PF

PaedDr. Andrea Lešková, PhD.   EN

Email:
andrea.leskova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/andrea.leskova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
203(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2308
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
203(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2308
ORCID iD:
0000-0001-5868-7042
Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Didaktika biológie - učiteľstvo biológie (v kombinácii), 2 stupeň štúdia
Aktivizujúce formy výučby biológie - učiteľstvo biológie (v kombinácii), 2 stupeň štúdia
Školské pokusy a pozorovania - učiteľstvo biológie (v kombinácii), 2 stupeň štúdia
Výstupová súvislá prax I - učiteľstvo biológie (v kombinácii), 2 stupeň štúdia
Výstupová súvislá prax II - učiteľstvo biológie (v kombinácii), 2 stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky / Mária Ganajová ... [et al.] ; recenzenti Hana Čtrnáctová, Kinga Horváth, Veronika Laufková. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - 449 s. [20 AH] - recenzované. - Projekt: Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky - VEGA 1/0265/17.. - ISBN 9788081529733.

Formative assessment and its implementation into teaching Science, Mathematics, and Informatics / Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Andrea Lešková. - recenzované.

In: Educational Alternatives. - ISSN 1314-7277. - č. 20 (2022), s. 169-182. Projekt: Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole - KEGA 004UPJŠ-4/2020.

[OV 010, 120, 130]; [ŠO 1420 7605]

Development of digital competences in biology education in primary and secondary schools [elektronický zdroj] / A. Mišianiková ... [et al.]. - recenzované.

In: EDULEARN22 Proceedings : 14th International Conference on Education and New Learning Technologies July 4th-6th, 2022, Palma, Mallorca, SPAIN. - Palma : IATED, 2022. - ISBN 9788409424849. - S. 6639-6639.


Zbierka inovatívnych metodík z biológie pre základné školy / Andrea Lešková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. - 392 s. - recenzované. - Projekt: IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie ITMS 312011F057. - ISBN 9788089965496.
Vybrané projekty

Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov, č. projektu: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01

Národný projekt č. OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

https://itakademia.sk/

Implementácia formatívneho hodnotenia do výučby na základnej škole so zameraním na digitálnu formu. Projekt KEGA č. 001UPJŠ-4/2023

Modernizácia a zatraktívnenie evolúcie v sekundárnom vzdelávaní. Projekt KEGA č. 008 TTU -4/2023

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020

Environment for the future by scientific education (EFFUSE), č. projektu: HUSKROUA ENI CBC HUSKROUA/1901/6.1/0075

https://effuse.science.upjs.sk/index.php/sk/


Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biológie, Žižkovo nám.5 Olomouc, 10.9.-12.9.2018, Podpora a rozvoj internacionalizace pracovišť PdF UPOL
Organizačné aktivity
Lektor národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie" - Univerzita P.J.Šafárika v Košichiach, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov, Šrobárova 2, 040 01 Košice, 2016-2023
Spoluorganizátor a lektor neformálnych stretnutí Klubu učiteľov biológie - Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 040 01 Košice, od 2003
členka predmetovej komisie Biológie pri ŠPÚ - NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Ševčenkova 11 850 05 Bratislava, od 2016
členka krajskej komisie Biologickej olympiády - Regionálny úrad školskej správy v Košiciach, Zádielska 1222/1 040 33 Košice, od 2006
členka komisií pre magisterskú štátnu skúšku z predmetu biológia v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov - Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, 040 01 Košice, od 2018

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky
www.kritickemysleni.cz
www.101science.com
www.zdruzenieorava.sk

Ďalšie informácie


PF