PF

doc. RNDr. Daniel Klein, PhD.   EN

Email:
daniel.klein@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/daniel.klein
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 2288
ORCID iD:
0000-0003-4920-6782

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2002, Matematika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2004, Matematika, Ekonomická a finančná matematika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2008, Diskrétna matematika
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2022, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, 1. stupeň štúdia
Študijný program: Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/Informatika, 1. stupeň štúdia
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/Informatika, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Aplikovaná matematika, študijný odbor: Matematika, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/TPP/19 Teória pravdepodobnosti - Ekonomická a finančná matematika, Analýza dát a umelá inteligencia, 1. stupeň štúdia
ÚMV/VSM/10 Výpočtové a simulačné metódy - Ekonomická a finančná matematika, 2. stupeň štúdia
ÚMV/VRS/14 Viacrozmerné štatistické metódy - Analýza dát a umelá inteligencia, 2. stupeň štúdia
ÚMV/dVKO/10 Variančné komponenty - Aplikovaná matematika, 3. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
Filipiak, K., Klein, D., Roy, A. Score test for a separable covariance structure with the first component as compound symmetric correlation matrix. Journal of Multivariate Analysis 150, 2016, s. 105-124, Q3, počet citácií 4
Filipiak, K., Klein, D. Approximation with a Kronecker product structure with one component as compound symmetry or autoregression. Linear Algebra and its Applications 55, 2018, s. 11-33, Q2, počet citácií 2
Filipiak, K., Klein, D., Vojtková, E. The properties of partial trace and block trace operators of partitioned matrices. Electronic Journal of Linear Algebra 33, 2018, s. 3-15, Q3, počet citácií 2
Žežula, I., Klein, D., Roy, A. Testing of multivariate repeated measures data with block exchangeable covariance structure. Test 27(2), 2018, s. 360-378, Q2, počet citácií: 2
Jurková, V., Žežula, I., Klein, D. Testing in the growth curve model with intraclass correlation structure. Statistics 54(5), 2020, s. 1124-1146, Q3, počet citácií: 1
Vybrané projekty

VEGA 1/0344/14: Matematické a štatistické metódy v ekonomickom rozhodovaní, člen riešiteľského kolektívu, 2014-2017

Projekt sa zaoberá metodológiou matematickej, štatistickej a výpočtovej analýzy a predikcie komplexných ekonomických, spoločenských, medicínskych a technických dát. Základné oblasti výskumu sú tieto: 1. analýza viacrozmerných dát so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom, 3. analýza extrémnych hodnôt v ekonomických a finančných systémoch, 4. predikcia v regresných modeloch časových radov. 2. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a výpočtová zložitosť algoritmov na výpočet týchto riešení.

VEGA 1/0073/15: Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti, člen riešiteľského kolektívu, 2015-2017

VEGA 1/0311/18: Problémy optimálneho rozhodovania v komplexných dátových štruktúrach, člen riešiteľského kolektívu, 2018-2020
APVV-17-0568: Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní, člen riešiteľského kolektívu, 2018-2022 Projekt sa zaoberá metodológiou optimálneho rozhodovania v modeloch popisujúcich komplexné ekonomické, spoločenské, medicínske a technické fenomény. Základnými oblasťami výskumu sú: 1. analýza viacrozmerných dát modelujúcich rôzne štruktúry závislosti so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom, 2. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a analýza manipulovateľnosti navrhnutých algoritmov, výpočtová zložitosť týchto algoritmov, 3. analýza optimálnych rozhodovaní pri tvorbe portfólií v ekonomických a finančných systémoch, 4. problémy optimálnej predikcie v regresných modeloch časových radov.
VVGS-2018-895: Pravdepodobnosť, štatistika a ich aplikácie, vedúci projektu, 2018-2019 Pri výuke pravdepodobnosti, štatistiky a aplikovaných predmetov sú nenahraditeľnou pomôckou grafické a simulačné ilustrácie vyučovaných konceptov, keďže kľúčový pojem náhodnosti je ťažšie pochopiteľný bez názornej vizualizácie. Súčasné softvérové možnosti dovoľujú prejsť od klasickej výučby ku modernej výučbe, a tak jasne, zrozumiteľne a pútavo demonštrovať dôležité pojmy, ktoré v sebe náhodnosť skrývajú. Tento projekt sa zameriava na prípravu takýchto podporných materiálov (prezentácií, animácií, appletov, simulácií) k výuke predmetov pravdepodobnosti, štatistiky a finančnej matematiky.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Linköping University, Linköping, Švédsko, 18.5.2014 - 28.5.2014, pracovný kontakt
Organizačné aktivity
člen organizačného výboru konferencie International Workshop on Matrices and Statistics, IWMS2016, Madeira, Portugal - vedecká konferencia, 2016
člen programového výboru konferencie International Workshop on Matrices and Statistics - vedecká konferencia, 2018 Montreal, Canada, 2019 Shanghai, China, 2020 Manipal, India
člen a predseda organizačného výboru konferencie International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference, LinStat - vedecká konferencia, 2018 člen, 2020/2021 predseda
člen organizačného výboru konferencie Multivariate and mixed linear models 2019, Będlewo, Poľsko - vedecká konferencia, 2019

Ďalšie informácie


PF