LF

doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., univerzitný profesor   EN

Email:
jan.sabo@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/jan.sabo
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULBF - Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF
Miestnosť:
MB4O22
Telefón:
+421 55 234 3370
ORCID iD:
0000-0002-5943-9451
Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim.prof., od roku 1994 pôsobí vo funkcii prednostu Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Súčasne pôsobí vo funkcii podpredsedu AS UPJŠ v Košiciach. Od roku 2003 pôsobí vo funkcii mimoriadny profesor. Pôsobil ako prorektor pre rozvoj UPJŠ v Košiciach (2004-2007), prodekan pre vedu a výskum, Lekárska fakulta UPJŠ (2000-2003, 2007-2011), predseda akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ (2011-2015), podpredseda Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ (2000-2003, 2007-2011), predseda Vedeckej komisie VR LF UPJŠ v Košiciach (2000-2003, 2007-2011). Je garantom predmetov Lekárska biofyzika a Klinická biofyzika pre študentov študijného programu Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo a má výrazný vplyv na výučbu uvedených predmetov. Bol školiteľom 7 doktorandských prác a školiteľom špecialistom ďalších 3 doktorandských prác. Svoju vedecký výskum zameral na proteomickú analýzu klinických vzoriek pacientov pri rozličných ochoreniach. Výskumná skupina, ktorú vedie, sa zaoberá proteomickou analýzou rôznych vzoriek pomocou tzv. shotgun proteomickej analýzy, ktorá využíva bottom-up metódy, alebo analýzou celých proteínov pomocou tzv. top-down analýzy. Na peptid/proteínovú separáciu sú použité rozličné metódy s využitím 1D alebo 2D gélovej elektroforézy, offgel frakcionácie alebo multidimenzionálnej HPLC. Je autorom viac ako 120 pôvodných vedeckých prác in extenso registrovaných v databáze Univerzitnej knižnici, (62 karentovaných pôvodných vedeckých prác), a je uznávaným vedcom na medzinárodnej úrovni (viac ako 1100 citácii WOS/Scopus, Hirschov index =19).

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta,, 1982, fyzika-chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Lomonosova Moskovská Štátna Univerzita, Biologická fakulta, Katedra biofyziky, 1989, Biofyzika
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 1998, Biológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Klinická biochémia (LF UPJŠ v Košiciach), študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III stupeň štúdia
Študijný program: Normálna a patologická fyziológia (LF UPJŠ v Košiciach), študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III stupeň štúdia
Študijný program: Lekárska biofyzika (JLF UK v Martine), študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III stupeň štúdia
Študijný program: Biofyzika (FMFI UK v Bratislave), študijný odbor: Biofyzika, III stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC: ALEXOVIČ, Michal - HORSTKOTTE, Burkhard - ŠRÁMKOVÁ, Ivana - SOLICH, Petr - SABO, Ján , Automation of dispersive liquid-liquid microextraction and related techniques. Approaches based on flow, batch, flow-batch and in-syringe modes. In: Trends In Analytical Chemistry. - ISSN 0165-9936. - Vol. 86 (2017), s. 39-55. IF=9,8, Q1, Citovaná: 60x

ADC: TABANI, Hadi NOJAVAN, Saeed - ALEXOVIČ, Michal - SABO, Ján, Recent developments in green membrane-based extraction techniques for pharmaceutical and biomedical analysis. In: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis : an international journal on all drug-related topics in pharmaceutical, biomedical and clinical analysis - ISSN 0731-7085. - č. 160 (2018), s. 244-267. IF=3,2, Q1, Citovaná: 25

ADC: ALEXOVIČ, Michal - DOTSIKAS, Yannis - BOBER, Peter - SABO, Ján Achievements in robotic automation of solvent extraction and related approaches for bioanalysis of pharmaceuticals. In: Journal of Chromatography B : Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. - ISSN 1570-0232. - č. 1092 (2018), s. 402-421. IF=3,04, Q2, Citovaná: 55

