Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Email:
alexander.feher@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O51B
Telefón:
+421 55 234 2219
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
Telefón:

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Fyzika, 1971, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Fyzika, 1979, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Titul docent
Odbor a program: Fyzika, 1990, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Titul profesor
Odbor a program: Experimentálna fyzika, 1999, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doktor vied
Odbor a program: Fyzika kondenzovaných látok, 1998, Slovenská Technická Unierzita v Bratislave
Ďalšie vzdelávanie
Odbor a program: Fyzika, rigorozne skúšky, RNDr., 1972, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Aktuálna pedagogická činnosť
Fyzika nízkych teplôt, 2. stupeň štúdia, prednáška Fyzika kondenzovaného stavu, 2. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z fyziky nízkych teplôt, 2. stupeň štúdia, prednáška Makroskopické kvantové systémy, 3. stupeň štúdia, prednáška Moderné trendy vo fyzike, 1. stupeň štúdia, prednáška Vybrané kapitoly z fyziky kondenzovaných látok, 2. stupeň štúdia, prednáška Fyzika kondenzovaných látok 2. a 3. stupeň štúdia, seminár
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 1
Diplomové: 36
Dizertačné: 13
Aktuálna tvorivá činnosť
APVV-0132-11:"Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch", (2012 - 2015) zodp. riešiteľ. APVV 01/0145/13:" Experimentálne štúdium systémov spinových klastrov", (2013 - 2016), zast. ved. projektu. APVV-0036-11:"Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania",(2012 - 2015), ved. skupiny riešiteľov za UPJŠ.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
249
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
987
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
25
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
7
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
3
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ABC - A. Feher, E.S. Syrkin, S.B. Feodosyev, I.A. Gospodarev, E.V. Manželij, A. Kotlar, K. Kravchenko: Electronic and Vibrational Properties of Adsorbed and Embedded Graphene and Bigraphene with Defects in the book New progress on Graphene Research, Rijeka : InTech, Croatia, 2013. - ISBN 9789535110910, s. 135-158.
ADC - P. Carretta, C.B. Azzoni, I. Bradarič, Alexander Feher, M. Mariani, M.C. Mozzati, Ivan Savic, Josef Šebek: Mesoscopic phase separation in NaxCoO2 (0.65<-x<-0.75). In: Physical Review B. - ISSN 1098-0121. - Vol. 70 (2004), s. 244091-244099.
AD C- Martin Orendáč, Alexander Feher, B. Lüthi, M.W. Meisel, Alžbeta Orendáčová, M. Sieling, A.I. Zvyagin: Single-ion bound states in S=1 Heisenberg antiferromagnetic chains with planar anisotropy and subcritical exchange coupling. In: Physical Review B - Condensed Matter. - ISSN 0163-1829. - Vol. 60, no. 6 (1999), s. 4170-4175.
ADC - Róbert Harakály, Alexander Feher, Ľuboš Lokner, Peter Skyba: Experimental evidence of the - nonwetting for coherent quantum precession in superfluid 3 He-B. In: Physical Review Letters. - 75, 3 (1995), s. 477-480.
