LF

prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.   EN

Email:
marek.lacko@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/marek.lacko
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KOTPU - Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH12O04
Telefón:
+421 55 234 3423
ORCID iD:
0000-0002-4276-3722

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
-, , Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1999, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta - Externá forma doktorandského štúdia, 2011, Chirurgia
Titul docent:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2018, Chirurgia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: -
Profilové predmety
Chirurgia 4 - Všeobecné lekárstvo
Úrazová chirurgia a ortopédia - Bakalárske štúdium - fyzioterapia
Chirurgia 5 - Všeobecné lekárstvo
Chirurgia 6 - Všeobecné lekárstvo
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: -
Vybrané publikácie

Tranexamic acid decreases the risk of revision for acute and delayed periprosthetic joint infection after total knee replacement / Marek Lacko ... [et al.]. In: Eklem Hastalıkları Ve Cerrahisi. - ISSN 1309-0313. - Roč. 31, č. 1 (2020), s. 8-13. IF: 1,338.

Comparison of survival rate and risk of revision for mobile-bearing and fixed-bearing total knee replacements / Marek Lacko, Daniela Schreierová. In: Eklem Hastalıkları Ve Cerrahisi. - ISSN 1309-0313. - Roč. 30, č. 2 (2019), s. 70-78. IF: 1,338.

Comparison of bone remodelling around short stem and conventional straight stem in total hip replacement: a prospective randomized radiographic and dual-energy X-ray absorptiometric study / Lacko M. ... [et al.].

In: Bratislava medical journal : international journal for biomedical sciences and clinical medicine=Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč. 122, č. 8 (2021), s. 548-554. 10.4149/BLL_2021_087 DOI;

Influence of kartogenin on chondrogenic differentiation of human bone Marrow-Derived MSCs in 2D culture and in Co-Cultivation with OA osteochondral explant / Spaková, T. ... [et al.]. - Projekt: Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritítdy - VEGA 1/0217/16 ; Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy - APVV APVV-0684-12. In: Molecules : a Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry. - ISSN 1420-3049. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 1-16. IF: 3,06.

Effect of Intra-Articular Injection of Platelet-Rich Plasma on the Serum Levels of Osteoarthritic Biomarkers in Patients with Unilateral Knee Osteoarthritis [elektronický zdroj] / Marek Lacko ... [et al.].

In: Journal of clinical medicine. - ISSN 2077-0383. - Roč. 10, č. 24 (2021), art. no. 5801, s. 1-9, online. - Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120950995&origin=resultslist. 10.3390/jcm10245801 DOI; CCC; SCOPUS; WOS CC;

Vybrané projekty

APVV-17-0118: Exozómy z mezenchýmových kmeňových buniek ako potencionálna alternatíva bunkovej terapie v liečbe osteoartritídy.

VEGA 1/0598/20: Analýza sérových a synoviálnych biomarkerov osteoartritídy v koreláte so zmenou klinického stavu pacientov po intraartikulárnej aplikácii autológnej plazmy bohatej na trombocyty

VEGA 1/0217/16: Štúdium chondrogénnej diferenciácie mezenchýmových stromálnych buniek in vitro ako možného mechanizmu účinku pri bunkovej liečbe osteoartritídy.
VEGA 1/0773/17: Terapeutický potenciál CD146+ mezenchýmových stromálnych buniek pri liečbe osteoartritídy.

Ďalšie informácie


LF