LF

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.   EN

Email:
jan.mojzis@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/jan.mojzis
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UFR - Ústav farmakológie UPJŠ LF
Miestnosť:
MA4O17
Telefón:
+421 55 234 3485
ORCID iD:
0000-0002-7974-4525
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc. je profesorom famakológie a zároveň prednostom Ústavu farmakológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Je spolugarantom doktorandského študijného programu lekárska farmakológia v študijnom odbore farmácia. Bol školiteľom 15 úspešne ukončených doktorandov v študijných programoch farmakológia a lekárska farmakológia. V rámci výskumnej činnosti sa venuje protinádorovému účinku prírodných látok alebo ich syntetických derivátov so zameraním sa na moduláciu funkcie nádorového mikroprostredia. Od polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia sa nepretržite podieľa na riešení projektov v danej oblasti. Je autorom alebo spoluautorom takmer 300 plno textových vedeckých a odborných publikácií (145 v CC, WoS alebo Scopus) publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch, ktoré boli 1950 krát citované v citačných indexoch WoS/Scopus. Je autorom alebo spoluautorom šiestich monografií a kapitol v monografiách a podieľal sa na príprave šiestich učebníc farmakológie určených pre študentov lekárskych a farmaceutických fakúlt.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1980, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vysoká škola veterinárska v Košiciach, 1991, biochémia
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1996, farmakológia
Titul profesor:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2003, farmakológia
Titul DrSc.:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2012, farmakológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: lekárska farmakológia - člen odborovej komisie; spolugarant, študijný odbor: farmácia, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Farmakológia 2 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Farmakológia 2 - zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Farmakológia - lekárska farmakológia, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: lekárska farmakológia - spolugarant, študijný odbor, ku ktorému je priradený: farmácia
Vybrané publikácie

ADC: Mirossay L, Varinská L, Mojžiš J. Antiangiogenic Effect of Flavonoids and Chalcones: An Update. Int J Mol Sci. 19, pii: E27., 2018 (IF=3,226; Q1) cit. 48 x

ADC: Kapinova, A., Stefanicka, P., Kubatka, P., Zubor, P., Uramova, S., Kello, M., Mojzis, J., Blahutova, D., Qaradakhi, T., Zulli, A., Caprnda, M., Danko, J., Lasabova, Z., Busselberg, D., Kruzliak, P.: Are plant-based functional foods better choice against cancer than single phytochemicals? A critical review of current breast cancer research. Biomed Pharmacother. 96, 1465–1477, 2017 (IF= 2,326; Q1) cit. 51 x

ADM: Kello M, Takac P, Kubatka P, Kuruc T, Petrova K, Mojzis J. Oxidative Stress-Induced DNA Damage and Apoptosis in Clove Buds-Treated MCF-7 Cells. Biomolecules 10, pii: E139, 2020 (IF=4,649; Q1) cit. 8 x

ADM: Takac P, Kello M, Vilkova M, Vaskova J, Michalkova R, Mojzisova G, Mojzis J. Antiproliferative Effect of Acridine Chalcone Is Mediated by Induction of Oxidative Stress. Biomolecules 10, pii: E345, 2020 (IF=4,649; Q1) cit. 12 x

ADM:  Michalkova, R.; Mirossay, L.; Gazdova, M.; Kello, M.; Mojzis, J. Molecular Mechanisms of Antiproliferative Effects of Natural Chalcones. Cancers 13, 2730 2021 (IF=6,639; Q1) cit: 8x

ADC: Kubatka P, Kello M, Kajo K, Samec M, Liskova A, Jasek K, Koklesova L, Kuruc T, Adamkov M, Smejkal K, Svajdlenka E, Solar P, Pec M, Büsselberg D, Sadlonova V, Mojzis J. Rhus coriaria L. (Sumac) Demonstrates Oncostatic Activity in the Therapeutic and Preventive Model of Breast Carcinoma. Int J Mol Sci. 22, 183, 2021 (IF= 5,923; Q1); cit 11xADM: Kello M, Kuruc T, Petrova K, Goga M, Michalova Z, Coma M, Rucova D, Mojzis J. Pro-Apoptotic Potential of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Extract and Isolated Physodic Acid in Acute Lymphoblastic Leukemia Model In Vitro. Pharmaceutics. 13, 2173, 2021 (IF=6,321; Q1)