ADC - Alexander Feher, Štefan Jánoš, Pavol Petrovič, Karol Flachbart, Marián Reiffers: Teploprovodnosť redkozemeěnych metallov cerijevoj podgruppy pri nizkich temperaturach. In: Fizika nizkich temperatur. - ISSN 0132-6414. - T. 4, no. 10 (1978), s. 1305-1314.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995 - doteraz) Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996 - doteraz) Člen komisie C5 International Union of Pure and Applied Physics (1993 - 1999, 2008 – doteraz) Člen komisie A1 International Institute of Refrigeration (1995 - doteraz) Viceprezident Komisie A1 International Institute of Refrigeration (1999 - 2007)
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
Prof. A. Feher je odborníkom v oblasti fyziky veľmi nízkych teplôt. Bol pri vzniku Centra excelentnosti – Centra fyziky veľmi nízkych teplôt v Košiciach. Popri svojich výskumných a vzdelávacích aktivitách pôsobil desať rokov v akademických funkciách na čele Prírodovedeckej fakulty a vo vedení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde inicioval a významne prispel k implementácii systémových zmien. Ako dekan fakulty, výrazne prispel k transformácii Prírodovedeckej fakulty na modernú výskumnú a vzdelávaciu ustanovizeň (vznik ústavnej štruktúry, zavedenie kreditového systému, implementácia akademického informačného systému, prerozdelenie dotácie na základe výkonov a t. ď.). Ako prorektor univerzity zaviedol nový prístup pri hodnotení vedecko-výskumných aktivít, implementoval nové motivačné mechanizmy v oblasti vedeckej práce (Cenu rektora UPJŠ, univerzitné centrá excelencie, Vnútorný vedecký grantový systém UPJŠ pre mladých vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov a doktorandov a iné), formuloval stratégiu na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, Operačného programu Výskum a vývoj a výrazné prispel k implementácií IKT technológií na univerzite. Bol predsedom habilitačnej komisie v 8 prípadoch a predsedom inauguračnej komisie v 4 prípadoch. Je -predseda odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika na UPJŠ Košice, (2006-doteraz) -členom odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.2. všeobecná fyzika a matematická fyzika na UK Bratislava, FMFI (2010-doteraz) -členom odborovej komisie doktorandského štúdia 4.1.3. fyzika kondenzovaných látok a akustika na UK Bratislava, FMFI (2010-doteraz) -členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2000 - 2010) -predseda komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2010 - doteraz) -členom SKVH (2011 - doteraz).
Ďalšie aktivity
Člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice (1990 - doteraz) Predseda Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice (1997 - 2003) Člen Vedeckej rady UPJŠ, Košice (1997 - 2011) Podpredseda Vedeckej rady UPJŠ, Košice (2003 - 2007) Člen Vedeckej rady Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1997 - doteraz) Člen Vedeckej rady Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1997 - 2003) Člen Vedeckej rady Astronomického ústavu SAV, Stará Lesná (1999 - 2001) Člen Kolégia SAV pre matematiku a fyziku (1997 - 2002, 2010 - doteraz) Člen Vedeckej rady SAV, Bratislava (2002 - 2008) Člen Rady štátneho programu pre prierezový štátny program "Rozvoj progresívnych technológií pre výkonnú ekonomiku" (2002 - 2010) Predseda Rady APVV pre program "Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti" (2007 - 2013) Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996 - 2010) Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996 - 2003) Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000 - 2006) Člen organizačných výborov konferencií: LT´21 (Praha), LT´22 (Helsinki), LT´23 (Hiroshima), LT´24 (Orlando), LT´25 (Amsterdam), LT´26 (Beijing), ULT´99 (St.Peterburg), ULT´08 (London), CSMAG´01 (Košice), CSMAG´04 (Košice), CSMAG´07 (Košice), CSMAG´10 (Košice),a CSMAG´13 (Košice) Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR Člen organizačného výboru, QFS´07, Kazaň,Ruská federácia Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007 Člen vedeckého a programového výboru konferencie Fyzika materiálov ´09 (Košice), 2009 Predseda organizačného výboru Cryoconference 2010, Myto pod Ďumbierom Člen AS PF UPJŠ (1990-1997) Vedúci katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ (1990-1997) Dekan PF UPJŠ (1997-2003) Prorektor UPJŠ (2003-2007) Hosťujúci profesor na Katedre fyziky National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan (február - máj 1995, február - apríl 1997) Hosťujúci vedecký pracovník na Ústave fyzikálnych problémov, Akadémie vied Ruska, Moskva, Ruska federácia (október - december 1998, marec - apríl 1998) Hosťujúci profesor na Univerzite J. Fouriera CRTBT CNRS, Grenoble, Francúzsko (október - december 2001) Cena Ministra pre vzdelanie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005) Zakarpatská štátna Univerzita , Uzghorod , Dr.h.c. (2007) Kharkovská štátna Univerzita , Kharkov, Dr.h.c. (2009).

