PF

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Email:
alexander.feher@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O51B
Telefón:
+421 55 234 2219

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
ABC - A. Feher, E.S. Syrkin, S.B. Feodosyev, I.A. Gospodarev, E.V. Manželij, A. Kotlar, K. Kravchenko: Electronic and Vibrational Properties of Adsorbed and Embedded Graphene and Bigraphene with Defects in the book New progress on Graphene Research, Rijeka : InTech, Croatia, 2013. - ISBN 9789535110910, s. 135-158.
ADC - P. Carretta, C.B. Azzoni, I. Bradarič, Alexander Feher, M. Mariani, M.C. Mozzati, Ivan Savic, Josef Šebek: Mesoscopic phase separation in NaxCoO2 (0.65<-x<-0.75). In: Physical Review B. - ISSN 1098-0121. - Vol. 70 (2004), s. 244091-244099.
AD C- Martin Orendáč, Alexander Feher, B. Lüthi, M.W. Meisel, Alžbeta Orendáčová, M. Sieling, A.I. Zvyagin: Single-ion bound states in S=1 Heisenberg antiferromagnetic chains with planar anisotropy and subcritical exchange coupling. In: Physical Review B - Condensed Matter. - ISSN 0163-1829. - Vol. 60, no. 6 (1999), s. 4170-4175.
ADC - Róbert Harakály, Alexander Feher, Ľuboš Lokner, Peter Skyba: Experimental evidence of the - nonwetting for coherent quantum precession in superfluid 3 He-B. In: Physical Review Letters. - 75, 3 (1995), s. 477-480.
ADC - Alexander Feher, Štefan Jánoš, Pavol Petrovič, Karol Flachbart, Marián Reiffers: Teploprovodnosť redkozemeěnych metallov cerijevoj podgruppy pri nizkich temperaturach. In: Fizika nizkich temperatur. - ISSN 0132-6414. - T. 4, no. 10 (1978), s. 1305-1314.
Vybrané projekty
APVV-0132-11:"Nekonvenčné kvantové stavy v nanoskopických magnetických systémoch", (2012 - 2015), zodp. riešiteľ.
NSF, DMR-070140:"Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov", (2007-2010), zodp. riešiteľ za SR.
VEGA 1/0159/09: "Silne korelované elektróny a magnetizmus vo vybraných oxidoch prechodných kovov a anión-radikálových soliach na báze TCNQ", (2009-2012), zodp. riešiteľ.
APVV LPP-0102-06:"Nové kvantové stavy v geometrický frustrovaných systémoch", (2006-2010), zodp. riešiteľ.
APVV-0006-07:"Magnetotepelné vlastností nových nízkorozmerných magnetických materiálov", (2008-2010), zodp. riešiteľ.

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena primátora mesta Košice Kolektívu pracovníkov Laboratória nízkych teplôt Katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach za fyzikálny výskum v oblasti ultranízkych teplôt a vybudovanie špičkového svetového pracoviska (1994) Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu (JSMF 1999) Strieborná čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (1999) Cena SAV za "vybudovanie spoločnej experimentálnej základne fyziky ultranízkych teplôt a za výsledky dosiahnuté v oblasti fyziky supratekutého hélia - 3 (2000) Pamätná plaketa Predsedníctva Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied (2002) Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť (2004) Cena Ministra pre vzdelánie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005)
Projekty
Domáce vedeckovýskumné projekty Feher A. a kol.: Fázové prechody a kvázičasticové interakcie v látkach s magnetickým usporiadaním a polovodičoch,(1987 - 1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/0 Feher A. a kol.: Supratekuté vlastnosti izotopov hélia, (1987-1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/04 Feher A. a kol.: Relaxačné, tepelné a transportné javy v nízkorozmerných štruktúrach a kvantových kvapalinách pri veľmi nízkych teplotách, (1990-1993), GAV 1/145 990/93 Feher A. a kol.: Štúdium magnetických,tepelných a transportných vlastností supratekutého He-3, vybraných nízkorozmerných magnetických a iných látok pri veľmi nízkych teplotách, (1994-1997), VEGA 1/1302/94 Nelineárna spinová dynamika vybraných nízkorozmerných systémov a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (1997-2000), VEGA 1/4835/97 Magnetické kvantové stavy jednorozmerných magnetík a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2000-2002), VEGA 1/7473/20 Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetík a nanoklastrov 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2003-2005), VEGA 1/0430/03 Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2002-2004), APVT-007/2001 Nízkorozmerné magnetické materiály, (2002-2005), APVT-20-009902 Magnetoštruktúrne kolelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch, (2005-2007), APVV-20-005204 Nové kvantové stavy v geometrický frustrovaných systémoch, (2006-2010), APVV LPP-0102-06 Zahraničné vedeckovýskumné projekty Teoretické a experimentálne štúdium spinovej dynamiky v planárnych S=1 Heisenbergovských magnetikách (1996-1998), Slovensko - grécky projekt N8 Fyzika a technika pri veľmi nízkych teplotách, (1995-1998), PECO ERB 3563 PL 935002 Nové magnetické excitácie v nízkorozmerných magnetických systémoch, (1998-2000), NSF - INT 97 22935 Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2001-2004), NSF INT - 00 89 140 Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2006-2007), CZ117, SK92 Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov, (2007-2010), NSF, DMR-0701400 Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2008-2009), SK-SRB-01006
Spolupráca
Alexander Anders, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Ivica Bradavić, The "Vinca" Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia Viktor Bunda, Transcarpatian State University, Uzhorod, Ukraine Yurij Bunkov, CRTBT CNRS, Grenoble , France Vladimir Dmitriev, Kapitza Institute for Physical Problems, Moscow, Russia Elena Fertman, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Henri Godfrin, CRTBT CNRS, Grenoble, France Mark Meisel, University of Florida, Gainesville, USA Mikhail Obolenskij, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine Eduard Rudavskiy, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine Vladislav Sechovsky, Charles University Prague, Czech Republic Vladimir Starodub, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine Jevgenij Syrkin, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
Iné
Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995-doteraz) Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996-doteraz) Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996-doteraz) Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996-2003) Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000-2006) Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2000-doteraz) Člen organizačných výborov konferencií: LT´21 (Praha), LT´22 (Helsinki), LT´23 (Hiroshima), LT´24 (Orlando), LT´25 (Amsterdam), ULT´99 (St.Peterburg), CSMAG´01 (Košice), CSMAG´04 (Košice), CSMAG´07 (Košice) Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR Člen organizačného výboru, QFS´07, Kazaň,Ruská federácia Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007
Zaujímavé linky
ORCID 0000-0001-8845-4709 ID SCOPUS 7004801843 ID WOS (Publon) H-1991-2016
Záľuby
Chov domácich zvierat, varenie, vodná a pešia turistika

PF