PF

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.   EN

Email:
danica.studenovska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/danica.studenovska
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O51
Telefón:
+421 55 234 2580

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1977, Matematika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta, 1980, Algebra a teória čísel
Titul docent:
Karlova univerzita, Matematicko-fyzikálna fakulta, Praha, 1992, Matematika: Algebra a teória čísel
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2007, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Matematika, študijný odbor: Matematika, bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Manažérska matematika, študijný odbor: Matematika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Diskrétna matematika, študijný odbor: Matematika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/ALG1b/10 - Algebra II - Matematika, bakalársky stupeň štúdia
ÚMV/ALA/10 - Aplikovaná lineárna algebra - Manažérska matematika, magisterský stupeň štúdia
ÚMV/dUAL/10 - Univerzálna algebra - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
ÚMV/dVTGb/10 - Vybrané kapitoly z teórie grafov II - Diskrétna matematika, doktorandský stupeň štúdia
ÚMV/ALG2b/10 - Algebra II - medziodborové štúdium matematiky, bakalársky stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie
Gábor Czédli , Danica Jakubíková-Studenovská, Large rigid sets of algebras with respect to embeddability, Math. Slovaca 66 (2016), No. 2, 401–406.
M. Černegová, D. Jakubíková–Studenovská: Reconstructability of a monounary algebra from its second centralizer, Communications in Algebra, Volume 45, 2017, Issue 11, 4656-4666.
Z. Farkasová, D. Jakubíková–Studenovská, The lattice of convex subsets of a monounary algebra, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 40(2), 583-597 (2017), DOI 10.1007/s40840-017-0456-1.
D. Jakubíková–Studenovská, L. Janičková: Construction of a complementary quasiorder, Algebra and Discrete Mathematics,Volume 25 (2018). Number 1, 39–55.
D. Jakubíková–Studenovská, R. Pöschel, S. Radeleczki, The lattice of congruence lattices of algebras on a finite set, Algebra Univers. (2018) 79: 4.
Vybrané projekty
VEGA 1/0097/18 Algebraické štruktúry s usporiadaním, 2018-21, zodpovedný riešiteľ
VEGA 1/0063/14 Algebraické štruktúry s usporiadaním, 2014-17, zodpovedný riešiteľ

VEGA 1/0152/22 Algebraické štruktúry s usporiadaním, 2022-25, riešiteľ

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Vedúca grantového projektu VEGA 1/4379/97 Algebraické štruktúry 1997-1999
Vedúca grantového projektu VEGA 1/7468/20 Algebraické štruktúry 2000-2002
Vedúca grantového projektu VEGA 1/0423/03 Algebraické štruktúry 2003-2005
Vedúca grantového projektu VEGA 1/0423/03 Algebraické štruktúry 2006-2008

Ďalšie informácie


PF