Charakteristika osoby

Ocenenia:
Cena primátora mesta Košice Kolektívu pracovníkov Laboratória nízkych teplôt Katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach za fyzikálny výskum v oblasti ultranízkych teplôt a vybudovanie špičkového svetového pracoviska (1994) Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu (JSMF 1999) Strieborná čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (1999) Cena SAV za "vybudovanie spoločnej experimentálnej základne fyziky ultranízkych teplôt a za výsledky dosiahnuté v oblasti fyziky supratekutého hélia - 3 (2000) Pamätná plaketa Predsedníctva Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied (2002) Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť (2004) Cena Ministra pre vzdelánie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005)
Projekty:
Domáce vedeckovýskumné projekty Feher A. a kol.: Fázové prechody a kvázičasticové interakcie v látkach s magnetickým usporiadaním a polovodičoch,(1987 - 1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/0 Feher A. a kol.: Supratekuté vlastnosti izotopov hélia, (1987-1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/04 Feher A. a kol.: Relaxačné, tepelné a transportné javy v nízkorozmerných štruktúrach a kvantových kvapalinách pri veľmi nízkych teplotách, (1990-1993), GAV 1/145 990/93 Feher A. a kol.: Štúdium magnetických,tepelných a transportných vlastností supratekutého He-3, vybraných nízkorozmerných magnetických a iných látok pri veľmi nízkych teplotách, (1994-1997), VEGA 1/1302/94 Nelineárna spinová dynamika vybraných nízkorozmerných systémov a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (1997-2000), VEGA 1/4835/97 Magnetické kvantové stavy jednorozmerných magnetík a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2000-2002), VEGA 1/7473/20 Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetík a nanoklastrov 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2003-2005), VEGA 1/0430/03 Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2002-2004), APVT-007/2001 Nízkorozmerné magnetické materiály, (2002-2005), APVT-20-009902 Magnetoštruktúrne kolelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch, (2005-2007), APVV-20-005204 Nové kvantové stavy v geometrický frustrovaných systémoch, (2006-2010), APVV LPP-0102-06 Zahraničné vedeckovýskumné projekty Teoretické a experimentálne štúdium spinovej dynamiky v planárnych S=1 Heisenbergovských magnetikách (1996-1998), Slovensko - grécky projekt N8 Fyzika a technika pri veľmi nízkych teplotách, (1995-1998), PECO ERB 3563 PL 935002 Nové magnetické excitácie v nízkorozmerných magnetických systémoch, (1998-2000), NSF - INT 97 22935 Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2001-2004), NSF INT - 00 89 140 Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2006-2007), CZ117, SK92 Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov, (2007-2010), NSF, DMR-0701400 Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2008-2009), SK-SRB-01006
Spolupráca:
Alexander Anders, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Ivica Bradavić, The "Vinca" Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia Viktor Bunda, Transcarpatian State University, Uzhorod, Ukraine Yurij Bunkov, CRTBT CNRS, Grenoble , France Vladimir Dmitriev, Kapitza Institute for Physical Problems, Moscow, Russia Elena Fertman, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Henri Godfrin, CRTBT CNRS, Grenoble, France Mark Meisel, University of Florida, Gainesville, USA Mikhail Obolenskij, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine Eduard Rudavskiy, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Vladislav Sechovsky, Charles University Prague, Czech Republic Vladimir Starodub, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine Jevgenij Syrkin, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
Iné:
Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995-doteraz) Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996-doteraz) Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996-doteraz) Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996-2003) Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000-2006) Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2000-doteraz) Člen organizačných výborov konferencií: LT´21 (Praha), LT´22 (Helsinki), LT´23 (Hiroshima), LT´24 (Orlando), LT´25 (Amsterdam), ULT´99 (St.Peterburg), CSMAG´01 (Košice), CSMAG´04 (Košice), CSMAG´07 (Košice) Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR Člen organizačného výboru, QFS´07, Kazaň,Ruská federácia Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007
Zaujímavé linky:
ORCID 0000-0001-8845-4709 ID SCOPUS 7004801843 ID WOS (Publon) H-1991-2016
Záľuby:
Chov domácich zvierat, varenie, vodná a pešia turistika