Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Email:
alexander.feher@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
78(PA9-1K)
Telefón:
+421 55 234 2220,2219

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Fyzika, 1971, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Fyzika, 1979, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Titul docent
Odbor a program: Fyzika, 1990, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Titul profesor
Odbor a program: Experimentálna fyzika, 1999, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doktor vied
Odbor a program: Fyzika kondenzovaných látok, 1998, Slovenská Technická Unierzita v Bratislave
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: Fyzika, rigorozne skúšky, RNDr., 1972, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Aktuálna pedagogická činnosť
Fyzika nízkych teplôt, 2. stupeň štúdia, prednáška Fyzika kondenzovaného stavu, 2. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z fyziky nízkych teplôt, 2. stupeň štúdia, prednáška Makroskopické kvantové systémy, 3. stupeň štúdia, prednáška Moderné trendy vo fyzike, 1. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z fyziky kondenzovaných látok, 2. stupeň štúdia, prednáška Fyzika kondenzovaných látok 2. a 3. stupeň štúdia, seminár
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 1
Diplomové: 36
Dizertačné: 13
Aktuálna tvorivá činnosť
APVV-0132-11:"Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch", (2012 - 2015) zodp. riešiteľ. APVV 01/0145/13:" Experimentálne štúdium systémov spinových klastrov", (2013 - 2016), zast. ved. projektu. APVV-0036-11:"Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania",(2012 - 2015), ved. skupiny riešiteľov za UPJŠ.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
249
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
987
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
25
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
7
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
3
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ABC - A. Feher, E.S. Syrkin, S.B. Feodosyev, I.A. Gospodarev, E.V. Manželij, A. Kotlar, K. Kravchenko: Electronic and Vibrational Properties of Adsorbed and Embedded Graphene and Bigraphene with Defects in the book New progress on Graphene Research, Rijeka : InTech, Croatia, 2013. - ISBN 9789535110910, s. 135-158.
ADC - P. Carretta, C.B. Azzoni, I. Bradarič, Alexander Feher, M. Mariani, M.C. Mozzati, Ivan Savic, Josef Šebek: Mesoscopic phase separation in NaxCoO2 (0.65<-x<-0.75). In: Physical Review B. - ISSN 1098-0121. - Vol. 70 (2004), s. 244091-244099.
AD C- Martin Orendáč, Alexander Feher, B. Lüthi, M.W. Meisel, Alžbeta Orendáčová, M. Sieling, A.I. Zvyagin: Single-ion bound states in S=1 Heisenberg antiferromagnetic chains with planar anisotropy and subcritical exchange coupling. In: Physical Review B - Condensed Matter. - ISSN 0163-1829. - Vol. 60, no. 6 (1999), s. 4170-4175.
ADC - Róbert Harakály, Alexander Feher, Ľuboš Lokner, Peter Skyba: Experimental evidence of the - nonwetting for coherent quantum precession in superfluid 3 He-B. In: Physical Review Letters. - 75, 3 (1995), s. 477-480.
ADC - Alexander Feher, Štefan Jánoš, Pavol Petrovič, Karol Flachbart, Marián Reiffers: Teploprovodnosť redkozemeěnych metallov cerijevoj podgruppy pri nizkich temperaturach. In: Fizika nizkich temperatur. - ISSN 0132-6414. - T. 4, no. 10 (1978), s. 1305-1314.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995 - doteraz) Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996 - doteraz) Člen komisie C5 International Union of Pure and Applied Physics (1993 - 1999, 2008 – doteraz) Člen komisie A1 International Institute of Refrigeration (1995 - doteraz) Viceprezident Komisie A1 International Institute of Refrigeration (1999 - 2007)
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Prof. A. Feher je odborníkom v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt. Bol pri vzniku Centra excelentnosti – Centra fyziky veľmi nízkych teplôt v Košiciach. Popri svojich výskumných a vzdelávacích aktivitách pôsobil desať rokov v akademických funkciách na čele Prírodovedeckej fakulty a vo vedení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde inicioval a významne prispel k implementácii systémových zmien. Ako dekan fakulty, výrazne prispel k transformácii Prírodovedeckej fakulty na modernú výskumnú a vzdelávaciu ustanovizeň (vznik ústavnej štruktúry, zavedenie kreditového systému, implementácia akademického informačného systému, prerozdelenie dotácie na základe výkonov a t. ď.). Ako prorektor univerzity zaviedol nový prístup pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít, implementoval nové motivačné mechanizmy v oblasti vedeckej práce (Cenu rektora UPJŠ, univerzitné centrá excelencie, Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov a iné), formuloval stratégiu na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Výskum a vývoj a výrazné prispel k implementácií IKT technológií na univerzite. Bol predsedom habilitačnej komisie v 8 prípadoch a predsedom inauguračnej komisie v 4 prípadoch. Je -predseda odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika na UPJŠ Košice, (2006-doteraz) -členom odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.2. všeobecná fyzika a matematická fyzika na UK Bratislava, FMFI (2010-doteraz) -členom odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika na UK Bratislava, FMFI (2010-doteraz) -členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2000 - 2010) -predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2010 - doteraz) -členom SKVH (2011 - doteraz).
