LF

doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA   EN

Email:
silvia.toporcerova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/silvia.toporcerova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
G-PK - Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
HK5O00
Telefón:
ORCID iD:
0000-0003-3562-7703
Docentka Toporcerová je uznávanou osobnosťou v oblasti reprodukčnej medicíny. Pôsobí ako docent na Gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a súčasne ako Medicínsky riaditeľ výučbovej základne LF UPJŠ – Reprodukčného centra Gyncare. Reprodukčnej medicíne sa venuje už viac ako 20 rokov. Po skončení vysokej školy nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UPJŠ v Košiciach, kde bolo prvé centrum asistovanej reprodukcie na Slovensku. Tu v roku 2004 obhájila titul PhD a v roku 2011 habilitovala v odbore gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2003 absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. Pracovala ako sekundárny lekár a neskôr ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach, kde viedla Centrum asistovanej reprodukcie pri II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP až do roku 2013. V roku 2007 absolvovala na SZU v Bratislave špecializačnú atestáciu z gynekológie a pôrodníctva a v roku 2012 absolvovala kvalifikačnú skúšku z odboru reprodukčná medicína na Inštitúte pre postgraduálne vzdelávanie v zdravotníctve v Prahe. Do roku 2016 pôsobila ako medicínsky riaditeľ a odborný garant v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti v Košiciach. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných monografií, vysokoškolských skrípt a učebníc a odborných vedeckých článkov, ako aj spoluautorkou 2 patentových prihlášok.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2000, všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2005, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2011, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, študijný program: gynekológia a pôrodníctvo

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: gynekológia a pôrodníctvo, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Gynekológia a pôrodníctvo 1 - všeobecné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Gynekológia a pôrodníctvo 2 - všeobecné lekárstvo, spojený I. a II. stupeň štúdia
Gynekológia a pôrodníctvo - fyzioterapia, I. stupeň štúdia
Ochrana reprodukčného zdravia ženy - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň štúdia
Mužská sterilita - gynekológia a pôrodníctvo, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC: VARGA, Ján (75%) - DZUROVÁ, Zuzana (11%) - TOPORCEROVÁ, Silvia (7%) - URDZÍK, Peter: Borderline ovarian tumors - literature review. In: European Journal of Gynaecological Oncology. - ISSN 0392-2936. - Roč. 39, č. 3 (2018), s. 348-352. - DOI 10.12892/ejgo3739.2018

ADC: TOPORCER, Tomáš (20%) - GRENDEL, Tomáš (10%) - UHRINOVÁ, Ivana (10%) - FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia (10%) - GRENDELOVÁ, Andrea (10%) - SABOL, František (10%) - BELÁK, Jozef (10%) - TOPORCEROVÁ, Silvia: Effect of low molecular weight heparin on autotransplantation efficacy of ovarian tissues in rats. - Projekt: Sprostredkúvajú galektíny ochranný vplyv estrogénov/fytoestrogénov na srdce po infarkte myokardu? - VEGA 1/0660/16. In: Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. - ISSN 0390-6663. - Roč. 46, č. 4 (2019), s. 542-548. - DOI 10.12891/ceog4544.2019

ADC: TOPORCEROVÁ, Silvia (30%) - UHRINOVÁ, Ivana (10%) - FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia (10%) - GRENDELOVÁ, Andrea (10%) - PETRÁŠOVÁ, Darina (10%) - HUDÁK, Vladimír (10%) - URDZÍK, Peter (10%) - TOPORCER, Tomáš: Effect of melatonin on frozen-thawed ovarian autograft in a rat model - Projekt: Sprostredkúvajú galektíny ochranný vplyv estrogénov/fytoestrogénov na srdce po infarkte myokardu? - VEGA 1/0660/16. In: European Journal of Gynaecological Oncology. - ISSN 0392-2936. - Roč. 40, č. 4 (2019), s. 603-608. - DOI 10.12892/ejgo4516.2019


ADE: LAZÚROVÁ, Ivica (40%) - LAZÚROVÁ, Zora (20%) - FUGUROVÁ, Jana (10%) - TOPORCEROVÁ, Silvia (5%) - DRAVECKÁ, Ingrid (5%) - RABAJDOVÁ, Miroslava (10%) - MAŠLANKOVÁ, Jana: Relationship between insulin-like growth factor 2 and metabolic profile in women with polycystic ovary syndrome : A pilot study - Projekt: Adrenálne incidentalómy a IGF systém 2017. In: Endocrine Oncology and Metabolism. - ISSN 1849-8922. - Roč. 3, č. 4 (2017), s. 105-111.

Balasičová Katarína, Kraus Andrea, Peterová Lucia, Nykolaichuk Roksolana, Toporcerová Silvia. Pregnancy outcome prediction after embryo transfer based on serum human chorionic gonadotrophin concentrations. Ceska Gynekol. 2022 Winter;87(1):4-12. English. doi: 10.48095/cccg20224. PMID: 35240830

Vybrané projekty

VEGA 1/0540/21: Korelácia kombinácie biochemických a klinických markerov pri diagnostike a prognóze klinického výsledku karcinómu - zástupca riešiteľa

VEGA 1/0620/19: Využitie inovatívnych molekulovo-biochemických metód pri diagnostike non-perceptívneho endometria v procese in vitro fertilizácia - spoluriešiteľ

VEGA 1/0873/18: Biomarkéry vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - zodpovedný riešiteľ

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF