LF

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.   EN

Email:
jaroslav.majernik@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/LF/zamestnanec/jaroslav.majernik/
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULI - Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF
Miestnosť:
MC2O06
Telefón:
+421 55 234 3341
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-1942-0497

Docent v odbore biomedicínske inžinierstvo. Titul inžinier získal v odbore elektronika a telekomunikácie a PhD. v odbore bionika a biomechanika na Technickej univerzite v Košiciach. Medzi jeho odborné a výskumné záujmy patrí medicínska informatika, multimédiá, digitálne spracovanie obrazu a analýza pohybu. Je autorom a spoluautorom 12 kníh a viac ako 250 odborných a vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 250-krát (viac ako 150 vo Web of Science a SCOPUS). Podieľal sa na riešení 43 výskumných projektov vrátane 15 medzinárodných grantov a grantov EÚ v oblasti vzdelávania, biomechaniky a informatiky. V súčasnosti pôsobí ako docent a prednosta Ústavu lekárskej informatiky na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doc. Majerník je predsedom Akademického senátu UPJŠ LF, členom ESMAC, Koordinačnej rady MEFANET, ISACA, redakčnej rady časopisu MEFANET Journal a redakčnej rady časopisu Multimedia Technology.


Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2000, Elektronika a telekomunikačná technika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2005, Bionika a biomechanika
Titul docent:
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2016, Biomedicínske inžinierstvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii - Fyzioterapia, II. stupeň štúdia
Bioštatistika - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Informatika - Ošetrovateľstvo, I. stupeň štúdia
Informatika - Fyzioterapia, I. stupeň štúdia
Informatika - Verejné zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Počítačová biometrika - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Nemocničný informačný systém - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Medicínska informatika - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Medicínska informatika a štatistika 1 - Zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Medicínska informatika a štatistika 2 - Zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Medicína založená na dôkazoch - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 1 - Verejné zdravotníctvo, II. stupeň štúdia
Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2 - Verejné zdravotníctvo, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Majerník, J.: Increasing Credibility of Teachers in e-Assessment Management Systems Using Multiple Security Features, Lecture Notes in Business Information Processing, 2019, 346, pp. 41–52.
Majerník, J.: Reconstruction of Human Motion Trajectories to Support Human Gait Analysis in Free Moving Subjects, Studies in Computational Intelligence, 2015, 600, pp. 57–77.
Majernik, J., Madar, M., Mojzisova, J.: Integration of virtual patients in education of veterinary medicine, Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2017, 2017, pp. 185–188, 8104537.
Kuczmannová, A., Balažová, A., Račanská, E., ...Gál, P., Mučaji, P.: Agrimonia eupatoria L. and Cynara cardunculus L. water infusions: Comparison of anti-diabetic activities, Molecules, 2016, 21(5), 564.
Jedlickova, L., Merkovska, L., Jackova, L., ...Majernik, J., Pella, D.: Effect of Ivabradine on Endothelial Function in Patients with Stable Angina Pectoris: Assessment with the Endo-PAT 2000 Device, Advances in Therapy, 2015, 32(10), pp. 962–970.
Vybrané projekty
ERASMUS+, 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students (Clever).
ERASMUS+, 2018-1-SK01-KA203-046318, Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME).
ERASMUS+, 585980-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec).
ERASMUS+, 561857-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd).
ERASMUS+, 2014-1-CZ01-KA203-002002, Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS).
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland, 5.-8.2002, Socrates/Erasmus
Organizačné aktivity
člen Koordinačnej rady - MEFANET, od 2008
člen Redakčnej rady - MEFANETin, ISSN 1804-8013, od 2008
člen Redakčnej rady - Portálu multimediálnej podpory výučby klinických a zdravotníckych odborov UPJŠ LF, ISSN 1337-7000, od 2008
člen Redakčnej rady - MEFANET Journal, ISSN 1805-9163, od 2012
člen Redakčnej rady - Multimedia Technology, ISSN 2327-1078, od 2013

