LF

doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.   EN

Email:
stefan.toth1@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/stefan.toth1
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
UHE - Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
Miestnosť:
RD0O162
Telefón:
+421 55 234 3381
ORCID iD:
0000-0003-3467-7485
Doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD. je docentom na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF v Košiciach. V rokoch 1997–2002 študoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2003 pokračoval v doktoranskom štúdiu internou formou na Ústave histológie a embryológie UPJŠ LF v Košiciach. V roku 2007 obhájil na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae Doctor vo vednom odbore 51-02-9 Normálna a patologická fyziológia. V roku 2017 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 7.1.2. anatómia, histológia a embryológia. Doc. Tóth sa venuje pedagogickej činnosti kontinuálne už 15 rokov. Vyučuje praktické cvičenia, semináre a vybrané prednášky pre študentov študijného odboru Všeobecné a Zubné lekárstvo z predmetu Histológia a embryológia 1 a 2 v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii. V odbore Fyzioterapia a Ošetrovateľstvo je garantom predmetu Základy histológie, kde vedie prednášky a praktické cvičenia. Je spolugarantom odborovej komisie doktorandského študijného programu anatómia, histológia a embryológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Bol školiteľom 6 úspešne obhájených diplomových prác a pod jeho vedením ako školiteľa-špecialistu boli úspešne obhájené 2 dizertačné práce. Od roku 2005 kontinuálne je školiteľom krúžku ŠVOČ na Ústave histológie a embryológie LF UPJŠ, pričom v krúžku participovalo a participuje spolu už viac ako 24 slovenských a zahraničných študentov. Pričom už 4 študenti získali ocenenie „Študentská osobnosť Slovenska“ z rúk prezidenta Slovenskej republiky za mimoriadne výsledky v študijnej a vedecko-výskumnej oblasti počas svojho štúdia. Jeho vedecko-výskumná činnosť je zameraná najmä na histomorfologickú analýzu enterobiopsií za rôznych experimentálnych podmienok (ischémia, reperfúzia, prekondicionovanie, neurodegenerácia). Bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých vedecko-výskumných projektov. Aktívne je ako spoluriešiteľ zapojený do grantu KEGA, VEGA a APVV. Je aktívnym členom Slovenskej anatomickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a EFEM.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, 2002, Všeobecné veterinárske lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 2007, Normálna a patologická fyziológia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, 2017, Anatómia, histológia a embryológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Anatómia, histológia a embrylógia, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Histológia a Embryológia - Anatómia, histológia a embryológia, III. stupeň štúdia
Histológia a Embryológia 2, I.+II. stupeň štúdia
Základy Embryológie, I.+II. stupeň štúdia
Základy Histológie, I. stupeň štúdia
Základy Histológie, I. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC-Quercetin attenuates the ischemia reperfusion induced COX-2 and MPO expression in the small intestine mucosa. Toth, S. et al. In: Biomedicine & Pharmacotherapy. - ISSN 0753-3322. - Vol. 95 (2017), s. 346 - 354. CC, IF:3,357, Q:1, citované: 14x

ADC-Alpha-Synuclein antibody 5G4 identifies manifest and prodromal Parkinson's disease in colonic mucosa. Skorvanek, M. et al. In: Movement Disorders : the Official Journal of the Movement Disorder Society. - ISSN 0885-3185. - Roč. 33, č. 8 (2018), s. 1366-1368. CC, IF=8,061, Q:1, citované: 4x

ADC-Quercetin protects jejunal mucosa from experimental intestinal ischemia reperfusion injury by activation of CD68 positive cells. Curgali, K. et al. In: Acta Histochemica: a journal of structural biochemistry. - ISSN 0065-1281. - Roč. 120, č. 1 (2018), s. 28-32.DOI10.1016/j.acthis.2017.11.001, CC, IF:1,719, Q:2, citované: 6x

ADC-The effect of betanin parenteral pretreatment on jejunal and pulmonary tissue histological architecture and inflammatory response after jejunal ischemia-reperfusion injury. Toth, S. et al. In: Experimental and Molecular Pathology. - ISSN 0014-4800. - č. 110 (2019), art. no. 104292, s. 1-9. DOI10.1016/j.yexmp.2019.104292, CC, IF:2,28, Q:1, citované: 4x

ADC-Comparison in detection of prodromal Parkinson's disease patients using original and updated MDS research criteria in two independent cohorts. Kulcsarová, k. at al. In: Parkinsonism & Related Disorders: Official Journal of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. - ISSN 1353-8020. - Roč. 87, (2021), 48-55. - DOI 10.1016/j.parkreldis.2021.04.028. IF:4.891, Q:1, citované: 0

Vybrané projekty

KEGA Projekt č. 019UPJŠ-4/2016 Názov grantu: Interaktívny prístup k výučbe orofaciálnej histológie a embryológie pre odbor zubné lekárstvo Vedúci projektu: doc. MVDr. Iveta Domoráková, PhD. Doba riešenia: 2016-2018 Účasť na riešení: člen riešiteľského kolektívu (2016-2018)


VEGA č. 1/0478/14 Názov grantu: Mechanizmus účinku prírodných antioxidantov v patogenéze experimentálneho ischemicko-reperfúzneho poškodenia čreva Vedúci projektu: MVDr. Zuzana Jonecová, CSc. Doba riešenia: 2014-2016 Pozícia: zástupca vedúceho projektu
VEGA č. 1/0386/17 Názov grantu: Zápalové zmeny vzdialených orgánov následkom ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie jejúna Vedúci projektu: doc.MVDr. Štefan Tóth, PhD. Doba riešenia: 2017-2019 Pozícia: vedúci riešiteľského kolektívu
APVV-14-0415 Názov grantu: Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby Vedúci projektu: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Doba riešenia: 2015-2019 Pozícia: člen riešiteľského kolektívu
APVV-18-0547 Názov grantu: Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby Vedúci projektu: doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. Doba riešenia: 2019-2023 Pozícia: člen riešiteľského kolektívu
Organizačné aktivity
Disciplinárna komisia LF UPJŠ - člen komisie - UPJŠ v Košiciach - Lekárska fakulta, od roku 2019
Komisia UPJŠ pre VVGS pre hodnotenie vzdelávacích projektov - člen komisie - UPJŠ v Košiciach, od roku 2020
Komisia BOZP LF UPJŠ - predseda komisie - UPJŠ v Košiciach - Lekárska fakulta, od roku 2020
VEGA - komisia č.9 - VEGA, Bratislava, od roku 2021
Akreditovaný odbor doktorandského štúdia - spolugarant - Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, Študijný program: Anatómia, histológia a embryológia, UPJŠ v Košiciach - Lekárska fakulta, od roku 2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ďalšie informácie


LF