LF

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH   EN

Email:
robert.dankovcik@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/robert.dankovcik
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
G-PK - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
HK5O00
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-5909-1483
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach od roku 2005. Po absolvovaní LF UPJŠ v Košiciach pracoval od roku 1992 ako asistent na II.Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ. V roku 1995 získal špecializačnú atestáciu i. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na SZU v Bratislave. Na klinike od roku 1995 pracoval na pozícii odborného asistenta. V roku 2000 získal atestáciu II. stupňa z odboru Gynekológia a pôrodníctvo na SZU v Bratislave. V roku 2004 obhájil dizertačnú prácu v študijnom programe Gynekológia a pôrodníctvo na tému: „Integrovanie nových markerov do antenatálneho skríningu chromozómových abnormalít“. V roku 2006 získal atestáciu v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve a v roku 2007 v odbore Materno-fetálna medicína. V roku 2010 habilitoval v študijnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo na tému: „Prenatálna ultrasonografická diagnostika chromozómových abnormalít v druhom trimestri gravidity“. V roku 2011 získal atestáciu MPH- manažér vo verejnom zdravotníctve. V roku 2017 bol vymenovaný za profesora v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Zúčastnil sa viacerých študijných pobytov doma a v zahraničí ako aj množstva kurzov(Vyškov, Praha-UPMD, Katowice, Krakow, Barcelona, Viedeň, Berlín, Praha-Motol, La Roche sur Yon- Francúzsko). Centrom jeho záujmu a vedecko-výskumnej činnosti sú: endoskopia, prenatálna diagnostika a riziková gravidita. V rámci pedagogickej činnosti viedol 20 diplomových prác a dvoch doktorandov. Je autorom resp. spoluautorom 201 vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, učebných textov a monografii. Má viac ako 110 citácii z toho 69 registrovaných v citačných indexoch WoS alebo Scopus. Odprednášal vyše 125 prednášok na domácich a zahraničných podujatiach. Od roku 2007 každoročne vedie trojdňový odborný kurz ultrazvukovej prenatálnej diagnostiky v spolupráci s Vienna International School of 3D/4D Ultrasound tzv. VISUS pre vyše 50 lekárov z celého Slovenska. Je členom viacerých odborných spoločností a sekcii ( SGPS, SSUM, ISUOG). Je rozvedený a má syna a dcéru.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1992, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2004, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2010, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2017, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: gynekológia a pôrodníctvo, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Gynekologia a pôrodníctvo 1 - všeobecné lekárstvo, spojený I.+II. stupeň štúdia
Gynekologia a pôrodníctvo 2 - všeobecné lekárstvo, spojený I.+II. stupeň štúdia
Diabetes mellitus - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň štúdia
Starostlivosť o matku a novorodenca - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo, študijný odbor, ku ktorému je priradený: všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie

ADC: Kučera, E., Hejda, V., Dankovčík, R., Valha, P., Dudáš, M., Feyereisl, J.: Malignant changes in adenomyosis in patients with endometrioid adenocarcinoma. In: European Journal of Gynaecological Oncology. - ISSN 0392-2936. - Vol. 32, no. 2 (2011), s. 182-184.

ADC: Dankovčík, R., Muránska, S.,Kučera, E., Jirásek, J.E., Feyereisl, J., Šudák, M., Dudáš, M.: Prenatal Tree-Dimensional Sonographic Findings Associated with Annular Pancreas. In: Fetal Diagnosis and Therapy. - ISSN 1015-3837. - Vol. 27, no. 1 (2010) s. 57-60.

ADC: Dankovcik, R., Urdzik, P.,Lazar, I.,Gresova, A., Radonak, J., Jirasek, J.E., Kucera E, Feyereisl, J., Dudas, M.: Conservative management in three cases of prenatally recognized splenic cyst using 2D,3D,multi-slice and Doppler ultrasonography. Fetal Diagnosis and Therapy, Vol. 26, Issue 3, Dec.2009, pp.177-180.

ADC: Stupáková, V. Varinská, L., Miroššay, A., Šarišský, M., Mojžiš, J., Dankovčík, R., Urdzík, P., Ostró, A., Mirossay, L.: Photodynamic effect of hypericin in primary cultures of human umbilical endothelial cells and glioma cell lines. Phytotherapy research, 2009, 23 (6), pp. 827-832.

ADC: Dankovčík, R., Vyhnálková, V., Muránska, S., Kučera, E., Korpová, M., Plichtová, A., Miklošová, M., Ferianec, V., Jirásek, J.E., Dudáš, M.: Encephalocystocele– uncomon diagnosis in prenatal medicine. In: Fetal Diagnosis and Therapy. - ISSN 1015-3837. - Vol. 32, no. 4 (2012) s. 295-298.

Vybrané projekty

VEGA 1/0525/10: Poruchy folátového metabolizmu v patogenéze viacpočetných malformácií - spoluriešiteľ

VEGA 2/0418/09: Epidemiologická štúdia prevalencie chlamýdiových, mykoplazmových a papilomavírusových urogenitálnych infekcií v populácii - spoluriešiteľ

VEGA 1/0050/08: Epidemiologické a klinické aspekty výskytu a priebehu vírusovej hepatitídy B u tehotných na východnom Slovensku a vplyv gravidity na chronickú HBV infekciu - spoluriešiteľ

VEGA 1/4227/07: Vplyv inhibítorov MAO-A a MAO-B na priebeh reprodukčného procesu u potkana - spoluriešiteľ

VEGA 1/2302/05: Štúdium chlamýdiových a mykoplazmových urogenitálnych infekcií u žien - spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Jagelonská Univerzita, Krakov, Poľsko, 2013, Odborná stáž zameraná na prenatálnu detekciu vrodených vývojových chýb srdca
Centro de fetal Medicina, Barcelona, Španielsko, 2013, Odborná stáž zameraná na prenatálnu detekciu intrauterinnej hypoxie plodu
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika, 2008, Odborná stáž zameraná na urogynekologikú operatívu
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika, 2007, Odborná stáž zameraná na invazívnu prenatálnu diagnostiku
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Česká republika, 2005, Odborná stáž zameraná na laparoskopickú operatívu
Fn Motol, Praha, Česká republika, 2004, Odborná stáž zameraná na prenatálnu diagnostiku VVCH srdca
Clinique de Saint Charles, La Roche sur Yon, Francúzko, 1995, Odborná stáž zameraná na gynekologickú operatívu

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF