LF

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH   EN

Email:
peter.urdzik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/peter.urdzik
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
G-PK - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH16O04
Telefón:
+421 55 234 3487
ORCID iD:
0000-0001-9718-232X
Profesor v Odbore Gynekológia a pôrodníctvo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Zodpovedný riešiteľ resp. spoluriešiteľ12 projektov (napr. VEGA, KEGA APVV). Atestácie: I. a II. atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, atestácia v subšpecializácii Gynekologická urológia a atestácia manažér vo verejnom zdravotníctve – MPH. Zúčastnil sa viacerých študijných pobytov doma aj v zahraničí (Ústí nad Labem, Zlín, Olomouc, Praha – ČR; Liege – Belgicko; Graz, Linz – Rakúsko; Moskva – Rusko; Budapest – Maďarsko; Toronto – Kanada a i.) Centrom jeho záujmu a vedecko-výskumnej činnosti sú: urogynekológia, gynekologická onkológia a endoskopia. V rámci pedagogickej činnosti úspešne viedol 24 diplomových prác a 3 doktorandov v študijnom programe Gynekológia a pôrodníctvo. Je autorom resp. spoluautorom 2 zahraničných monografií, viac ako 200 pôvodných vedeckých (95 v CC, WoS alebo Scopus) a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch, učebných textov, kníh a monografií, viac ako 50 abstraktov príspevkov zo zahraničných i domácich konferencií. Má viac ako 100 citácii registrovaných v citačných indexoch WoS/Scopus. Je členom viacerých odborných spoločností a sekcií (SGPS, IUGA, EUGA). Od roku 2018 je viceprezidentom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Na obdobie 2019 – 2023 bol zvolený podpredsedom akademického senátu LF UPJŠ v Košiciach. Je ženatý a má dcéru a syna. Medzi jeho záľuby patrí cyklistika, skialpinizmus a karate.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského, Bratislava, Lekárska fakulta, 1997, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2007, gynekológia a pôrodníctvo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2011, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo
Titul profesor:
Univerzita PavlaJozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska Fakulta, 2022, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: gynekológia a pôrodníctvo, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Gynekológia a pôrodníctvo 3 - všeobecné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Gynekológia a pôrodníctvo - zubné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Ošetrovateľstvo v gynekológií a pôrodníctve - ošetrovateľstvo, I. stupeň štúdia stupeň štúdia
Urogynekológia - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň stupeň štúdia
Abdominálna operatíva v gynekológií a pooperačná starostlivosť - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC: Urdzík, P., Kalis, V., Blaganje M., Rusavy, Z., et al.: Pelvic organe prolapse and uterine preservation: a survey of female gynecologists (POP-UP survey). In: BMC Women 's health - ISSN 1472-6874-Roč. 20, č.1 (2020) artno.241, s-1-8, DOI 10.1186/s12905-020-01105-3

ADC: Hagovská M., Urdzik P., Švihra J.: A randomized interventional parallel study to evaluate the effect of pelvic floor muscle training with stabilization exercises of high and low intensity in women with stress urinary incontinence The PELSTAB study. - Projekt: Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - VEGA 1/0873/18. In: Medicine: analytical reviews of internal medicine, dermatology, neurology, pediatrics and psychiatrie. - ISSN 0025-7974. - Roč. 99, č. 29 (2020), e21264, s. [1-6]. - DOI 10.1097/MD.0000000000021264

ADC: Dudič R., Dudičová V., Urdzik P.: The rare cause of childhood bleeding - recurrent Müllerian papilloma. In: Journal of Obstetrics and Gynaecology. - ISSN 0144-3615. - Roč. 39, č. 3 (2019), s. 432-433. - DOI 10.1080/01443615.2018.1512084

ADM: Mytsik Y. Borys Y., Tumanovska L., Stroy D., Kucher A., Gazdíková K., Rodrigo L., Kružliak P., Prosecký R., Urdzik P., Dosenko V.: MicroRNA-15a tissue expression is a prognostic marker for survival in patients with clear cell renal cell carcinoma. - Projekt: Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - VEGA 1/0873/18. In: Clinical and Experimental Medicine. - ISSN 1591-8890. - Roč. 19, č. 4 (2019), s. 515-524. - DOI 10.1007/s10238-019-00574-7

