LF

prof. Ing. Mária Mareková, CSc.   EN

Email:
maria.marekova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/maria.marekova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULCHBKB - Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB5O23
Telefón:
+421 55 234 3368
ORCID iD:
0000-0002-9103-4710
prof. Ing. Maria Mareková, CSc. je profesorkou lekárskej biochémie a prednostkou Ústavu lekárskej a klinickej biochémie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Súčasne je predsedníčkou Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ. Takmer 10 rokov garantuje doktorandský študijný program klinická biochémia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Bola školiteľkou 13 úspešne obhájených doktorandských prác v študijnom programe klinická biochémia a 19 diplomových prác. V rokoch 2015-2019 bola prorektorkou pre vysokoškolské vzdelávanie na UPJŠ v Košiciach. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje štúdiu biomarkerov využiteľných v laboratórnej diagnostike ochorení. Podieľa sa riešení viacerých projektov základného a aplikovaného výskumu. Je autorkou resp. spoluautorkou viac ako 200 pôvodných vedeckých (106 v CC, WoS alebo Scopus) a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch, učebných textov, kníh a monografií, ktoré boli citované viac ako 800 krát v citačných indexoch WoS/Scopus. Je spolupôvodkyňou medzinárodnej patentovej prihlášky PCT/SK2021/050004.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta jadrová a fyzikálno inžinierska, ČVUT, Praha, 1986, Jadrová chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského, Bratislava, 1993, Biochémia
Titul docent:
UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakuta, 2002, Biochémia
Titul profesor:
Univerzita Karlova, Praha, 1. Lekárska fakulta, 2012, Lekárska chémia a biochémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: klinická biochémia, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Lekárska biochémia 2 - všeobecné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Lekárska biochémia 2 - zubné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii - klinická biochémia, III. stupeň štúdia
Lekárska biochémia - klinická biochémia, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: klinická biochémia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie

AGJ: Medzinárodná PCT prihláška: PCT/SK2021/050004, reference: M19071-PCT: Method for non-invasive testing of the success of the in vitro fertilization process; RABAJDOVÁ, M., SLABÝ O., ŠOLTÝS, K., MAREKOVÁ, M., TOPORCEROVÁ S., a SK Patent 50010-2020: Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu; RABAJDOVÁ, M., SLABÝ, O., ŠOLTÝS, K., MAREKOVÁ, M., TOPORCEROVÁ, S.

ADC: ŠPAKOVÁ, I., GRAIER, W.F., RABAJDOVÁ, M., NAGYOVÁ, V., MAREKOVÁ, M.: Hypoxia factors suppression effect on the energy metabolism of a malignant melanoma cell SK-MEL-30, In: European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2020, 24(9), pp. 4909–4920

ADC: BIRKOVÁ, A., OBORIL, J., KRÉTA, R., ČÍŽMÁROVÁ, B., HUBKOVÁ, B., ŠTEFFEKOVÁ, Z., GENČI, J., PARALIČ, J., MAREKOVÁ, M.: Human fluorescent profile of urine as a simple tool of mining in data from autofluorescence spectroscopy, In: Biomedical Signal Processing and Control, ISSN 1746-8094. - Roč. 56, č. 2, 2020, s. 1693-1693

ADC: SMOLKOVÁ, R. ZELEŇÁK, V., SMOLKO, L., KUCHÁR, J., RABAJDOVÁ, M., FERENČÁKOVÁ, M., MAREKOVÁ, M.: Novel zinc complexes of a non-steroidal anti-inflammatory drug, niflumic acid: Structural characterization, human-DNA and albumin binding properties, In: European Journal of Medicinal Chemistry. ISSN 0223-5234. č. 153, 2018, s. 131-139, DOI 10.1016/j.ejmech.2017.05.009

ADC: RABAJDOVÁ, M., DUDIČ, R., URBAN, P., DUDIČOVÁ, V., URDZÍK, P., MAREKOVÁ, M.: Analysis of transcriptional activities of angiogenic biomarkers during intrauterine complications leading to preterm birth. In: European Review for Medical and pharmacological Sciences. ISSN 1128-3602. Vol. 21, no. 7, 2017, s. 1433 - 1442

ADC: RABAJDOVÁ, M., URBAN, P., ŠPAKOVÁ, I., SAKSUN, L., DUDIČ, R., OSTRÓ, A., CAPRNDA, M., , ADAMEK, M., MAREKOVÁ, M.: The Crucial role of emilin-1 gene expression during progression of tumor growth, In: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. - ISSN 0171-5216. - Vol. 11, no. 11 (2016), s. 4-32

