LF

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.   EN

Email:
matej.skorvanek@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/matej.skorvanek
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
NLK - Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH6O03E
Telefón:
ORCID iD:
0000-0001-5497-8715
Doc. MUDr. Matej Škorvánek PhD pracuje ako docent a vedúci Centra pre zriedkavé extrapyramidové ochorenia CNS na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. Titul PhD obhájil na University of Groningen, Holandsko v roku 2014, habilitoval v roku 2018 na UPJŠ v Košiciach. V priebehu špecializácie absolvoval stáže na univerzitách v Prahe, UCL v Londýne, Groningene a Viedni. Je hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom grantov APVV, VEGA, COST, CEVA, IPMDS, IBM, Operačný program integrovaná infraštruktúra EŠIF. V súčasnosti je školiteľom 4 interných a 2 externých doktorandov so zameraním na problematiku extrapyramidových ochorení. Je predsedom Extrapyramidovej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, predsedom Európskej edukačnej komisie International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS), predsedom MDS Clinical Outcome Assessments Scientific Evaluation Committee a zároveň predsedom alebo členom ďalších pracovných skupín a komisií doma a v zahraničí (viď položku iné). Je hlavný organizátor 7 európskych kongresov pod záštitou alebo s endorsement MDS. Získal početné domáce aj zahraničné ocenenia za svoju doterajšiu vedeckú činnosť, vrátane ocenení Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za r.2018 (udelená Ministerstvom školstva SR), Guothovej ceny za rok 2018 (udelená Slovenskou lekárskou spoločnosťou za mimoriadny prínos lekára do 38 rokov) ako aj prestížny MDS LEAP v roku 2015 (Leadership program for young movement disorder neurologists). V súčasnosti koordinuje viacero domácich aj zahraničných multicentrických projektov zameraných na nemotorické, prodromálne a genetické aspekty Parkinsonovej choroby. Tieto zahŕňajú štúdie Quality of life in Parkinson’s Disease – QUALPD, Central European Group on Genetics of Movement Disorders – CEGEMOD a štúdie PARCAS a PDBIOM zamerané na identifikáciu nových biomarkerov prodromálnej Parkinsonovej choroby (účasť na iných projektoch a spoluprácach uvedená nižšie). Vo výraznej miere sa venuje aj včasnej diagnostike zriedkavých dedičných hyperkinetických ochorení, najmä dystónie.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2008, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2014, 7.1.11 Neurológia
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2018, 7.1.11 Neurológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Štátnicová komisia pre Pediatriu, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, II stupeň štúdia
Študijný program: Komisia pre PhD štúdium v odbore 7.1.11 Neurológia, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III stupeň štúdia
Profilové predmety
Neurology I - general medicine, II stupeň štúdia
Neurodegeneratívne ochorenia - 7.1.11 Neurológia, III stupeň štúdia
Vedecká práca - všeobené lekárstvo, II stupeň štúdia
Scientific work - General medicine, II stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - Steel D, Zech M, Zhao C, Barwick KES, Burke D, Demailly D, Kumar KR, Zorzi G, Nardocci N, Kaiyrzhanov R, Wagner M, Iuso A, Berutti R, Škorvánek M, Necpál J, Davis R, Wiethoff S, Mankad K, Sudhakar S, Ferrini A, Sharma S, Kamsteeg EJ, Tijssen MA, Verschuuren C, van Egmond ME, Flowers JM, McEntagart M, Tucci A, Coubes P, Bustos BI, Gonzalez-Latapi P, Tisch S, Darveniza P, Gorman KM, Peall KJ, Bötzel K, Koch JC, Kmieć T, Plecko B, Boesch S, Haslinger B, Jech R, Garavaglia B, Wood N, Houlden H, Gissen P, Lubbe SJ, Sue CM, Cif L, Mencacci NE, Anderson G, Kurian MA, Winkelmann J; Genomics England Research Consortium. Loss-of-Function Variants in HOPS Complex Genes VPS16 and VPS41 Cause Early Onset Dystonia Associated with Lysosomal Abnormalities. Ann Neurol. 2020 Nov;88(5):867-877. IF 9,037, Q1, citované 19x

