LF

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN   EN

Email:
zuzana.gdovinova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/LF/zamestnanec/zuzana.gdovinova
Fakulta:
LF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta
Pracovisko:
NLK - Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP
Miestnosť:
MH6O07
Telefón:
+421 55 234 3421
ORCID iD:
0000-0002-7396-5052

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1984, Všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 1995, Neurológia
Titul docent:
Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava, 2003, Neurológia
Titul profesor:
Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, Praha, Česká republika, 2012, Neurológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Neurológia - osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program: Fyzioterapia - osoba zodpovedná za študijný program (OZŠP), študijný odbor: Zdravotnícke vedy, II. stupeň štúdia
Študijný program: Neurológia - predseda Rady študijného programu, študijný odbor: Všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia
Študijný program: Fyzioterapia - predseda Rady študijného programu, študijný odbor: Zdravotnícke vedy, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
Neurológia 2 - Všeobecné lekárstvo, spojený I.+II. stupeň štúdia
Kinezeológia a patokineziológia 1 - Fyzioterapia, I. stupeň štúdia
Fyzioterapia v neurológii 2 - Fyzioterapia, II. stupeň štúdia
Neurológia - neurológia, III. stupeň štúdia
Neuropsychiatria - neurológia, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Neurológia, garant, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Všeobecné lekárstvo
Vybrané publikácie
ADC – G. Tsivgoulis, A. Katsanos, D. Mavridis, Z. Gdovinová, M. karlinski, MJ. Macleod, D. Strbian, N. Ahmed. Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke Patients on Dual Antiplatelets. Annals of Neurology 84 (2018) 89-97. Kategória A, IF=9,496, Q1
ADC – T. Magnus, A. Dixit, I. Escudero-Martinez, Z. Gdovinová, L. Klečka, V-M. Rand, D. Toni, A. Vilionskis, N. Wahlgren, N. Ahmed. Effect of Recanalization on Cerebral Edema in Ischemic Stroke Treated With Thrombolysis and/or Endovascular Therapy. Stroke 1 (2020) 216-223. Kategória A. IF=7,19, Q1
ADC – B. Keselman, Z. Gdovinová, D. Jatuzis, TP. Melo, A. Vilionskis, R. Cavallo, S. Frol, L. Jurák, B. Koyuncu, A. Paiva Nunes, A. Petrone, K. lees, M. Mazya. Safety and Outcomes of Intravenous Thrombolysis in Posterior Versus Anterior Circulation Stroke: Results From the Safe Implementation of Treatments in Stroke Registry and Meta-Analysis. Stroke 3 (2020) 876-882. Kategória A. IF=7,19, Q1

ADC - M. Škorvánek, E. Gelpi, E. Mechírová, Z. Ladomirjaková, V. Haň, N. leško, E. Feketeová, B. Repková, Z. Urbančíková, A. Vargová, P. Spišák, J. Ribeiro Ventosa, F. Kudela, K. Kulcsárová, S. Babinska, Š. Tóth, L. Gombošová, M. Zakuciová, E. Veseliny, F. Trebuňa, M. Lutz, Z. Gdovinová, G. Kovács. Alpha-Synuclein antibody 5G4 identifies manifest and prodromal Parkinson's disease in colonic mucosa. Movement disorders 8 (2018) 1366-1368. Kategória A. IF=8,222, Q1

ADC - Z. Gdovinová, M. Vitková, A. Baraková, A. Cvopová. The impact of the COVID-19 outbreak on acute stroke care in Slovakia: Data from across the country. Eur J Neurol (10) 2021: 3263-3266, doi: 10.1111/ene.14640. Kategória A. IF=6,08, Q1


Vybrané projekty

VEGA, 1/0024/14 Črevný alfa-synukleín ako potenciálny biomarker premotorického štádia Parkinsonovej choroby. (2014-2018). Zodpovedný riešiteľ.

APVV-14-0415 Nové biomarkery premotorického štádia Parkinsonovej choroby. (2014-2019). Zodpovedný riešiteľ. Grant vyhodnotený medzi najlepšími a uvedený vo výročnej publikácii APVV.

VEGA, 1/0380/19. Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 2019-2021. Zodpovedný riešiteľ.

APVV-18-0547. Nové biomarkery prodromálnej Parkinsonovej choroby. (2019-2023). Zástupca zodpovedného riešiteľa.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Universita Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italy, Rím, Taliansko, Máj 1996, projekt TEMPUS
Universita College Cork, Ireland, Cork, Irsko, August 1997, projekt TEMPUS
UMCG Groningen, the Netherland, Department of Public Health and Department of Neurology, Groningen, Holandsko, 2007, 2008, 2010, 2015 - kratšie pobyty 1 týždeň, Hosťujúci docent, ERASMUS
Organizačné aktivity
Prodekan pre zahraničné styky - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2000-2003
Prodekan pre zahraničné styky - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2007-2010
člen vedeckej rady - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2000-2003
člen vedeckej rady - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2015-doteraz
člen vedeckej rady - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2020-doteraz

Ďalšie informácie


LF