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Domáce:
 • KEGA 040UK-4/2022, Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika a súvisiacich povinne voliteľných predmetov.
  (zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska)
 • Rozvojový projekt verejných vysokých škôl 002UPJŠ-2-1/2021, Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov.
  (vedúci projektu)
 • KEGA 011UPJŠ-4/2019, Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch.
  (vedúci projektu)
 • KEGA 017UPJŠ-4/2016, Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel.
  (vedúci projektu)
 • KEGA 020UK-4/2014, Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 005UPJŠ-4/2012, Vzdelávanie klinických odborov v pre- a post- graduálnej výchove zamerané na šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti infekčných chorôb pomocou nástrojov telemedicíny.
  (vedúci projektu)
 • KEGA 009UPJŠ-4/2012, Využitie a skvalitňovanie obrazov v multifunkčnom biomedicínskom laboratóriu - pomocou inovačných systémov.
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26220120058, Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb.
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26220120067, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM.
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26220120066, Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (CEBT).
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 004UK-4/2011, Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie - elektronické vzdelávanie lekárskej biofyziky (tvorba e-learningových kurzov).
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26250120040, Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 260-002UPJŠ-4/2010, Multimediálne technológie vo výučbe štúdií zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií.
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26250120028, Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/7134/09, Rozvoj kreativity vzdelávania v multifunkčnom biomedicínskom laboratóriu klinických odborov.
  (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26250120003, Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/6329/08, Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov.
  (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0823/08, Diagnostika vertiga pomocou metód videoanalýzy pohybu.
  (vedúci projektu)
 • KEGA 3/5153/07, Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách.
  (spoluriešiteľ)
 • Rozvojový projekt 2007, VoIP – IP telefónia na UPJŠ 4. etapa.
  (spoluriešiteľ)
 • Rozvojový projekt 2006, Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry na UPJŠ.
  (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/1094/04, Teoretické princípy, metódy a prostriedky pre analýzu pohybu človeka.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/1200/03, Vypracovanie vysokoškolských učebníc: Biomechanika človeka I a Biomechanika človeka II pre študijný odbor Biomedicínske inžinierstvo a jeho interdisciplinárne väzby.
  (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/9402/02, Riešenie strojových podpôr kvadruplegických pacientov pre proces rehabilitácie.
  (spoluriešiteľ)
 • KEGA 3/0139/02, Obrazový a zvukový atlas prírody a techniky - Slovenskí prírodovedci a technici nevidiacim a slabozrakým.
  (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/7636/20, Diagnostický a liečebný rehabilitačný strojový systém.
  (spoluriešiteľ)
Medzinárodné:
 • ERASMUS+, 2020-1-CZ01-KA226-HE-094424, New Era in Medical Education (NEWMED).
  (koordinátor na UPJŠ)
 • ERASMUS+, 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students (Clever).
  (koordinátor na UPJŠ)
 • ERASMUS+, 2018-1-SK01-KA203-046318, Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME).
  (koordinátor projektu)
 • ERASMUS+, 585980-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec).
  (koordinátor na UPJŠ)
 • Standard Grant No. 21830315 from the International Visegrad Fund’s "Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies" (Centre at University of Zilina).
  (spoluriešiteľ)
 • ERASMUS+, 561857-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd).
  (koordinátor na UPJŠ)
 • ERASMUS+, 2014-1-CZ01-KA203-002002, Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS).
  (koordinátor na UPJŠ)
 • Standard Grant No. 21320401 from the International Visegrad Fund’s "International Workshop on Biomedical Technologies".
  (spoluriešiteľ)
 • eMotion Grant, The influence of intensive pre-surgical rehabilitation before total hip endoprothesis on post surgical status of patients.
  (spoluriešiteľ)
 • Socrates Grundtvig, 101255-CP-1-2002-1-SKGRUNDTVIG-G1, ATTRAIN – Assistive Technology Consultant/Advisor Training Development and Delivery.
  (spoluriešiteľ)
 • CZ/04/B/F/NT - 16 8025, Info ReDis - IST Requalification of the Disabled persons.
  (spoluriešiteľ)

Ďalšie informácie


LF