PF

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.   EN

Email:
benadik.smajda@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/benadik.smajda
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234
ORCID iD:
https://orcid.org/ 0000-0002-0294-7906

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 1973, Biológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 1976, Všeobecná biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 1985, Všeobecná biológia
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 1995, Fyziológia živočíchov
Titul profesor:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmakológie v Košiciach, 2005, Veterinárna fyziológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Fyziológia živočíchov, študijný odbor: Biológia, doktoransdský stupeň štúdia
Študijný program: Zoológia a fyziológia živočíchov, študijný odbor: Biológia, magisterský stupeň štúdia
Profilové predmety
Porovnávacia fyziológia živočíchov - Zoológia a fyziológia živočíchov, magisterský stupeň štúdia
Neuronálna podstata správania - Fyziológia živočíchov, doktorandský stupeň štúdia
Chronofyziológia - Zoológia a fyziológia živočíchov, Magisterský stupeň štúdia
Fyziológia živočíchov a človeka - Fyziológia živočíchov, doktorandský stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Kokošová N, Tomášová L, Kisková T, Šmajda B : Neuronal analysis and behaviour in prenatally gamma-irradiated rats. Cell. Mol. Neurobiol. 35, 45-55, 2015 (doi: 10.1007/s10571-014-0144-8) IF: 3,811 Q1

Kokošová-Pipová,N., Kisková,T., Vilhanová,K., Štafuríková,A., Jendželovský,R., Račeková,E., Šmajda,B. : Melatonin mitigates hippocampal and cognitive impairments caused by ionizing radiation. Europian Journal of Neuroscience. (2020) DOI: 10.1111/ejn.14687 IF: 2,784 (2018) Q1

Leskaničová,A., Chovancová,O., Babinčák,M., Blichárová,A., Kolesárová,M., Maceková,M., Kostolný,J., Šmajda,B., Kisková,T.: Defining sex differences in selected lipid metabolites in blood plasma of Wistar rats. Journal of Physiology and Pharmacology, 70 (2019) 631 - 639 IF: 2,544 Q2

Leskaničová,A., Chovancová,O., Babinčák,M., Verboová,L., Benetinová,Z., Maceková,D., Kostolný,J., Šmajda,B., Kisková,T.: Sexual dimorphism in energy metabolism of Wistar rats using data analysis. Molecules 25 (2020) 2353 DOI.ORG/10.3390/MOLECULES25102353 IF= 3.267 Q1

Monfroy,Q.T., Kundrát,M., O´Connor,J.K., Hai-Lu,Y., Marone,F., Stampannoni,M., Šmajda,B.: Synchrotron-microtomogaphy based osteohistology of Gansus yumenensis : new data on the evolution of uninterrupted bone doposition in basal birds. Acta Zoologica (2022) 1-27 DOI: 10.1111.azo.12402 IF: 1,261 Q2 (v tlači)

Vybrané projekty
VEGA 2/0113/18 Eko-epidemiológia Borrelia miyamotoi na Slovensku (riešiteľ)
APVV-17-0372 EMITICK Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov (riešiteľ)
VEGA 1/0250/19 Kombinovaná liečba glioblastómu temozolomidom a sekundárnymi metabolitmi lišajníkov (riešiteľ)
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Institut medicinski-biologičeskich problem, Moskva, október 1978, Účasť na medzinárodnom výskumnom programe INTERKOZMOS
Cambridge University, Department of Anatomy, Cambridge, UK, 1.9.1996 - 30.9.1996, Cambridge University Hospitality Program
Universität Bayreuth, Bayreuth, Nemecko, 1.6.2001 - 24.6.2001, Erasmus
University Camerino, Camerino, Taliansko, jún 2012, Erasmus Conference
Univerzita Alberta Szent-Györgyiho, Szeged, Maďarsko, máj 2015, Doktorand
Organizačné aktivity
Člen akademického senátu fakulty - Akademický senát prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 1991 - 1993, 2015 - 2018
Člen akademického senátu univerzity - Akadamický senát UPJŠ v Košiciach, 2005 - 2007
Vedúci katedry - Katedra fyziológie živočíchov Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach, 2002 - doteraz
Vedúci katedry - Katedra fyziológie živočíchov a človeka PF UPJŠ v Košiciach, 1998 - 2002
Člen vedeckej rady fakulty - Vedecká rada prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2015

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Zodpovedný riešiteľ grantového projektu VEGA č.1/0440/03 "Zmeny správania u potkanov po ožiarení malými dávkami ionizujúceho žiarenia v dospelosti a počas embryonálneho vývinu"

Ďalšie informácie


PF