ADC: Samec M., Liskova A., Koklesova L., Samue SM., Zha K., Buhrmann C., Varghese E., Abotaleb M., Qaradakhi T., Zulli A., Kello M., Mojzis J., Zubor P., Kwon TK., Shakibaei M., Büsselberg D., Sarria GR., Golubnitschaja O., Kubatka P.: Flavonoids against the Warburg phenotype—concepts of predictive, preventive and personalised medicine to cut the Gordian knot of cancer cell metabolism. EPMA Journal 11, 377-398, 2020 (IF=6,543; Q1), cit 21 xADC: Takac P., Kello M., Bago Pilatova M., Kudlickova Z., Vilkova M., Slepcikova P., Petik P., Mojzis J.: New chalcone derivative exhibits antiproliferative potential by inducing G2/M cell cycle arrest, mitochondrial-mediated apoptosis and modulation of MAPK signalling pathway. Chem Biol Interac 292, 37–49, 2018 (IF=3,296; Q1); cit. 22x


ADC: Kubatka P, Kello M, Kajo K, Kruzliak P, Výbohová D, Mojžiš J, Adamkov M, Fialová S, Veizerová L, Zulli A, Péč M, Statelová D, Grančai D, Büsselberg D. Oregano demonstrates distinct tumour-suppressive effects in the breast carcinoma model. Eur J Nutr. 56, 1303-1316, 2017 (IF=3,467; Q1). cit. 21x

Vybrané projekty
APVV–0408–12: Galektíny a angiogenéza. 2013-2017: Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

APVV-16-0446; Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologické ovplyvnenie. 2017-2021: Zodpovedný riešiteľ od roku 2018 - prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

VEGA 1/0322/14: Indolové fytoalexíny - mechanizmus antiproliferatívneho účinku. 2014-2016. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

VEGA 1/0753/17; Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie. 2017-2020. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.

VEGA 1/0539/21; Fibroblasty a nádorové mikroprostredie: bunkové interakcie a ich farmakologické ovplyvnenie. 2021-2024. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.

Štrukturálne fondy: OPENMED Kód ITMS2014+:313011V455. Zodpovedný riešiteľ aktivity 7.1: prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc.

Organizačné aktivity
Člen VR LF UPJŠ, Člen VR PF UPJŠ, Člen VR UPJŠ - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2011-2015
Člen výboru Slovenskej farmakologickej spoločnosti - SLS, 2010-doposiaľ
Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác z oboru Farmakológia; Člen komisie pre obhajoby dizertačných prác z oboru Molekulárna cytológia - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2004 - doposiaľ
Podpredseda Atestačnej komisie UPJŠ v Košiciach - Univerzita P.J. Šafárika, 2015-doposiaľ
Člen komisie č. 9. VEGA, Člen komisie APVV pre lekárske vedy - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, 2013-2020 resp. 2015-doposiaľ

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- v rokoch 1996 a 1998 - prvý autor a spoluautor prác, ktoré boli vyhodnotené ako najlepšie publikácie na LF UPJŠ - v roku 1997 - spoluautor učebnice farmakológie, vyhodnotenej ako najlepšia monografia na LF UPJŠ - 2000 - ocenenie odbornej spoločnosti za súbor prác - 2001 - autor najlepšej monografie LF UPJŠ - 2002 - spoluautor publikácie, ktorá sa umiestnila na 2. mieste na LF UPJŠ - 2005 - spoluautor publikácie, ktorá sa umiestnila na 2. mieste na LF UPJŠ - 2013 – Cena Vladimíra Novotného za najlepšiu pôvodnú prácu za rok 2012 v časopise Psychiatria pre prax (spoluautor) - 2015 – Cena Rekora UPJŠ za vedecko výskumnú a publikačnú aktivitu
Projekty
V pozícii zodpovedného riešiteľa. APVV 1. Protinádorový účinok prírodných látok: zameranie na angiogenézu. APVV-0325-07; 2. Galektíny a angiogenéza. APVV-0408-12; 3. Bunkové interakcie v nádorovom mikroprostredí a ich farmakologické ovplyvnenie. APVV-16-0446; VEGA 1. Prirodzene sa vyskytujúce látky a ich možné využitie v chemoprevencii/terapii nádorových ochorení. VEGA 1/1176/04 2. Vplyv látok prírodného pôvodu a ich syntetických derivátov na nádorovú angiogenézu. VEGA 1/4236/07 3. Protinádorový účinok indolových fytoalexínov - zameranie na angiogenézu. VEGA 1/0302/10 4. Indolové fytoalexíny - mechanizmus antiproliferatívneho účinku. VEGA 1/0322/14; 5. Vplyv prírodných látok na nádorové mikroprostredie. VEGA 1/0753/17; 6. Fibroblasty a nádorové mikroprostredie: bunkové interakcie a ich farmakologické ovplyvnenie. 1/0539/21 Štrukturálne fondy 1. Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED). Zodpovedný riešiteľ aktivity 7.1;

Ďalšie informácie


LF