ADC - Zech M, Jech R, Boesch S, Škorvánek M, Weber S, Wagner M, Zhao C, Jochim A, Necpál J, Dincer Y, Vill K, Distelmaier F, Stoklosa M, Krenn M, Grunwald S, Bock-Bierbaum T, Fečíková A, Havránková P, Roth J, Příhodová I, Adamovičová M, Ulmanová O, Bechyně K, Danhofer P, Veselý B, Haň V, Pavelekova P, Gdovinová Z, Mantel T, Meindl T, Sitzberger A, Schröder S, Blaschek A, Roser T, Bonfert MV, Haberlandt E, Plecko B, Leineweber B, Berweck S, Herberhold T, Langguth B, Švantnerová J, Minár M, Ramos-Rivera GA, Wojcik MH, Pajusalu S, Õunap K, Schatz UA, Pölsler L, Milenkovic I, Laccone F, Pilshofer V, Colombo R, Patzer S, Iuso A, Vera J, Troncoso M, Fang F, Prokisch H, Wilbert F, Eckenweiler M, Graf E, Westphal DS, Riedhammer KM, Brunet T, Alhaddad B, Berutti R, Strom TM, Hecht M, Baumann M, Wolf M, Telegrafi A, Person RE, Zamora FM, Henderson LB, Weise D, Musacchio T, Volkmann J, Szuto A, Becker J, Cremer K, Sycha T, Zimprich F, Kraus V, Makowski C, Gonzalez-Alegre P, Bardakjian TM, Ozelius LJ, Vetro A, Guerrini R, Maier E, Borggraefe I, Kuster A, Wortmann SB, Hackenberg A, Steinfeld R, Assmann B, Staufner C, Opladen T, Růžička E, Cohn RD, Dyment D, Chung WK, Engels H, Ceballos-Baumann A, Ploski R, Daumke O, Haslinger B, Mall V, Oexle K, Winkelmann J. Monogenic variants in dystonia: an exome-wide sequencing study. Lancet Neurol. 2020 Nov;19(11):908-918. IF 30,039, Q1, citované 18x

ADC - Skorvanek M, Gelpi E, Mechirova E, Ladomirjakova Z, Han V, Lesko N, Feketeova E, Repkova B, Urbancikova Z, Vargova A, Spisak P, Ribeiro Ventosa J, Kudela F, Kulcsarova K, Babinska S, Toth S, Gombosova L, Zakuciova M, Veseliny E, Trebuna F, Lutz MI, Gdovinova Z, Kovacs GG; PARCAS studygroup. α-Synuclein antibody 5G4 identifies manifest and prodromal Parkinson's disease in colonic mucosa. Mov Disord. 2018 Aug;33(8):1366-1368. IF 8,679, Q1, citované 4x

ADC - Skorvanek M, Goldman JG, Jahanshahi M, Marras C, Rektorova I, Schmand B, van Duijn E, Goetz CG, Weintraub D, Stebbins GT, Martinez-Martin P; members of the MDS Rating Scales Review Committee. Global scales for cognitive screening in Parkinson's disease: Critique and recommendations. Mov Disord. 2018 Feb;33(2):208-218. IF 8,679, Q1, citované 69x

ADC - Skorvanek M, Martinez-Martin P, Kovacs N, Zezula I, Rodriguez-Violante M, Corvol JC, Taba P, Seppi K, Levin O, Schrag A, Aviles-Olmos I, Alvarez-Sanchez M, Arakaki T, Aschermann Z, Benchetrit E, Benoit C, Bergareche-Yarza A, Cervantes-Arriaga A, Chade A, Cormier F, Datieva V, Gallagher DA, Garretto N, Gdovinova Z, Gershanik O, Grofik M, Han V, Kadastik-Eerme L, Kurtis MM, Mangone G, Martinez-Castrillo JC, Mendoza-Rodriguez A, Minar M, Moore HP, Muldmaa M, Mueller C, Pinter B, Poewe W, Rallmann K, Reiter E, Rodriguez-Blazquez C, Singer C, Valkovic P, Goetz CG, Stebbins GT. Relationship between the MDS-UPDRS and Quality of Life: A large multicenter study of 3206 patients. Parkinsonism Relat Disord. 2018 Jul;52:83-89. IF 3,926, Q1, citované 22x

