LF

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.   EN

Email:
peter.jarcuska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/peter.jarcuska
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
2. IK - II. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH4O06
Telefón:
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-6169-9984
Prof. MUDr. Peter Jarčuška , PhD. je prednostom II. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP. Od roku 2022 pôsobí ako dekan UPJŠ LF. V období 2019 – 2022 pôsobil vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
UPJŠ LF, Košice, Tr. SNP 1, 1987, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
UPJŠ LF, Košice, Tr. SNP 1, 2001, Vnútorné choroby
Titul docent:
UPJŠ LF, Košice, Tr. SNP 1, 2005, Vnútorné choroby
Titul profesor:
UPJŠ LF, Košice, Tr. SNP 1, 2017, Vnútorné choroby

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Predseda štátnicovej komisie - Interná medicína, študijný odbor: všeobecné lekárstvo/General Medicine, I.+II. stupeň štúdia
Profilové predmety
Interná propedeutika - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Klinická a translačná medicína - vnútorné choroby, III. stupeň štúdia
Interná medicína 3 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Interná medicína 6 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Internal medicine 3 - Dental Medicine, I.+II. stupeň štúdia
Diplomový seminár 1 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Diplomový seminár 2 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Diplomový seminár 4 - všeobecné lekárstvo, I.+II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - JARČUŠKA, Peter - DRAŽILOVÁ, Sylvia - FEDAČKO, Ján - PELLA, Daniel - JANIČKO, Martin - Association between hepatitis B and metabolic syndrome: Current state of the art, World Journal of Gastroenterology - Vol. 22, no. 1 (2016), s. 155-164, IF 3,365, Q2, cit. 29x

ADC - JANIČKO, Martin - DRAŽILOVÁ, Sylvia - PELLA, Daniel - FEDAČKO, Ján - JARČUŠKA, Peter - Pleiotropic effects of statins in the diseases of the liver - World Journal of Gastroenterology - Vol. 22, no. 27 (2016) s. 6201-620 - IF=3,365; Q 2, cit.32x

ADC - DRAŽILOVÁ, Sylvia - JANIČKO, Martin - KRISTIAN, Pavol - SCHRÉTER, Ivan - HALÁNOVÁ, Monika - URBANČÍKOVÁ, Ingrid - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - MAREKOVÁ, Mária - PELLA, Daniel - JARČUŠKA, Peter - Prevalence and Risk Factors for Hepatitis B Virus Infection in Roma and Non-Roma People in Slovakia - International journal of environmental research and public health : open access journal - Roč. 15, č. 5 (2018), s. 1-12, IF=2,468, Q2, cit. 11x

ADC - PALLAYOVÁ, Mária - BRENIŠIN, Marek - PUTRYA, Alina - VRŠKO, Martin - DRAŽILOVÁ, Sylvia - JANIČKO, Martin - MAREKOVÁ, Mária - PELLA, Daniel - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - URDZÍK, Peter - JARČUŠKA, Peter - Roma Ethnicity and Sex-Specific Associations of Serum Uric Acid with Cardiometabolic and Hepatorenal Health Factors in Eastern Slovakian Population: The HepaMeta Study - International journal of environmental research and public health : open access journal - Roč. 17, č. 20 (2020), s. 1-15, F 3,390; Q1, cit. 4x

ADC - MACEJOVÁ, Želmíra - KRISTIAN, Pavol - JANIČKO, Martin - HALÁNOVÁ, Monika - DRAŽILOVÁ, Sylvia - ANTOLOVÁ, Daniela - MAREKOVÁ, Mária - PELLA, Daniel - MADARASOVÁ GECKOVÁ, Andrea - JARČUŠKA, Peter - The Roma Population Living in Segregated Settlements in Eastern Slovakia Has a Higher Prevalence of Metabolic Syndrome, Kidney Disease, Viral Hepatitis B and E, and Some Parasitic Diseases Compared to the Majority Population - International journal of environmental research and public health : open access journal - Roč. 17, č. 9 (2020), s. 1-12., IF=3,390, Q2, cit. 6x

Vybrané projekty
APVV-16-0211 - Počítačový systém podpory rozhodovania pre hepatálnu encefalopatiu, zodpovedný riešiteľ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Organizačné aktivity
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť - UPJŠ LF, 2019-2022
garant, lektor - Špecializačný kurz - Vnútorné lekárstvo - UPJŠ LF, 2020
Dekan - UPJŠ LF, 2022-2026

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF