LF

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.   EN

Email:
monika.halanova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/monika.halanova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UE - Ústav epidemiológie UPJŠ LF
Miestnosť:
MB7O23
Telefón:
+421 55 234 3374
ORCID iD:
0000-0002-9011-2238
Prof. MVDr. Monika Halánová, PhD. je profesorka epidemiológie a zároveň prednostka Ústavu epidemiológie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti pôsobí tiež ako prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy LF UPJŠ. Popri pedagogickej činnosti sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti orientuje najmä na problematiku epidemiológie infekčných ochorení. Absolvovala študijné pobyty vo viacerých laboratóriách zameraných na diagnostiku infekčných a parazitárnych chorôb. Podieľa sa na projektovaní a príprave učebných osnov pre študentov medicíny v oblasti epidemiológie a verejného zdravia. Je garantkou a predsedníčkou odborovej komisie doktorandského študijného programu epidemiológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a členkou ďalších 4 odborových komisií doktorandského štúdia. Bola, resp. je školiteľkou 9 študentov (4 úspešne ukončili štúdium) a školiteľkou – špecialistkou 3 ukončených študentov. Má tiež výrazný podiel na riešení grantových projektov, doposiaľ bola resp. je riešiteľkou 28 vedecko-výskumných projektov (najmä VEGA, KEGA, ale aj APVV, Horizont 2020, projekty EU) v pozícii hlavného riešiteľa, zástupcu hlavného riešiteľa alebo vedeckého spolupracovníka zameraných prevažne na epidemiológiu infekčných ochorení. V r. 2020 sa stala národnou koordinátorkou projektu "DisCoVery within EU-RESPONSE” financovaného z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. Bola tiež vedúcou pracovnej skupiny za UPJŠ LF, SR, podieľajúcej sa na príprave nového medzinárodného študijného odboru MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe. Doposiaľ publikovala 423 vedeckých a odborných prác (z toho 80 v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus) s 594 citačnými ohlasmi, (HI=14, podľa Web of Science). Počas pandémie COVID 19 viedla akreditované pracovisko pre diagnostiku COVID-19.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 1995, Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 1999, Infekčné a invázne choroby
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2008, Epidemiológia
Titul profesor:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2019, Epidemiológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Epidemiológia, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo/General Medicine, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Epidemiológia - Všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Hygiena a Epidemiológia - Zubné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Epidemiológia I. 1, 2 - Verejné zdravotníctvo, I. stupeň štúdia
Epidemiológia II. 1,2 - Verejné zdravotníctvo, II. stupeň štúdia
Epidemiológia - Epidemiológia, III. stupeň štúdia
Epidemiológia infekčných chorlb - Verejné zdravotníctvo, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Epidemiológia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie

HALÁNOVÁ, M - VESELINY, E - KALINOVÁ, Z - JARČUŠKA, P - JANIČKO, M - URBANČÍKOVÁ, I - PELLA, D - DRAŽILOVÁ, S - BABINSKÁ, I - HepaMeta Team: Seroprevalence of Hepatitis E virus in the population living in Roma settlements: A comparison with the general population. International Journal of Environmental Research and Public Health. -ISSN 1661-7827. - Roč. 15, č. 5 (2018), s. 1-8. - DOI 10.3390/ijerph15050904 Q1

PETRÍKOVÁ, Katarína - HALÁNOVÁ, Monika - BABINSKÁ, Ingrid - LOGOIDA, Mariia - KALIARIKOVÁ, Karin - JARČUŠKA, Peter - DRAŽILOVÁ, Sylvia - SOBOLOVÁ, Vladimíra - JANIČKO, Martin: Seroprevalence of Bartonella henselae and Bartonella quintana Infection and Impact of Related Risk Factors in People from Eastern Slovakia. Pathogens. - ISSN 2076-0817. - Roč. 10, č. 10 (2021), art. no. 1261, s. 1-9. Q2  

HATALOVÁ, E - VALENČÁKOVÁ, A - LUPTÁKOVÁ, L - ŠPALKOVÁ, M - HALÁNOVÁ, M - BEDNÁROVÁ, V - GABZDILOVÁ, J - DEDINSKÁ, K - ONDRISKA, F - BOLDIŠ, V - KALINOVÁ, J: The first report of animal genotypes of Cryptosporidium parvum in immunosuppressed and immunocompetent humans in Slovakia. Transboundary and Emerging Diseases. - ISSN 1865-1682. - Roč. 66, č. 1 (2019), s. 243-249. Q1

LOGOIDA, Mariia - KRISTIAN, Pavol - SCHREIBEROVÁ, Andrea - LENÁRTOVÁ, Patrícia Denisa - BEDNÁROVÁ, Veronika - HATALOVÁ, Elena - HOCKICKOVÁ, Ivana - DRAŽILOVÁ, Sylvia - JARČUŠKA, Peter - JANIČKO, Martin - PORHINČÁK, Štefan - HALÁNOVÁ, Monika: Comparison of two diagnostic methods for the detection of Hepatitis B virus genotypes in the Slovak Republic. Pathogens. - ISSN 2076-0817. - Roč. 11, č. 1 (2022), art. no. 20, s. 1-14. Q2 

HATALOVÁ, Elena - GUMAN, Tomáš - BEDNÁROVÁ, Veronika - TURČOK ŠIMOVÁ, Vladimíra - LOGOIDA, Mariia - HALÁNOVÁ, Monika: Occurrence of cryptosporidium parvum IIaA17G1R1 in hospitalized hemato-oncological patients in Slovakia. Parasitology Research - ISSN 1432-1955. - Roč. 121, č. 1 (2022), s. 471-476. Q1

Vybrané projekty

HORIZONT 2020: EU Response (European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious Diseases).

Roky realizácie: 07/2020 - 06/2025

Pozícia: národný koordinátor

Projekt OP Integrovaná infraštruktúra „Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19 so zameraním na výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov“.

Roky realizácie: 01/2021 – 06/2023.

Pozícia: zodpovedný riešiteľ aktivity

APVV PP-COVID-20-0064: Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska.

Roky realizácie: 7/2020-12/2021

Pozícia: vedúca projektu

APVV-15-0134: Genetická diverzita vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom.

Roky realizácie: 7/2016-6/2019

Pozícia: vedúca projektu

"VEGA MŠVVaŠ SR 1/0084/18: Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľudí.

Roky realizácie: 2018-2021

Pozícia: vedúca projektu"

Organizačné aktivity
Predsedníčka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Epidemiológia - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, 2016 - trvá
Členka Vedeckej rady UPJŠ LF - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, 2018 - trvá
Prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, 2018 - 2023
Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo - UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, 2010 - trvá
Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Infekčné a parazitárne choroby zvierat - UVLF v Košiciach, 2016 - trvá
Členka Vedeckej rady UVLF v Košiciach - UVLF v Košiciach, 2022 - trvá
Prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium - UPJŠ v Košiciach, 2023 - trvá

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia

Cena primátora mesta Košice - za osobitý prínos k rozvoju vedného odboru epidemiológia, za výskum v odbore epidemiológia a za pedagogickú činnosť na LF UPJŠ v Košiciach (2021)
Medaila Stanislava Prowázka - za dlhoročnú vedecko-výskumnú prácu v oblasti zoonotických a oportúnnych infekčných ochorení (2016)
Najlepší učiteľ LF UPJŠ (2010)

Ďalšie informácie


LF