PF

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.   EN

Email:
daniel.jancura@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/daniel.jancura
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SJ0O51
Telefón:
+421 55 234 2246
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-1968-8709

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univezrita P.J. Šafárika v Košiciach, 1993, Biofyzika a chemická fyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 1999, Biofyzika
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009, Biofyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, Bakalársky stupeň štúdia
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, Magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Biofyzika, študijný odbor: Fyzika, Doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
Fyzikálna chémia pre biologické vedy - Biofyzika, Bakalársky stupeň štúdia
Molekulová biofyzika I - Biofyzika, Bakalársky stupeň štúdia
Bioenergetika I - Biofyzika, Magisterský stupeň štúdia
Molekulová biofyzika II - Biofyzika, Doktorandský stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Fyzika - Člen Rady odboru pre habilitačné a inauguračné konanie (ROHIK), študijný odbor, ku ktorému je priradený: Fyzika
Vybrané publikácie

ADC -  V. Huntosova, S. Datta, L. Lenkavska, M. Macajova, B. Bilcik, B. Kundekova, I. Cavarga, J. Kronek, A. Jutkova, P. Miskovsky and D. Jancura. Alkyl chain length in poly(2-oxazolibe)-based amphiphilic gradient copolymers regulates the delivery of hydrophobic molecules: a case of the biodistribution and the photodynamic activity of the photosensitizer hypericin. Biomacromolecules vol. 22,p. 4199-4216 (2021). DOI: 10.1021/acs.biomac.1c00768, Kategória A+, IF = 5.738, Q1, SCI citácie - 1 (bez samocitácií)

ADC - K. Kopcova, L. Mikulova, I. Pechova, T. Sztachova, E. Cizmar, D. Jancura and M. Fabian. Modulation of the electron – proton coupling at cytochrome a by the ligation of the oxidized catalytic center in bovine cytochrome c oxidase. BBA - Bioenergetics vol. 1861, art. numb. 148237 (2020).DOI: 10.1016/j.bbabio.2020.148237, Kategória A, IF = 3:465, Q2, SCI citácie - 3 (bez samocitácií)

ADC - M. Peterencakova, F. Filandr, A. Hovan, G. Yassaghi, P. Man, T. Kozar, M.S. Schwer, D. Jancura, A. Pluckthun, P. Novak, P. Miskovsky, G. Bano and E. Sedlak. Photoinduced damage of AsLOV2 domain is accompanied by increased singlet oxygen production due to flavin dissociation. Sci. Rep., ISSN: 2045-2322, vol. 10, art. numb. 4119 (2020), DOI: 10.1038/s41598-020-60861-2 Kategória A, IF = 3.998, Q1, SCI citácie - 3 (bez samocitácií)

ADC - S. Datta, A. Jutkova, P. Sramkova, L. Lenkavska, V. Huntosova, D. Chorvat, P. Miskovsky, D. Jancura and J. Kronek. Unravelling the excellent chemical stability and bioavailability of solvent responsive curcumin-loaded 2-ethyl-2 oxazoline-grad-2-(4-dodecyloxyphenyl)-2-oxazoline copolymer nanoparticles for drug delivery. Biomacromolecules, ISSN: 1525-7797, vol. 19, p. 2459-2471 (2018), DOI: 10.1021/acs.biomac.8b00057 Kategória A+, IF = 5.738, Q1, SCI citácie - 16 (bez samocitácií)

ADC - A. Jutková, D. Chorvat, P. Miskovsky, D. Jancura and S. Datta. Encapsulation of anticancer drug curcumin and co-loading with photosensitizer hypericin into lipoproteins investigated by fluorescence resonance energy transfer. Int. J. Pharmaceutics ISSN: 0378-5173, vol. 564, p. 369-378 (2019), DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.04.062 . Kategória A+, IF = 4.213, Q1, SCI citácie - 10 (bez samocitácií)

Vybrané projekty

VEGA-0464-18 - Spriahnutie elektrónového a protónového transportu v respiračných hem-meďnatých oxidázach. obdobie: 1.1.2018 – 31.12.2021 hlavný riešiteľ: RNDr. Marian Fabian, CSc., pridelená suma 46 159 Euro, pozícia v projekte: zástupca hlavného riešiteľa

EU FP7 - REGPOT (316310), Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM) obdobie: 1.6.2013-31.05.2016, koordinátor projektu (6 zahraničných partnerov): prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., pridelená suma: 2 613 937 Euro, pozícia v projekte : spoluriešiteľ

APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení : komplexy endogénnych lipoproteínov a DARPINmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. obdobie: 1.7. 2016 - 30.6. 2020, pridelená suma : 246 000 Euro, pozícia v projekte: hlavný riešiteľ

APVV- 15- 0069 : Transformácia integrálneho membránového proteínu na vo vode rozpustnú formu - prípad GPCR. hlavný riešiteľ. doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., obdobie . 1.7. 2016 - 30.6. 2020, pridelená suma : 184 000 Euro, pozícia v projekte: spoluriešiteľ

EÚ H2020 - WIDESPREAD 2018-20 (952333) -Fostering high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia (CasProt) obdobie : 1.10.2020-30.6.2023, koordinátori projektu: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., doc. RNDR. Erik Sedlák, DrSc., pridelená suma: 889 650 Euro, z toho 431 062 Euro pre UPJŠ, pozícia v projekte: spolutvorca a spoluriešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Inštitút štruktúry hmoty, Španielska akedémia vied (Instituto de la Esructura de la Materia, CSIC), Madrid (Španielsko), 10.1996-06.1997, Doktorandské štipendium
Rice University, Houston, Texas, USA, 1999-2002, 2005, 2010, 2011 (spolu 4.5 roka), Pracovný kontrakt
Inštitút štruktúry hmoty, Španielska akadémia vied (Instituto de la Estructura de la Materia, CSIC), Madrid, 2013-2016, 1 mesiac v roku (spolu 4 mesiace), Pobyty v rámci projektu CELIM
Organizačné aktivity
Príprava a garantovanie bakalárskeho študijného programu Biofyzika - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2018 - doteraz
Člen akademického senátu UPJŠ v Košiciach - UPJŠ v Košiciach, 2019-doteraz

Ďalšie informácie


PF