FVS

Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.   EN

Email:
alexander.feher@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/FVS/zamestnanec/alexander.feher
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O51B
Telefón:
+42155234 2219
ORCID iD:
0000-0001-8845-4709
Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

ADC - V. S. Bilanych, O. Shylenko, P. M. Lytvyn, V.V. Bilanych, V.M. Rizak, A. Feher, V.Komanicky: Electron-induced effects in Ge-Se films studied by Kelvin probe force microscopy, In: Journal of Non-Crystalline Solids - ISBN 0022-3093,Vol. 601, (2023),  art. no. 214410. 

ADC - Daniel E.L. Vieira, João P.V. Cardoso, Alexey V. Fedorchenko,Elena L. Fertman, Erik Čižmár, Alexander Feher, Roman Yu. Babkin,Yurii G. Pashkevich, Christopher M.A. Brett, Joaquim M. Vieira and Andrei N. Salak: Magnetic-Field-Assisted Deposition of Self-Assembled Crystallite Layers of Co2+-Containing Layered Double Hydroxides In ChemComm - ISBN 1359-7345, Vol. 57 (2021) s. 6899 - 6902.

ADC - D. Šoltésová, G. Vasylets, E. Čižmár, A.V. Fedorchenko, V. Starodub, V. Medviediev, O. Shishkin, O. Bukrynov, A. Feher: Magnetic properties of the anion-radical salts [M(bipy)3](TCNQ)4·X, where M = Co, Ni, Zn and X = H2O or (CH3)2CO In:Inorganica Chimica Acta - ISBN 9781032135786 ,Vol. 471 (2018) s.272 – 279. 
ADC - L. Leerová, A. Orendáčová, J. Chovan, J. Strečka, T. Verkholyak, R: Tarasenko, D. Legut, R: Sykora, E. Čižmár, V. Tkáč, M. Orendáč, A. Feher, Realization of a spin 1/2 spatially anisotropic square lattice in a quasi-two-dimensional quantum antiferromagnet Cu(en)( H2O)2SO4 In: Physical Review B. - ISSN 2469-9950. - Vol. 95, no. 5 (2017), art.no. 054436.


ADC - D. Lotnyk, V. Komanický, A. Feher, V. Bunda: Influence of the reduced dimensionality on the thermodynamical and electrical properties of photosensitive BiOX (X = Cl, Br, and I) semiconductors, In: Appl. Phys. Lett. ISBN 0003-6951, Vol.109, (2016) , art. no.242106.


Vybrané projekty

Akreditačná komisia poradný orgán vlády SR, projekt identifikácie špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku: Kvantový magnetizmus a nanofyzika (QMAGNA), (2016 - 2022), vedúci tímu

APVV-18-0016 Molekulové nanomagnety zložené z komplexov prechodných kovov, 2019 - 2023, člen riešiteľského kolektívu

 

APVV-18-0197, Relaxačné javy v kvantových systémoch, (2019 - 2023), člen riešiteľského kolektívu

APVV-0073-14 Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch, 2015 - 2019, člen riešiteľského kolektívu

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • Cena primátora mesta Košice Kolektívu pracovníkov Laboratória nízkych teplôt Katedry experimentálnej fyziky PF UPJŠ v Košiciach za fyzikálny výskum v oblasti ultranízkych teplôt a vybudovanie špičkového svetového pracoviska (1994)
 • Vyznamenanie za vynikajúcu pedagogickú prácu (JSMF 1999)
 • Strieborná čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (1999)
 • Cena SAV za "vybudovanie spoločnej experimentálnej základne fyziky ultranízkych teplôt a za výsledky dosiahnuté v oblasti fyziky supratekutého hélia - 3 (2000)
 • Pamätná plaketa Predsedníctva Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémie vied (2002)
 • Cena dekana za vedecko-výskumnú činnosť (2004)
 • Cena Ministra pre vzdelánie a vedu Ukrajiny za výrazný osobný prínos k rozvoju spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania (2005)
Projekty
Domáce vedeckovýskumné projekty
 • Feher A. a kol.: Fázové prechody a kvázičasticové interakcie v látkach s magnetickým usporiadaním a polovodičoch,(1987 - 1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/0
 • Feher A. a kol.: Supratekuté vlastnosti izotopov hélia, (1987-1990), Čiastková úloha ŠPZV I-5-1/04
 • Feher A. a kol.: Relaxačné, tepelné a transportné javy v nízkorozmerných štruktúrach a kvantových kvapalinách pri veľmi nízkych teplotách, (1990-1993), GAV 1/145 990/93
 • Feher A. a kol.: Štúdium magnetických,tepelných a transportných vlastností supratekutého He-3, vybraných nízkorozmerných magnetických a iných látok pri veľmi nízkych teplotách, (1994-1997), VEGA 1/1302/94
 • Nelineárna spinová dynamika vybraných nízkorozmerných systémov a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (1997-2000), VEGA 1/4835/97
 • Magnetické kvantové stavy jednorozmerných magnetík a supratekutého 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2000-2002), VEGA 1/7473/20
 • Magnetické kvantové stavy geometricky frustrovaných magnetík a nanoklastrov 3He pri veľmi nízkych teplotách, (2003-2005), VEGA 1/0430/03
 • Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2002-2004), APVT-007/2001
 • Nízkorozmerné magnetické materiály, (2002-2005), APVT-20-009902
 • Magnetoštruktúrne kolelácie v nekonvenčných magnetických materiáloch, (2005-2007), APVV-20-005204
 • Nové kvantové stavy v geometrický frustrovaných systémoch, (2006-2010), APVV LPP-0102-06