Ďalšie aktivity
Člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice (1990 - doteraz) Predseda Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice (1997 - 2003) Člen Vedeckej rady UPJŠ, Košice (1997 - 2011) Podpredseda Vedeckej rady UPJŠ, Košice (2003 - 2007) Člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1997 - doteraz) Člen Vedeckej rady Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1997 - 2003) Člen Vedeckej rady Astronomického ústavu SAV, Stará Lesná (1999 - 2001) Člen Kolégia SAV pre matematiku a fyziku (1997 - 2002, 2010 - doteraz) Člen Vedeckej rady SAV, Bratislava (2002 - 2008) Člen Rady štátneho programu pre prierezový štátny program "Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku" (2002 - 2010) Predseda Rady APVV pre program "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" (2007 - 2013) Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996 - 2010) Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996 - 2003) Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000 - 2006) Člen organizačných výborov konferencií: LT´21 (Praha), LT´22 (Helsinki), LT´23 (Hiroshima), LT´24 (Orlando), LT´25 (Amsterdam), LT´26 (Beijing), ULT´99 (St.Peterburg), ULT´08 (London), CSMAG´01 (Košice), CSMAG´04 (Košice), CSMAG´07 (Košice), CSMAG´10 (Košice),a CSMAG´13 (Košice) Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR Člen organizačného výboru, QFS´07, Kazaň,Ruská federácia Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007 Člen vedeckého a programového výboru konferencie Fyzika materiálov ´09 (Košice), 2009 Predseda organizačného výboru Cryoconference 2010, Myto pod Ďumbierom Člen AS PF UPJŠ (1990-1997) Vedúci katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ (1990-1997) Dekan PF UPJŠ (1997-2003) Prorektor UPJŠ (2003-2007) Hosťujúci profesor na Katedre fyziky National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan (február - máj 1995, február - apríl 1997) Hosťujúci vedecký pracovník na Ústave fyzikálnych problémov, Akadémie vied Ruska, Moskva, Ruska federácia (október - december 1998, marec - apríl 1998) Hosťujúci profesor na Univerzite J. Fouriera CRTBT CNRS, Grenoble, Francúzsko (október - december 2001) Cena Ministra pre vzdelanie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005) Zakarpatská štátna Univerzita , Uzghorod , Dr.h.c. (2007) Kharkovská štátna Univerzita , Kharkov, Dr.h.c. (2009).

