PF

Mgr. Andrej Hovan, PhD.   EN

Email:
andrej.hovan@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/andrej.hovan/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234
ORCID iD:
0000-0001-6436-1452
Zobraziť všetko  
Vybrané publikácie

ADC - A. Hovan, S. Datta, S. Kruglik, D. Jancura, P. Miskovsky, G. Bano: Phosphorescence Kinetics of Singlet Oxygen Produced by Photosensitization in Spherical Nanoparticles. Part I. Theory Journal of Physical Chemistry B 122, č. 20 (2018), s. 5147-5153. IF: 2.923, Q1 , citované: 3-krát DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b00658 ISSN: 1520-6106

ADC- S. Datta, A. Hovan, A. Jutkova, S. Kruglik, D. Jancura, P. Miskovsky, G. Bano: Phosphorescence Kinetics of Singlet Oxygen Produced by Photosensitization in Spherical Nanoparticles. Part II. The Case of Hypericin-Loaded Low-Density Lipoprotein Particles Journal of Physical Chemistry B 122, č. 20 (2018), s. 5154-5160. IF: 2.923, Q1 , citované: 5-krát DOI: 10.1021/acs.jpcb.8b00659 ISSN: 1520-6106

ADC - M. Suvakova, M. Majernik, R. Jendzelovsky, A. Hovan, G. Bano, P. Fedorocko, M. Antalik: In vitro study of disodium cromoglicate as a novel effective hydrotrope solvent for hypericin utilisation in photodynamic therapy, Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology 206, (2020) 111855 , IF: 4.383, Q1, citované: 5-krát DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2020.111855 ISSN: 1011-1344

ADC - M. Petrencakova, F. Filandr, A. Hovan, G. Yassaghi, P. Man, T. Kozar, MS Schwer, D. Jancura, A. Pluckthun, P. Novak, P. Miskovsky, G. Bano, E. Sedlak: Photoinduced damage of AsLOV2 domain is accompanied by increased singlet oxygen production due to flavin dissociation, Scientific Reports 10, č. 1 (2020), IF: 3.998, Q1, citované: 9-krát DOI: 10.1038/s41598-020-60861-2 ISSN: 2045-2322

ADC - J. Kubackova, G.T. Ivanyi, V. Kazikova, A. Strejckova, A. Hovan, G. Zoldak, G. Vizsnyiczai, L. Kelemen, Z. Tomori, G. Bano: Bending dynamics of viscoelastic photopolymer nanowires Applied Physics Letters 117, č. 1 (2020), art. no. 013701, s. 1-4. IF: 3,597, Q1 , citované: 3-krát DOI: 10.1063/5.0014662 ISSN: 0003-6951

Vybrané projekty
VEGA 1/0557/20: „The singlet oxygen lifetime in live cells: towards increased effectivity of cancer photodynamic therapy”, 2020-2022, riešiteľ
APVV-15-0485: „Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv (DARLINK)“, 2016-2019, riešiteľ
vvgs-pf-2018-729 "Meranie rýchlostných konštánt zhášania singletového kyslíka", 2018-2019, zodpovedný riešiteľ

vvgs-2022-2184 "Inteligentný transportný systém hypericín-nanopórovitá silika vo fotodynamickej terapii nádorových buniek", 2022-2023, riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Loschmidt Laboratories, RECETOX, Masarykova Univerzita, Brno, Kamenice 5, Bld. C13, 625 00 Brno, Czech Republic, 17.07.2023-28.07.2023, Erasmus+, prof. Zbyněk Prokop
University of Groningen, Faculty of Science and Engineering, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen, The Netherlands, 28.08.2023-01.09.2023, COZYME Cost Action STSM, prof. Marco W. Fraaije

Ďalšie informácie


PF