LF

prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.   EN

Email:
jarmila.szilasiova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/jarmila.szilasiova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
NLK - Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
Telefón:
640+ kl. 3787
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
NLK - Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
Telefón:
640+ kl. 3787
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5971-8656

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1992, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, 2005, Neurológia
Titul docent:
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 2011, Neurológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Všeobecné lekárstvo - osoba zodpovedná za profilový predmet, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Študijný program: neurológia - člen komisie pre špecializačné štúdium
Profilové predmety
Neurofyziológia a neurogenetika - Neurológia, III. stupeň štúdia
Neurológia 2 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Neurológia - Neurológia, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: neurológia - člen ROHIK, študijný odbor, ku ktorému je priradený: všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie

Szilasiová J., Rosenberger J., Fedičová M., Mikula P., Urban P., Gdovinová Z., Vitková M., Hanes J., Stevens E. Neurofilament Light Chain Levels Are Associated with Disease Activity Determined by No Evident Disease Activity in Multiple Sclerosis Patients.

In: European Neurology. - ISSN 0014-3022. - Roč. 84, č. 4 (2021), 271-279. - DOI 10.1159/000515806 PMID: 34034261

Q3, 2020 IF=1.71 

Berger T., Adamczyk-Sowa M., Csépány T., Fazekas F., Hojs Fabian T., Horáková D., Horvat Ledinek A., Illes Z., Kobelt G., Šega Jazbec S., - Klímová E., Leumtzer F., Rejdak K., Rozsa C., Sellner J., Selmaj K., Štourač P., Szilasiová J., Turčani P., Vachová M., Vaněčková M., Vécsei L., Havrdová E. Factors influencing daily treatment choices in multiple sclerosis: practice guidelines, biomarkers and burden of disease.

In: Therapeutic Advances in Neurological Disorders. - ISSN 1756-2856. - Roč. 13, (2020), Art. No. 1756286420975223, s. [1-13]. - DOI 10.1177/1756286420975223

2020 IF=6.570; 2020 Q1 (Clinical Neurology) SCIE

www. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33335562/

Citácie: 3 

Szilasiová J., Mikula P., Rosenberger J., Fedičová M., Gdovinová Z., Urban P., Frigová L. Plasma neurofilament light chain levels are predictors of disease activity in multiple sclerosis as measured by four-domain NEDA status, including brain volume loss.

In: Multiple Sclerosis Journal. - ISSN 1352-4585. - Roč. 27, č. 13 (2021), s. 2023-2030.

DOI 10.1177/1352458521998039

IF (2021) = 6.13 , Q1

http://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33635154/

Citácie: 2

Szilasiová J., Rosenberger J., Mikula P., Vitková M., Fedičová M., Gdovinová Z. Cognitive Event-Related Potentials-The P300 Wave Is a Prognostic Factor of Long-Term Disability Progression in Patients With Multiple Sclerosis.

In: J Clin Neurophysiol. 2020 Oct 5. doi: 0.1097/WNP.0000000000000788. Online ahead of print.PMID: 33031128

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33031128/

2020 IF= 2.177, Medicine Q2, Neurology Q3 

Szilasiová J., Gazda J., Cimprichová A., Cvengrošová A., Donáth V., Fedičová M., Gurčík L., Hančinová V., Jurčaga F., Kahancová E., Kantorová E., Karlík M., Klímová E., Kováčová S., Krastev G., Megová A., Michalík J., Mikula P., Snopeková Ľ., Števková Z. Incidence and prevalence of neuromyelitis optica spectrum disorders in Slovakia.

In: Neurological Research a Journal of Progress in Neurosurgery, Neurology and Neurosciences. 2022; 44(1): 38-46. DOI:10.1080/01616412.2021.1952741

2021 IF= 2.201, Q2

Vybrané projekty

VEGA 1/0594/17. Behaviorálne a sociálne faktory, stratégie zvládania a kvalita života u pacientov so sklerózou multiplex, 2017-2019, Vedúci riešiteľ: Mgr. Pavol Mikula, PhD. Úloha: spoluriešiteľka.


APVV-15-0719 - LORICCOM: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb, 2016 - 2020. Vedúci riešiteľ: Mgr. Iveta Rajničová Nagyová, PhD. Úloha: spoluriešiteľka.


VEGA MŠ SR č. 01/0540/20: Analýza biomarkerov vzniku a progresie demyelinizačných ochorení CNS, 2020-2023. Vedúci riešiteľ : doc. Mgr. Peter Urban, PhD. Úloha: spoluriešiteľka.

VEGA MŠ SR 1/0057/18: Analýza neurofilament a miRNA vo vzťahu k diagnostike, fenotypu, aktivite a responzivite na liečbu sclerosis multiplex, 2018-2020. Vedúci riešiteľ : doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzity Groningen, UMCG, Medical Faculty,, Groningen, Holandsko, 27.1.2006 - 27.2.2006, stáž
Weill Medical College of Cornell University, Salzburg, Rakúsko, 7.02.2003 - 13.02.2003, Prednáškový kurz
7th Course of the European School of Neuroimmunology, Oxford, veľká Británia, 20.09.2007-23.09.2007, Prednáškový kurz
RS centrum, Všeobecní fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika VFN, Praha, Praha, Česká republika, 1.09.2013- 13.9.2013, stáž
EACCME – European Accreditation Council for Continuing Medical Education: Enhancing recovery in multiple sclerosis: from basic science to rehabilitation, Baveno, Taliansko, 26.11.2015-28.11.2015, prednáškový kurz
Organizačné aktivity
člen - Akademický senát LF UPJŠ Košice, 2011-2015, 2019-2023
Predsedkyňa Výboru - Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti, 2016-2020

Ďalšie informácie


LF