PF

RNDr. Andrea Parimuchová, PhD.   EN

Email:
andrea.parimuchova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/andrea.parimuchova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB3O337
Telefón:
+421 55 234 1176
ORCID iD:
0000-0002-8977-9991

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, , Biológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, Zoológia a fyziológia živočíchov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie
Parimuchová A., Šustr V., Devetter M., Vošta O., Popa I. & Kováč Ľ. (2018) The activity of saccharolytic enzymes in Collembola is associated with species affinity for caves. International Journal of Speleology 47(2), 155–163.
Parimuchová A, Kováč Ľ., Žurovcová M., Miklisová D. & Paučulová L. (2017) A glacial relict collembolan in the Carpathian caves – population variability or a species complex? Arthropod Systematics and Phylogeny 75(3), 351–362.
Parimuchová A & Kováč Ľ. (2016) A new cave species of the genus Protaphorura Absolon, 1901 (Collembola, Onychiuridae) from the Western Carpathians (Slovakia) with critical comments to the Palaearctic representatives of the genus. Zootaxa 4098 (2), 254–272.
Kováč Ľ., Parimuchová A. & Miklisová D. (2016) Distributional patterns of cave Collembola (Hexapoda) in association with habitat conditions, geography and subterranean refugia in the Western Carpathians. Biological Journal of the Linnean Society 119 (3), 571–592.
The food web in a subterranean ecosystem is driven by intraguild predation. Andrea Parimuchová, Lenka Petráková Dušátková, Ľubomír Kováč, Táňa Macháčková, Ondřej Slabý, Stano Pekár Scientific Reports, 11(1):4994 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-84521-1.
Vybrané projekty
Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny (APVV-17-0477) (spoluriešiteľ)
Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza (VEGA 1/0346/18) (spoluriešiteľ)
Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I. (ITMS2014+:310011P445) (spoluriešiteľ)
Refúgiá fauny v urbanizovanom prostredí: diverzita, ekológia a adaptácie živočíchov v mestskej aglomerácii (VEGA 1/0298/19) (spoluriešiteľ)
Odhaľovanie kryptickej diverzity jaskynných článkonožcov (Arthropoda) Západných Karpát pomocou DNA barcodingu. (VVGS-PF-2018-796)
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, 2019 (február + marec), Erasmus+
Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Entomologický ústav, Branišovská 1160/31,České Budějovice, viaceré krátko- a strednodobé pobyty od 2014 - 2019, Erasmus+
Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Ústav půdní biologie, Na Sádkách 702/7 370 05 České Budějovice, 2017 (2 mesiace), SAIA
Univerzita Lodz, Fakulta biológie a ochrany životného prostredia, 14/16 Pilarskiego Str. 90-231 Lodz Poland, 2022 (január + február), Erasmus+

Ďalšie informácie


PF