrany neurónov v ischemizovanej mieche: štúdium mechanizmov vyprovokovanej ischemickej tolerancie.

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Domoráková; 2014-2016

Výstupy:

ADC1 - FAGOVÁ, Zuzana - DOMORÁKOVÁ, Iveta - DANKOVÁ, Marianna - MECHÍROVÁ, Eva - KUNOVÁ, Alexandra - STEBNICKÝ, Milan: Ubiquitin and endogenous antioxidant enzymes participate in neuroprotection of the rabbit spinal cord after ischemia and bradykinin postconditioning In: Acta Histochemica: a journal of structural biochemistry. (2019), Roč. 121, č. 6 s. 732-741. S podporou VEGA : 1/0815/2014; 1/0439/17.

APVV-14-0415 Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby. Riešiteľ: 2014-17.

Grant KEGA 024UPJŠ-4/2021 Integrácia nových foriem a technológií pri praktickej výučbe predmetu Histológia a embryológia .


Zodpovedný riešiteľ: Iveta Domoráková, 2021-2023.

Cieľ grantu: vytvorenie on-line atlasu tkanív a mikroskopickej anatómie pre študentov zubného a všeobecného lekárstva.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
FENS Forum Amsterdam, Amsterdam , Holandsko, 7 dní, 2010, Erasmus mobilita
IBRO Meeting Florencia, Florencia, Taliansko, 7 dní, 2011, Erasmus mobilita
FENS Forum Barcelona, Barcelona, Španielsko, 7 dní, 2012, Erasmus mobilita
FENS Forum Milano, Milano, Taliansko, 7 dní, 2014, Erasmus mobilita
FENS Forum Kodaň, Kodaň, Dánsko, 7 dní, 2016, Erasmus mobilita
-, -, -, -
Organizačné aktivity
SAS - slovenská anatomická spoločnosť; člen - hospodár - Slovenská lekárska spoločnosť, 2000 - trvá
SSN - Slovenská spoločnosť pre neurovedy; člen - FENS - Federation of European Neuroscience Societies;, 2000 - trvá
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore: 4.2.16 - Neurovedy - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2012 - trvá
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore: 7.1.2 - Anatómia, histológia a embryológia - Lekárska fakulta UPJŠ, 2015 - trvá
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore: 4.2.2 - Molekulárna cytológia - Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2016 - trvá

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Doc. Domoráková získala ocenenia za najlepšiu publikáciu 1. až 3. miesto v rokoch: 2006, 2010, 2011, 2012, 2016, 2019 a 2020 od Slovenskej lekárskej spoločnosti - SAS (Slovenskej anatomickej spoločnosti). .
Projekty
Od r. 2016 získala Doc. Domoráková pedagogické a vedecké granty, kde bola hlavným riešiteľom, alebo zástupcom hlavného riešiteľa: 1_KEGA 024 UPJŠ-4-2021 - Integrácia nových foriem a technológií pri praktickej výučbe predmetu Histológia a embryológia, zodpovedný riešiteľ: Iveta Domoráková (2021-2023); 2_KEGA 019 UPJŠ-4-2016 - Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo, zodpovedný riešiteľ: Iveta Domoráková (2016-2018); 3_ VEGA 1/0439/17 - Indukcia ischemickej tolerancie v mieche králika vzdialeným perkondicionovaním a postkondicionovaním: štúdium mechanizmov endogénnej ochrany, zástupca zodpovedného riešiteľa (2017-2019); 4_VEGA 1/0815/14 Postkondicionovanie ako možný spôsob ochrany neurónov v ischemizovanej mieche: štúdium mechanizmov vyprovokovanej ischemickej tolerancie, vedúci riešiteľ: Iveta Domoráková (2014-2016). .
Medzinárodná spolupráca
Doc. Domoráková sa v rámci mobility ERASMUS zúčastnila odborných pobytov v zahraničí organizovanými Európskou federáciou pre neurovedy: FENS Forum Amsterdam, Holandsko, 7 dní 2010; Erasmus mobilita IBRO Meeting Florencia, Taliansko, 7 dní, 2011; Erasmus mobilita FENS Forum Barcelona, Španielsko, 7 dní, 2012; Erasmus mobilita FENS Forum Milano, Taliansko, 7 dní, 2014; Erasmus mobilita FENS Forum Kodaň, Dánsko, 7 dní, 2016. .
Iné
Doc. Domoráková je členkou SAS - Slovenská anatomická spoločnosť (Slovenská lekárska spoločnosť) SSN - Slovenská spoločnosť pre neurovedy; člen FENS - Federation of European Neuroscience Societies. .
Zaujímavé linky
https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=72

Ďalšie informácie


LF