ADC: ALEXOVIČ, Michal - URBAN, Pawel L. - TABANI, Hadi - SABO, Ján. Recent advances in robotic protein sample preparation for clinical analysis and other biomedical applications. Clinica Chimica Acta : International Journal of Clinical Chemistry and Diagnostic Laboratory Medicine. - ISSN 0009-8981. - Roč. 507, (2020), -116. - DOI 10.1016/j.cca.2020.04.015 IF=2,61, Q1, Citovaná: 25

ADC: ALEXOVIČ, Michal - SABO, Ján - LONGUESPÉE, Rémi. Microproteomic sample preparation.: Proteomics. - ISSN 1615-9861. - Roč. 21, č. 9 (2021), art. no. 2000318, s. 1-16. Q1, Citovaná 8

Vybrané projekty

Projekt APVV 19-046 Inovatívna stratégia k diagnostike a terapii karcinómu prsníka na zákade zmien proteómu cirkulujúcich leukocytov - Zodpovedný riešiteľ Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim.prof.

Stratégia projektu je založená na hypotéze, podľa ktorej prežívanie buniek karcinómu prsníka v tele pacienta je podmienené komunikáciou nádoru s leukocytmi pomocou signálnych molekúl, ktoré modifikujú proteóm cirkulujúcich leukocytov. Zmeny v proteóme cirkulujúcich leukocytov môžu odrážať výskyt nádoru v ľudskom organizme, alebo odpoveď organizmu na terapiu. Aplikácia proteomiky v rozpoznaní proteínov leukocytov reagujúcich na prítomnosť nádoru v ľudskom tele môže byť víťazná stratégia pre pochopenie únikových mechanizmov nádorov, mechanizmov imunitného dozoru, reakcie na liečbu a vývoj minimálne invazívnych proteomických biomarkerov vhodných pre štandardnú klinickú prax.

Výskumná agentúra MŠ SR - projekt LISPER: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života Zodpovedný riešiteľ aktivity ": Monitorovanie liečby solídnych CaM na základe proteomickej analýzy mononukleárnych leukocytov"

Zodpovedný riešiteľ v projekte za UPJŠ: Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim.prof.,

Inovatívne postupy liečby pacientov so zhubnými onkologickými ochoreniami vyžadujú identifikovať v množine pacientov liečených doterajšími štandardnými postupmi tie podskupiny pacientov, ktorí môžu profitovať v rámci tzv. „precision medicine“ z cielenej (personalizovanej) liečby. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Výskumná agentúra MŠ SR - projekt: AKARDIO COVID-19 Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov

Zodpovedný riešiteľ podaktivity 1.2: Analýza zmien proteómu buniek imunitného systému pacientov po prekonaní COVID-19: Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim.prof.,

Krv poskytuje dynamický odraz fyziologického a patofyziologického stavu organizmu. Leukocyty konštantne prúdia ľudským telom a obsahujú bohaté informácie zakódované v kvantite a kvalite proteínov, ktoré obsahujú. Patogenéza a progresia infekčného ochorenia sú spájané s proteínmi leukocytov. Zistenie proteínového profilu lymfocytov v stave s pamäťovou stopou po SARS-CoV-2 (spravidla po prudkom priebehu infekcie) môže byť použité na vyhodnotenie efektívnosti vyvíjaných vakcín.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Katedra biofyziky, Lomonosovova Moskovská Štátna Univerzita, Moskva, Rusko, 119991, Moskva, 1-12 Leninské hory, 1985 - 1989, Interná ašpirantúra v zahraničí, MŠ SR
Mikrobiologický ústav ČSAV, Centrum Algatech, Laboratórium fotosyntézy, Novohradska 237 Opatovicky mlýn 7981 Třeboň, ČR, 1984 - 1985, stáž
Organizačné aktivity
Prodekan pre vedu a výskum - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 2000 - 2003
Prorektor pre rozvoj - UPJŠ v Košiciach, 2004 - 2007
Prodekan pre vedu a výskum - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2011
Predseda Akademického senátu - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 2011 - 2015
Podpredseda Akademického senátu - Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015 - 2019
Podpredseda Akademického senátu UPJŠ - UPJŠ v Košiciach, 2019 - 2023
Prednosta Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky - LF UPJŠ v Košiciach, 1994 - doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF