PF

RNDr. Dušan Barabas, CSc.   EN

Email:
dusan.barabas@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/dusan.barabas
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O77
Telefón:
+421 55 234 2254
ORCID iD:
0000-0002-6870-9820

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor geografia a kartografia, 1980-1985, Geografia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odbor geografia a kartografia, 1985, Geografia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského, Bratislava, 1994, Geografia a kartografia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Fyzická geografia 1 a 2 - Geografia, 1 stupeň štúdia
Hydrológia a hydrogeografia - Geografia, 1 stupeň štúdia
Pedológia a pedogeografia - Geografia, 1 stupeň štúdia
Biogeografia - Geografia, 1 stupeň štúdia
Územný systém ekologickej stability - Geografia, 2 stupeň štúdia
Geoekológia - Geografia, II. stupeň štúdia
Krajinnoekologicke plánovanie - Geografia, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie
MRÁZ, P., BARABAS, D., LENGYELOVÁ, L., TURIS, P., SCHMOTZER, A., JANIŠOVÁ, M., RONIKIER, M. (2016). Vascular plant endemism in the Western Carpathians: spatial patterns, environmental correlates and taxon traits. Biological Journal of the Linnean Society 119(3), 630-648.
Barabas D., Bóna J., Klein D., Balážovičová L., 2017. Morphometric and geological conditions for sediment accumulation in the Udava River, Outer Carpathians, Slovakia. Journal of Geographical Sciences 27(8): 981–998. DOI: 10.1007/s11442-017-1416-2.
M. Balogh, D. Barabas Analysis of species composition of tree cover in the area of Slovak Karst (Slovenský kras) Geogr. Cassoviensis, 10 (2016), pp. 93-106 (in Slovak)
Vasyl Cherlinka, Yuriy Dmytruk, Dušan Barabas (2019): Methods of verification of soils prediction maps: a case study from Chernivtsi region, Ukraine. In: Geographia Cassoviensis. - ISSN 1337-6748. - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 141-160. - DOI 10.33542/GC2019-2-04
Barabas, D., & Tkáč, M. (2019). Analysing riverbed morphology as a response to changes of geological and neotectonic conditions: A case study of the oľšava river. Quaestiones Geographicae, 38(3), 109-122.
Vybrané projekty
Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ projektu APVV – 0154-07: Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb (2008 – 2010). Zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Koščo, CSc.
Zástupca VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát. Vedúci doc. Hochmuth (2009-11)
Zodpovedný riešiteľ (koordinátor za slovenskú stranu) Medzinárodný projekt HUSK 0801/003: Učme sa jeden od druhého (od r. 2009-2010).
Riešiteľ - APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) vedúci prof. Hofierka (2013-17)
Zástupca VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu. Vedúci doc. Hochmuth (2012-14)

HUSKROUA/ENI Cross-border Cooperation Programme.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Univerzita v Koline nad Rýnom, Lublin, pobyt 14 dní, jún 2004, SOKRATES-ERASMUS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Lublin, 7 dní, máj 2013, ERASMUS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Lublin, 7 dní, máj 2014, ERASMUS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, 21.04.-27.04.2015, ERASMUS+
Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań, Gronostajowa 3A, 30-387 Kraków, 08.05.2017-12.05.2017, ERASMUS+
Jagellonian UniversityUniversity inKraków, 21.05.-25.05.2018, ERASMUS+

Ďalšie informácie


PF