LF

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH   EN

Email:
zelmira.macejova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/zelmira.macejova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
1. IK - I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH5O06E
Telefón:
+421 55 234 3471
ORCID iD:
0000-0002-2927-4852

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1994, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1994, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2004, Vnútorné choroby
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2008, Vnútorné choroby
Titul profesor:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2021, Vnútorné choroby

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Interná medicína - člen a predseda komisie pre štátne záverečné skúšky, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, general medicine, I.+II. stupeň štúdia
Študijný program: Spolugarant -vnútorné choroby, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, general medicine, III. stupeň štúdia
Študijný program: Spolugarant - neurológia, študijný odbor: všeobecné lekárstvo, general medicine, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
Interná medicína 1,2 - všeobecné lekárstvo, general medicine, I.+II. stupeň štúdia
Interná medicína 3,4 - všeobecné lekárstvo, general medicine, I.+II. stupeň štúdia
Internná medicína 5,6 - všeobecné lekárstvo, general medicine, I.+II. stupeň štúdia
Interná propedeutika - všeobecné lekárstvo, general medicine, I.+II. stupeň štúdia
Interná medicína 2,5 - zubné lekárstvo/Dentistry, Dental Medicine, I.+II. stupeň štúdia
Klinická fyziológia vnútorných chorôb - vnútorné choroby, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Neurológia - spolugarant, študijný odbor, ku ktorému je priradený: všeobecné lekárstvo/General Medicine
Vybrané publikácie

ADC - M.Sováriová Soósová,Ž. Macejová, M. Zamboriová et al.: Anxiety and depression in Slovak patients with rheumatoid arthritis, Journal of Mental Health. Vol. 26, no. 1 (2017), s. 21 - 27, Cited: 16, IF: 1,807 Q1

ADC - Ž.Macejová, A. Madarasová-Gecková, D. Husárová a spol.:Living with systemic lupus erythematosus: a profile of young female patients, International Journal of Environmental Research and Public Health : Open Access Journal, Roč. 17, č. 4 (2020), s. 1-11. citované: 3x IF: 2,468, Q2

ADC - J.BENKA, I. NAGYOVÁ, J. ROSENBERGER, Ž. MACEJOVÁ, et al: Social participation in early and established rheumatoid arthritis patients, Disability and Rehabilitation. Vol. 38, no. 12 (2016), s. 1172-1179. Cited: 14x, IF 1,804 Q1

ADC - J.BENKA, I. NAGYOVÁ, J. ROSENBERGER, Ž. MACEJOVÁ, et al:Social Participation and Health Related Quality of Life in Early and Established Rheumatoid Arthritis Patients, Journal of Developmental and Physical Disabilities. Vol. 28, no. 3 (2016), s. 381-392. IF 0,692 Q2

ADC: Ž. Macejová, P. Kristian, M. Janičko, a spol.: The Roma Population Living inSegregated Settlements in Eastern Slovakia Has a Higher Prevalence of Metabolic Syndrome, Kidney Disease, Viral Hepatitis B and E, and Some Parasitic Diseases Compared to the Majority Population, International Journal of Environmental Research and Public Health: Open Access Journa, l Roč. 17, č. 9 (2020), s. 1-12. Cited: 4x, IF:2,468, Q2

Vybrané projekty
019UPJŠ-4/2017: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum, vedúci projektu: doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD
VEGA 1/0858/11: Možné pleiotropné účinky ivabradínu u pacientov so stabilnou angínou pektoris. Vedúci projektu: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD
APVV-15-0719: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb, vedúci projektu: Mgr. Iveta Rajničová-Nagyová, PhD
2019/32-UPJŠ-4: Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou nových hormonálnych biomarkerov , vedúci projektu: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc
VEGA 1/0910/16: Efekt redukcie hmotnosti na vybrané genetické, laboratórne a ultrazvukové parametre subklinickej aterosklerózy, vedúci projektu: doc. MUDr. Viola Vargová, PhD
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Bukhara University, Uzbekistan, Bukhara, Uzbekistan, 29.4.2019 - 3.5.2019, Erasmus +
Organizačné aktivity
Člen - Vedecká rada LF UPJŠ, 2014-doposiaľ
Prezident - Slovenská reumatologická spoločnosť, 2018 - doposiaľ
Člen - Slovenská lekárska spoločnosť, 1996 -doposiaľ
Člen - SOMOK, 1996 - doposiaľ

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
V r. 1998 udelená cena Slovenskou reumatologickou spoločnosťou za najlepšiu publikáciu. V r. 2004 udelená cena LF UPJŠ za 3. miesto o najlepšiu publikáciu v nekarentovanom časopise V r. 2005 udelená cena LF UPJŠ za 3. miesto o najlepšiu publikáciu v nekarentovanom časopise V r. 2006 udelená spoločnosťou European Society for Health and Medical Sociology za najlepší poster na medzinárodnom kongrese v Krakowe, Poľsko. V r. 2012 udelená cena Slovenskou reumatologickou spoločnosťou za najlepšiu publikáciu V r. 2016 ocenenie Literárneho fondu ‚Prémia za výnimočný ohlas na jedno dielo‘ za publikáciu: „The impact of pain on psychological well-being in rheumatoid arthritis: the mediating effects of self-esteem and adjustment to disease“
Projekty
APVV-20-038305: Kvalita života u pacientov s chronickou chorobou: viacúrovňový integratívny prístup. VEGA 1/4288/07: Funkčný stav a kvalita života u pacientov s reumatoidnou artritídou. VEGA 1/4250/07: Vzťah medzi autoimunitnými tyreopátiami a systémovými ochoreniami spojiva. VEGA 1/0858/11: Možné pleiotropné účinky ivabradínu u pacientov so stabilnou angínou pektoris. VEGA 1/0910/16: Efekt redukcie hmotnosti na vybrané genetické, laboratórne a ultrazvukové parametre subklinickej aterosklerózy APVV-15-0719: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v manažmente chronických chorôb. 019UPJŠ-4/2017: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum 2019/32-UPJŠ-4: Včasná diagnostika kardiovaskulárneho postihnutia pomocou nových hormonálnych biomarkerov ITMS 26220220104: Probiotické mikroorganizmy a bioaktívne látky naturálneho pôvodu pre zdravšiu populáciu Slovenska (Probio)

Ďalšie informácie


LF