Charakteristika osoby

Ocenenia:
<UL> <LI> Cena primátora mesta Košice Kolektívu pracovníkov Laboratória nízkych teplôt Katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach za fyzikálny výskum v oblasti ultranízkych teplôt a vybudovanie špičkového svetového pracoviska (1994) <LI> Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu (JSMF 1999) <LI> Strieborná čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (1999) <LI> Cena SAV za "vybudovanie spoločnej experimentálnej základne fyziky ultranízkych teplôt a za výsledky dosiahnuté v oblasti fyziky supratekutého hélia - 3 (2000) <LI> Pamätná plaketa Predsedníctva Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied (2002) <LI> Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť (2004) <LI> Cena Ministra pre vzdelánie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005) </UL>
Projekty:
<font size=3><b>Domáce vedeckovýskumné projekty</b></font> <UL> <LI><I>Feher A. a kol.:</I> Fázové prechody a kvázičasticové interakcie v látkach s magnetickým usporiadaním a polovodičoch,(1987 - 1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/0 <LI><I>Feher A. a kol.:</I> Supratekuté vlastnosti izotopov hélia, (1987-1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/04 <LI><I>Feher A. a kol.:</I> Relaxačné, tepelné a transportné javy v nízkorozmerných štruktúrach a kvantových kvapalinách pri veľmi nízkych teplotách, (1990-1993), GAV 1/145 990/93 <LI><I> Feher A. a kol.:</I> Štúdium magnetických,tepelných a transportných vlastností supratekutého He-3, vybraných nízkorozmerných magnetických a iných látok pri veľmi nízkych teplotách, (1994-1997), VEGA 1/1302/94 <LI> Nelineárna spinová dynamika vybraných nízkorozmerných systémov a supratekutého <sup>3</sup>He pri veľmi nízkych teplotách, (1997-2000), VEGA 1/4835/97 <LI> Magnetické kvantové stavy jednorozmerných magnetík a supratekutého <sup>3</sup>He pri veľmi nízkych teplotách, (2000-2002), VEGA 1/7473/20 <LI> Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetík a nanoklastrov <sup>3</sup>He pri veľmi nízkych teplotách, (2003-2005), VEGA 1/0430/03 <LI> Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2002-2004), APVT-007/2001 <LI> Nízkorozmerné magnetické materiály, (2002-2005), APVT-20-009902 <LI> Magnetoštruktúrne kolelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch, (2005-2007), APVV-20-005204 <LI> Nové kvantové stavy v geometrický frustrovaných systémoch, (2006-2010), APVV LPP-0102-06 </UL> <p> <font size=3><b>Zahraničné vedeckovýskumné projekty</b></font> <UL> <LI> Teoretické a experimentálne štúdium spinovej dynamiky v planárnych S=1 Heisenbergovských magnetikách (1996-1998), Slovensko - grécky projekt N8 <LI> Fyzika a technika pri veľmi nízkych teplotách, (1995-1998), PECO ERB 3563 PL 935002 <LI> Nové magnetické excitácie v nízkorozmerných magnetických systémoch, (1998-2000), NSF - INT 97 22935 <LI> Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2001-2004), NSF INT - 00 89 140 <LI> Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2006-2007), CZ117, SK92 <LI> Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov, (2007-2010), NSF, DMR-0701400 <LI> Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2008-2009), SK-SRB-01006 </UL>
Spolupráca:
<UL> <LI>Alexander Anders, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine <LI>Ivica Bradavić, The "Vinca" Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia <LI>Viktor Bunda, Transcarpatian State University, Uzhorod, Ukraine <LI>Yurij Bunkov, CRTBT CNRS, Grenoble , France <LI>Vladimir Dmitriev, Kapitza Institute for Physical Problems, Moscow, Russia <LI>Elena Fertman, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine <LI>Henri Godfrin, CRTBT CNRS, Grenoble, France <LI>Mark Meisel, University of Florida, Gainesville, USA <LI>Mikhail Obolenskij, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine <LI>Eduard Rudavskiy, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine <LI>Vladislav Sechovsky, Charles University Prague, Czech Republic <LI>Vladimir Starodub, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine <LI>Jevgenij Syrkin, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine </UL>
Iné:
<UL> <LI>Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995-doteraz) <LI>Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996-doteraz) <LI>Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996-doteraz) <LI>Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996-2003) <LI>Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000-2006) <LI>Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore <I>11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika </I>(2000-doteraz) <LI>Člen organizačných výborov konferencií: <I>LT´21</I> (Praha), <I>LT´22</I> (Helsinki), <I>LT´23</I> (Hiroshima), <I>LT´24</I> (Orlando), <I>LT´25</I> (Amsterdam), <I>ULT´99</I> (St.Peterburg), <I>CSMAG´01</I> (Košice), <I>CSMAG´04</I> (Košice), <I>CSMAG´07</I> (Košice) <LI>Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR <LI>Člen organizačného výboru, <I>QFS´07</I>, Kazaň,Ruská federácia <LI>Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007 </UL>
Záľuby:
Chov domácich zvierat, varenie, vodná a pešia turistika