ADD: Galád J., Papcun P., Dudič R., Urdzik P.: Single‐incision mesh vs sacrospinous ligament fixation in posthysterectomy women at a three-year follow-up: a randomized trial. - Projekt: Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - VEGA 1/0873/18. In: Bratislava medical journal: international journal for biomedical sciences and clinical medicine=Bratislavské lekárske listy. - ISSN 0006-9248. - Roč. 121, č. 9 (2020), s. 640-647. - DOI 10.4149/BLL_2020_104

Vybrané projekty

VEGA 1/0540/21: Korelácia kombinácie biochemických a klinických markerov pri diagnostike a prognóze klinického výsledku karcinómu - zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0620/19: Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácia - spoluriešiteľ

VEGA 1/0873/18: Biomarkéry vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0011/14: Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - spoluriešiteľ

VEGA 1/0145/12: Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii - spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Clinical Immsersion, Faculty of Medicine, Viedeň, Rakúsko, 2019, Training and personal surgical experience
Clinical immsersion, Faculty of Medicine, Liege, Belgicko, 2019, New techniques in Pelvic Floor Repair Educational and Experience Program
EMMEA Course, Institute Johnson and Johnson, Hamburg, Nemecko, 2019, Prolift and TVT Secur Surgical Workshop
AMI Advanced Surgery in reconstructive pelvic floor repair, Wien, Austria, 2021, Gynecare Prosima, TVT- Exact, TVT Secur Innovative Pelvic Floor Repair System
Gynecare Surgical Workshop, Toronto, Canada, 2010, Edukačný program
Gynecare Surgical Workshop, Moscow, Russia, 2006
Gynecare Surgical Workshop, Praha, Czech Republic, 2010
International Academy of Medical Utrasound - V.I.S.U.S. course, Lučivná, Slovenská republika, 2010
Organizačné aktivity
prednosta - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, od 2012
podpredseda - AS UPJŠ LF, 2021-2023
člen - VR UPJŠ LF, 2021
viceprezident - Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, 2019-2022
krajský odborník pre Gynekológiu a pôrodníctvo - Ministerstvo zdravotníctva SR, od 2012
člen kategorizačnej komisie - Ministerstvo zdravotníctva SR, 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
1. VEGA 1/0540/21 Korelácia kombinácie biochemických a klinických markérov pri diagnostike a prognóze klinického výsledku karcinómu - vedúci projektu 2. VEGA 1/0873/18 Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - vedúci projektu 3. VEGA 1/011/14 Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - zástupca projektu 4. VEGA 1/0620/19 Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácie - spoluriešiteľ projektu 5. VEGA 1/0415/12 Ovplyvnenie funkcie ovariálneho štepu po autotransplantácii- spoluriešiteľ projektu 6. VEGA 1/1109/11 Kvalitatívna a kvantitatívna analýza proteínov vo vzorkách pacientov s využitím 2D nano-HPLC a hmotnostnej spektrometrie - spoluriešiteľ projektu 7. VEGA 1/032/10 Protinádorový účinok indolových fytoalexínov - zameranie na angiogenézu - spoluriešiteľ projektu 8. KEGA 011UPJŠ-4/2012 Výučbové centrum embryológie a mikromanipulačných metód - spoluriešiteľ projektu 9. KEGA 019UPJŠ-4/2017 ) Transkriptóm, metabolóm a signalóm biokatívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum - spoluriešiteľ projektu 10. KEGA 011UPJŠ-4/2014 Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat - spoluriešiteľ projektu 11. KEGA 012UPJŠ-4/2011 Inovácie vzdelávacieho programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo so zameraním na problematiku reprodukčnej medicíny - spoluriešiteľ projektu 12. APVV - 0684-12 Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek na in vitro modeli osteoartritídy - spoluriešiteľ projektu
Záľuby
HORSKÁ CYKLISTIKA, KARATE, SKIALPINIZMUS,BEH

Ďalšie informácie


LF