Vybrané projekty
APVV-18-0547: "New biomarkers of prodromal Parkinson’s disease" - zodpovedný riešiteľ
VEGA 1/0596/19: "Identification and validation of new biomarkers of prodromal Parkinson’s disease in a large cohort of idiopathic REM sleep behavior disorder subjects" - zodpovedný riešiteľ
ITMS2014+: 313011V455 supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure, funded by the ERDF: Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine (OPENMED)“ - zodpovedný riešiteľ aktivity H6 Neurodegeneratívne ochorenia
ITMS2014+: 313022V631 supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure, funded by the ERDF: "Early warning of Alzheimer disease and other neurodegeneraive disorders (EWA)" - odborný garant projektu
APVV-14-0415: "Novel biomarkers of premotor Parkinson’s disease" – zástupca zodpovedného riešiteľa
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Karlova Univerzita v Prahe, ČR, Kateřinská 30, Praha, ČR, január-február 2011, samofinancovanie
University College London, Queens square, London, UK, marec-apríl 2012, EAN department-department exchange programme
University of Groningen, Groningen, Holandsko, september 2012, Erasmus
University of Groningen, Groningen, Holandsko, september 2013, Erasmus
Medical University of Vienna, Vienna, Rakúsko, január 2017, APVV-14-0415
University of Groningen, Groningen, Holandsko, september 2016, APVV-14-0415
Organizačné aktivity
Predseda - Extrapyramidová sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti, 2018-2023
Predseda - Odborná pracovná skupina pre prevenciu neurodegeneratívnych ochorení pri MZ SR, 2020-2022
Predseda - Movement Disorder Society - Clinical Outcome Assessments Scientific Evaluation Committee, 2021-2023
Predseda - Education committee, Movement Disorder Society - European section, 2021-2023
Člen - Výbor Slovenskej neurologickej spoločnosti, 2018-2023
Člen - Vedecký výbor Rady vlády SR pre duševné zdravie, od 2021
Člen - Management committee – European Academy of Neurology Movement Disorders Scientific panel, od 2022
Člen - European Academy of Neurology Teaching Course Subcommittee, od 2021
Člen - Movement Disorders Society Leadership Steering Committee, 2021-2023
Člen - Movement Disorders Society Early and Prodromal PD Working Group of the Clinical Outcome Assessments (COA) Program, 2021-2023