Zahraničné vedeckovýskumné projekty

 • Teoretické a experimentálne štúdium spinovej dynamiky v planárnych S=1 Heisenbergovských magnetikách (1996-1998), Slovensko - grécky projekt N8
 • Fyzika a technika pri veľmi nízkych teplotách, (1995-1998), PECO ERB 3563 PL 935002
 • Nové magnetické excitácie v nízkorozmerných magnetických systémoch, (1998-2000), NSF - INT 97 22935
 • Charakterizácia nových nízkorozmerných magnetických systémov (2001-2004), NSF INT - 00 89 140
 • Magnetizmus a supravodivosť v systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2006-2007), CZ117, SK92
 • Magnetizmus tenkých vrstiev, nanočastíc a frustrovaných systémov na báze molekulárnych magnetov, (2007-2010), NSF, DMR-0701400
 • Vzťah medzi magnetizmom a supravodivosťou v nových kovových systémoch so silne korelovanými elektrónmi, (2008-2009), SK-SRB-01006
Medzinárodná spolupráca
 • Alexander Anders, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
 • Ivica Bradavić, The "Vinca" Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia
 • Viktor Bunda, Transcarpatian State University, Uzhorod, Ukraine
 • Yurij Bunkov, CRTBT CNRS, Grenoble , France
 • Vladimir Dmitriev, Kapitza Institute for Physical Problems, Moscow, Russia
 • Elena Fertman, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
 • Henri Godfrin, CRTBT CNRS, Grenoble, France
 • Mark Meisel, University of Florida, Gainesville, USA
 • Mikhail Obolenskij, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
 • Eduard Rudavskiy, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
 • Vladislav Sechovsky, Charles University Prague, Czech Republic
 • Vladimir Starodub, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
 • Jevgenij Syrkin, Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkiv, Ukraine
Iné
 • Člen Európskej fyzikálnej spoločnosti (1995-doteraz)
 • Člen Americkej fyzikálnej spoločnosti (1996-doteraz)
 • Člen atestačnej komisie Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice (1996-doteraz)
 • Člen atestačnej komisie Ústavu materiálového výskumu SAV, Košice (1996-2003)
 • Člen Edičnej rady Acta Physica Slovaca (2000-2006)
 • Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (2000-doteraz)
 • Člen organizačných výborov konferencií: LT´21 (Praha), LT´22 (Helsinki), LT´23 (Hiroshima), LT´24 (Orlando), LT´25 (Amsterdam), ULT´99 (St.Peterburg), CSMAG´01 (Košice), CSMAG´04 (Košice), CSMAG´07 (Košice)
 • Predseda organizačného výboru, Ultralow Temperature Conference, ULT 96, Stará Lesná, SR
 • Člen organizačného výboru, QFS´07, Kazaň,Ruská federácia
 • Člen medzinárodného výboru Cryocourse, Marie-Curie, Program EU, 2007
Zaujímavé linky
ORCID 0000-0001-8845-4709 ID SCOPUS 7004801843 ID WOS (Publon) H-1991-2016
Záľuby
Chov domácich zvierat, varenie, vodná a pešia turistika

FVS