Vybrané projekty

VEGA 1/0435/23: Štúdium úlohy nekódujúcich RNA a zloženie metabolómu pri endometrióze a karcinóme endometria; Pozícia: zodpovedná riešiteľka


OPENMED: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne, kód ITMS2014+: 313011V455; Pozícia: zodpovedná riešiteľka za biochémiu

VEGA 1/0540/20: Analýza biomarkerov vzniku a progresie demyelinizačných ochorení CNS; Pozícia: zástupkyňa vedúceho projektu

VEGA 1/0620/19: Využitie nových molekulovo - biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie; Pozícia: zástupkyňa vedúceho projektu

VEGA 1/0372/17: Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra; Pozícia: zodpovedná riešiteľka

Kompletný prehľad na stránke ústavu Ústav lekárskej a klinickej biochémie | UPJŠ (upjs.sk) v časti, Výskum, Projekty | UPJŠ (upjs.sk)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Latvia, Faculty of Medicine, Riga, Lotyšsko, 2017, Erasmus+
University in Groningen, Faculty of Medical Science, Groningen, Holandsko, 2018, Erasmus+
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Rusko, 2019, Erasmus+
Mikrobiologický ústav, ČSAV, Praha, ČR, 1987-1989, študijný vedecko-výskumný pobyt
Ústav molekulárnej genetiky, RAV, Moskva, Rusko, 1988, študijný vedecko-výskumný pobyt
Laboratory of Molecular gene Technology, NLH, As, Norsko, 1998, študijný vedecko-výskumný pobyt
Organizačné aktivity
prednostka - Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, od roku 2012
prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie - UPJŠ v Košiciach, 2015-2019
predsedníčka - Rada pre vnútorné overovanie kvality, UPJŠ v Košiciach, od roku 2021
predsedníčka - Komisia VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov (IPEL), UPJŠ v Košiciach, od roku 2017
členka - Vedecká rada UPJŠ v Košiciach, od roku 2015
členka - Vedecká rada UPJŠ LF, od roku 2018
predsedníčka - Disciplinárna komisia, UPJŠ v Košiciach, od roku 2019
externá členka - Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vzdelávania, TU v Trnave, od roku 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2004: učebnica Lekárska chémia, bola vyhodnotená ako najlepšia monografia na UPJŠ LF, spoluautorka
2006: Cena za najlepšiu pôvodnú vedeckú prácu na LF UPJŠ
2013: Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórií biologické a lekárske vedy za dielo Lekárska biochémia, spoluautorka
2021: Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 v kategórii "Inovácia Slovenska 2021" za biomedicínsky projekt "Mikro RNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces"
2022: Cena primátora mesta Košice pri príležitosti životného jubilea, za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich lekárov a doktorandov
2023: Cena Košického samosprávneho kraja pre Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF za vynikajúce výsledky a dlhodobý prínos v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej medicíny
viac: Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Podujatia a ocenenia
Projekty
Zodpovedná riešiteľka projektov:
VEGA 1/0435/23: Štúdium úlohy nekódujúcich RNA a zloženie metabolómu pri endometrióze a karcinóme endometria
VEGA 1/0372/17: Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra
KEGA 013UPJŠ-4/2016: Klinická biochémia
VEGA 1/0115/14 Štúdium mechanizmu vzniku aneuryzmy hrudnej aorty v dôsledku regulačných zmien signálnej dráhy TGF-1β
CEEPM: ITMS-26220120067; Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne; Aktivita 1.4: Dobudovanie laboratória biochemickej analýzy
KEGA 3/7130/09: Biochémia v schémach a obrazoch
VEGA 1/4233/07: Včasná diagnostika karcinómov vaječníkov novými metódami biochemickej analýzy krvi a moču
Kompletný prehľad: Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Projekty
Medzinárodná spolupráca
Iné

Viac Správy o vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti zamestnancov Ústavu lekárskej a klinickej biochémie
Záverečné práce:
dizertačné práce (3. stupeň štúdia): 13 obhájených PhD. prác, 3 vedené
diplomové práce (1. stupeň štúdia, 2. stupeň štúdia, spojený 1. a 2. stupeň štúdia): 19 obhájených prác
Zaujímavé linky
Záľuby

Ďalšie informácie


LF