LF

doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., univerzitný profesor   EN

Email:
radoslav.morochovic@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/radoslav.morochovic
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
KUCH - Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
HA2O20
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-3458-3692

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1997, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2005, Chirurgia
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2016, Chirurgia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Všeobecné lekárstvo, študijný odbor: Chirurgia, I.-II. stupeň štúdia
Študijný program: General medicine, študijný odbor: Surgery, I.-II. stupeň štúdia
Študijný program: Zubné lekárstvo, študijný odbor: Chirurgia, I.-II. stupeň štúdia
Študijný program: Dental Medicine, študijný odbor: Surgery, I.-II. stupeň štúdia
Študijný program: General Medicine, študijný odbor: Surgery, I.-II. stupeň štúdia
Študijný program: Všeobecné lekárstvo, študijný odbor: Komisia pre obhajobu diplomových prác, I.-II. stupeň štúdia
Profilové predmety
Úrazová chirurgia a ortopédia - Fyzioterapia, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Reversed Z-effect and Z-effect phenomena in femoral neck fracture treated with a dynamic locking plate fixation: Case report In: Joint diseases and related surgery. - ISSN 2687-4784. - Roč. 32, č. 1 (2021), s. 249-252. 10.5606/ehc.2021.77186 DOI;

2021 CiteScore=1,4; 2021 IF=1.549; 2021 SJR=0,344; 2021 SNIP=0,937; 2021 AIS=0.173; 2021 Q4(Orthopedics) JCR; 2021 Q4(Surgery) JCR; 2021 Q3(Orthopedics and sports medicine) Scimago; 2021 Q3(Rehabilitation) Scimago; 2021 Q3(Surgery) Scimago; 2021 Q4(Orthopedics) AIS; 2021 Q4(Surgery) AIS

[OV 180];

[MOROCHOVIČ, Radoslav - KŇAZOVICKÝ, Miloš - PAULO, Martin - TAKÁČOVÁ, Katarína - BURDA, Rastislav]

ADC Factors influencing femoral neck fracture healing after internal fixation with dynamic locking plate In: Archives of orthopaedic and trauma surgery. - ISSN 0936-8051. - Roč. 139, č. 5 (2019), s. 629-638. - DOI 10.1007/s00402-018-03103-5 [MOROCHOVIČ, Radoslav - TAKÁČOVÁ, Katarína - TOMČOVČÍK, Ľuboš - CIBUR, Peter - BURDA, Rastislav] IF 2019 (5) 2,070, Q2 (2019), cit. 8x

ADC Remote ischemic postconditioning as well as blood plasma from double-conditioned donor ameliorate reperfusion syndrome in skeletal muscle. In: Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery. - ISSN 2000-6764. - Roč. 54, č. 1 (2020), s. 59-65. - DOI 10.1080/2000656X.2019.1688163 [BURDA, Rastislav - MOROCHOVIČ, Radoslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BURDA, Jozef] IF 2020 (5) 1,462, Q4 (2020), cit. 1x

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Taborska 8, 2000 Maribor, Slovenja, Jún 2018, 3 dni, ERASMUS+

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
11/2002/IGM1 (2002 – 2005) Vplyv neinvazívneho externého chladenia na model neúplného traumatického poškodenia miechy 13/2002/IGM1 (2002 – 2005) Využitie metódy multiplikovaných autológnych osteoblastov v liečbe chronickej postraumatickej osteomyelitídy a poúrazových kostných defektov KEGA 3/064085/06 (2006 – 2008) Kvantifikácia poranení v súdnom lekárstve a traumatológii – výučbová databáza FORTIS VEGA 1/3402/06 (2006 – 2008) Štandardizácia parametrov poranení pri dopravných úrazoch – cesta k zriadeniu slovenského traumaregistra VEGA 1/4260/07 (2007 – 2008) Výpovedná hodnota nových biochemických parametrov pri malých traumách hlavy a mozgu Agentúra MŠVVaŠ SR, štrukturálne fondy EÚ, ITMS kód projektu: 26110230101, (2013 – 2015) Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a podpora interdisciplinarity štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (RIFIV)

Ďalšie informácie


LF