LF

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.   EN

Email:
miroslava.rabajdova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/miroslava.rabajdova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
ULCHBKB - Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB5O26
Telefón:
+421 55 234 3377
ORCID iD:
0000-0001-9562-5756
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová., PhD. pôsobí na funkčnom mieste docenta na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia na LF UK v Bratislave v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a úspešnej obhajobe rigoróznej práce získala titul RNDr. Titul PhD. jej bol udelený po úspešnej obhajobe dizertačnej práce v študijnom programe klinická biochémia na UPJŠ LF. Absolvovala študijné pobyty na Ústave biochémie a experimentálnej onkológie, na 1. Lekárskej fakulte UK v Prahe a post-doktorandský pobyt na Univerzite v Oxforde. Habilitovala v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve na TU v Trnave. V rámci postgraduálneho atestačného štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v roku 2022 získala klinickú špecializáciu v odbore Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii. Vedie diplomové práce a dizertačné práce. Je autorkou, respektíve spoluautorkou viac ako 45 pôvodných vedeckých prác evidovaných v databázach CC, WoS alebo Scopus, učebníc, monografii a VŠ skrípt. Jej práce boli citované viac ako 203 krát (WoS, Hi 9). Podieľa sa na riešení projektov VEGA, EPA, FEBS ako zodpovedná riešiteľka aj spoluriešiteľka.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2007, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, 2009, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, 2012, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: klinická biochémia
Titul docent:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, študijný odbor: zdravotnícke vedy, študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - OZŠP, študijný odbor: zdravotnícke vedy, Í. stupeň štúdia
Profilové predmety
Laboratórna technika - laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, I. stupeň štúdia
Techniky odberu a spracovania biologického materiálu - laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, I. stupeň štúdia
Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémií - klinická biochémia, III. stupeň štúdia
Lekárska biochémie 1, 2 - všeobecné lekárstvo, spojený I.+II. stupeň štúdia
Laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve - Verejne zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ŠPAKOVÁ, I., GRAIER, W.F., RABAJDOVÁ, M., NAGYOVÁ, V., MAREKOVÁ, M., Hypoxia factors suppression effect on the energy metabolism of a malignant melanoma cell SK-MEL-30, European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 2020, 24(9), pp. 4909–4920, IF 3,024, Q1

SPAKOVA, I., ZELKO, A., RABAJDOVA, M., ...VAN DIJK, J.P., REIJNEVELD, S.A., MicroRNA molecules as predictive biomarkers of adaptive responses to strength training and physical inactivity in haemodialysis patients, Scientific Reports, 2020, 10(1), 15597, IF 4,9, Q1

URDZÍK, P., RABAJDOVÁ, M., URBAN, P., ...KOMANICKÝ, V., MAREKOVÁ, M., Deoxyribonucleic acid and chromatin imaging of endometriosis and endometrial carcinoma using atomic force microscopy, Spectroscopy Letters, 2019, 52(9), pp. 510–519, IF 1,8 Q1

RABAJDOVÁ, M., DUDIČ, R., URBAN, P., DUDIČOVÁ, V., URDZÍK, P., MAREKOVÁ, M.: Analysis of transcriptional activities of angiogenic biomarkers during intrauterine complications leading to preterm birth. In: European Review for Medical and pharmacological Sciences. - ISSN 1128-3602. - Vol. 21, no. 7 (2017), s. 1433 - 1442. IF 3,024, Q1

RABAJDOVÁ, M., URBAN, P., ŠPAKOVÁ, I., SAKSUN, L., DUDIČ, R., OSTRÓ, A., CAPRNDA, M., , ADAMEK, M., MAREKOVÁ, M.,: The Crucial role of emilin-1 gene expression during progression of tumor growth, In: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. - ISSN 0171-5216. - Vol. 11, no. 11 (2016), s. 4-32. IF 3,5, Q1

Viac informácii: Výskum | UPJŠ (upjs.sk), Publikácie | UPJŠ (upjs.sk) alebo v medzinárodných databázach napr. Web of Science, Scopus

Vybrané projekty

OPENMED: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne“, kód ITMS2014+: 313011V455 - spoluriešiteľ

VEGA 1/0540/20: Analýza biomarkerov vzniku a progresie demyelinizačných ochorení CNS - spoluriešiteľ

VEGA 1/0620/19: Využitie nových molekulovo - biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie - zodpovedný riešiteľ

APVV-18-0547: Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby - spoluriešiteľ

VEGA 1/0372/17: Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra - spoluriešiteľ

Kompletný prehľad: Projekty | UPJŠ (upjs.sk)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Karlova, 1. Lekárska fakulta, Laboratórium biológie nádorovej bunky, Ústav biochémie a experimentálni onkológie, U nemocnice 5, Praha, Česká republika, 01/2012 – 05/2012, výskumná stáž
SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Laboratórium diabetu a porúch metabolizmu, Sekcia genetiky, Vlárska 7, Bratislava, 831 01, 09/2012 – 10/2012, výskumná stáž
CEITEC, Stredoeurópsky vedecko-technický institút, Masarykova Univerzita v Brne, Laboratórium solidných tumoru, U kamenice 5, Brno, Česká republika, 2015 - 2020, vedecko výskumné pobyty
University of Oxford, Sir Wiliam Dunn school of Pathology, South Parks Road, Oxford, OX1 3RE, Anglicko, 01/2014 – 02/2015, postdoktorand
Organizačné aktivity
člen akademického senátu - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2019-2023
členka Odborovej komisie (OK) študijného programu klinická biochémia - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, od 2019
členka Rady študijného programu (RŠP) klinická biochémia - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, od 2021
RŠP laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - osoba zodpovedná za študijný program - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, od 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia

2021: Víťaz v kategórii „Inovácia Slovenska 2021“ biomedicínsky projekt „MikroRNA test úspešnosti in vitro fertilizačného (IVF) procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF proces“. Projekt VEGA 1/0620/19 bol pre inováciu kľúčový.
2017: Ocenenie vedecko-výskumnej činnosti Európskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu ocenená - EFLM Bursary for Young Students – 22rd IFCC-EFLM (2017) ako jediná zo Slovenska v rámci mladých vedcov z celej Európy. Ocenenie bolo odovzdané v rámci úvodnej prednášky na európskom kongrese EFLM, ktorý bol v Aténach v máji 2017.
2016: Súťaž mladých onkológov Slovenska - 1. miesto v kategórií vedecko-výskumný pracovník do 35 rokov.
Viac informácii: Podujatia a ocenenia, Za vedecko-výskumnú činnosť
Projekty
Medzinárodná spolupráca
- Výskumná skupina solidných tumorov I, prof. Dr. Ondrej Slabý, PhD, Masaryková Univerzita V Brne, CEITEC Brno - Austria, Graz, Medical University of Graz, Gottfried Schatz Research Centre for Cell Signalling, Metabolism and Aging, Molecular Biology and Biochemistry
Iné
Zaujímavé linky
https://www.biomai.sk

Ďalšie informácie


LF