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
- „Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ za rok 2018 (udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) - „Guothova cena“ za rok 2018 (udeľuje Slovenská lekárska spoločnosť) - Najlepšia špecializačná práca za rok 2013 – Slovenská neurologická spoločnosť - Najlepšie vedecké publikácie a najlepšie vedecké kazuistiky za roky 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 – Slovenská neurologická spoločnosť - MDS LEAP program: International LEAders Program for Young Movement Disorder Neurologists – 2015 MDS LEAP Awardee (mentor Khailash Bhatia) - Featured abstract prezentácia - 20th Annual International Parkinson and Movement Disorder Society Congress, Berlin, Germany - Najlepší poster – 30. Český a slovenský neurologický zjazd, Nov 2016, Praha, ČR
Projekty
- APVV-0220-10: Longitudinal research of chronic invalidating disorders – spoluriešiteľ - VEGA 1/0024/14 Colonic a-synuclein as a biomarker of premotor Parkinson’s disease – Zástupca vedúceho projektu - APVV-14-0415 Novel biomarkers of premotor Parkinson’s disease – Zástupca vedúceho projektu - VEGA 1/0724/15 Novel gene mutations in the etiopathogenesis of dystonia: their role, prevalence and manifestations – spoluriešiteľ - COST BM1011 European network for the study of dystonia syndromes – spoluriešiteľ - VEGA 1/0596/19 Identification and validation of new biomarkers of prodromal Parkinson’s disease in a large cohort of idiopathic REM sleep behavior disorder subjects – vedúci projektu - APVV-18-0547 New biomarkers of prodromal Parkinson’s disease – vedúci projektu - IBM Faculty Award – vedúci projektu - Open scientific community for modern interdisciplinary research in medicine (OPENMED)“, ITMS2014+: 313011V455 supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure, funded by the ERDF – zodpovedný riešiteľ za aktivitu H6 Neurodegeneratívne ochorenia - Early warning of Alzheimer disease and other neurodegeneraive disorders (EWA), ITMS2014+: 313022V631 supported by the Operational Programme Integrated Infrastructure, funded by the ERDF – odborný garant, zodpovedný riešiteľ za modul Parkinsonovej choroby
Medzinárodná spolupráca
- Central European Group on Genetics of Movement Disorders (CEGEMOD) - koordinátor projektu (10 centier z V4 a UK) - Quality of Life in Parkinson's Disease (QUALPD) projekt - koordinátor projektu (25 centier z 15 krajín Európy a Ameriky) - Parkinson’s disease associated colonic alpha-synuclein study (PARCAS) - koordinátor projektu - Prodromal Parkinson’s Disease Biomarker Study (PDBIOM) - koordinátor projektu - Consortium for Global Diversity in Parkinsons Disease (CGD-PD) - vedecký poradca (koordinátor Prof. Jawad Bajwa, Riyadh, Saudi Arabia) - Odporúčania pre používanie hodnotiacich škál pre prodromálnu Parkinsonovu chorobu (Movement Disorder Society - MDS - commissioned) - koordinátor projektu - Odporúčania pre používanie hodnotiacich škál pre spasticitu (MDS commissioned) - zástupca MDS v projekte (koordinátor Prof. Robert Jech, Praha, ČR) - odporúčania pre používanie kognitívnych testov pri Parkinsonovej chorobe (MDS commissioned) - zástupca MDS v projekte (koordinátor Gert Guertsen, Amsterdam, Holandsko) - Implementácia projektu ParkinsonNET - Prof. Marina A.J. de Koning-Tijssen, Groningen, Holandsko - MJFF Global Genetics Parkinson's Disease - Prof. Christine Klein, Lubeck, Nemecko - Genetics of Dystonia (GenDy) - prof. Robert Jech, Praha, ČR, Assoc. Prof. Michael Zech, Mníchov, Nemecko - MultiDaT 2.0 projekte (hodnotenie DaT scanov u pacientov s idiopatickou RBD) - Prof. Dario Arnaldi, Janov, Taliansko - Idiopathic RBD Genetics Group - Prof. Ziv Gan-Or, Montreal, Kanada
Iné
Súčasné členstvo v spoločnostiach, pracovných skupinách a komisiách: • Národných - Člen výboru – Slovenská neurologická spoločnosť – od 5/2018 - Predseda – Extrapyramidová sekcia Slovenskej neurologickej spoločnosti - od 5/2018 - Predseda – Odborná pracovná skupina pre prevenciu neurodegeneratívnych ochorení, Ministerstvo zdravotníctva SR – od 3/2019 - Člen - Vedecký výbor Rady vlády SR pre duševné zdravie – od 6/2021 - Predseda – Pracovná skupina pre edukáciu, Rada vlády SR pre duševné zdravie – od 1/2022 - Člen – Kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR – pracovná skupina pre neurológiu - Člen – Akademický senát UPJŠ LF v Košiciach – od 3/2019 - Predseda – Komisia pre vedu a výskum, Akademický senát UPJŠ LF v Košiciach • Medzinárodné - Člen, International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) - Predseda, MDS-ES European Educational Committee (2021-2023) - Predseda, MDS Clinical Outcome Assessments, Scientific Evaluations Committee o Prodromal PD subcommittee – predseda o Spasticity subcommittee – MDS liaison o Cognitive tests in Parkinsons disease subcommittee – MDS liaison - Člen, MDS Leadership Steering Committee – od 6/2017 - Člen, MDS Early and Prodromal PD Working Group of the Clinical Outcome Assessments (COA) Program – od 1/2022 - Management committee – European Academy of Neurology Movement Disorders Scientific panel – od 10/2021 - Člen (representant za MDS-ES) – European Academy of Neurology Teaching Course Subcommittee – od 10/2021 Člen redakčných rád - Parkinsonism and Related Disorders - Polish Neurology and Neurosurgery - Neurológia pre prax
Zaujímavé linky
https://www.researchgate.net/profile/Matej-Skorvanek https://scholar.google.sk/citations?user=bXFA1iIAAAAJ&hl=sk https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=skorvanek&sort=date

Ďalšie informácie


LF