PF

prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.   EN

Email:
erik.sedlak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/UPJS/zamestnanec/erik.sedlak/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2O231
Telefón:
+421 55 234 2365
ORCID iD:
0000-0003-1290-5774

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 1993, Biofyzika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 1998, Biochémia
Titul docent:
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2006, Chémia
Titul DrSc.:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2020, Biofyzika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
Biochémia pre fyzikov - Biofyzika, prvý stupeň štúdia
Biochémia - Biochémia, prvý stupeň štúdia
Enzymológia - Biochémia, druhý stupeň štúdia
Proteíny, štruktúra a funkcia - Biochémia, druhý stupeň štúdia
Konformačná stabilita proteínov - Biochémia, tretí stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Tomášková, N.; Novák, P.; Kožár, T.; Petrenčáková, M.; Jancura, D.; Yassaghi, G.; Man, P.; *Sedlák, E.: Early modification of cytochrome c by hydrogen peroxide triggers its fast degradation. International Journal of Biological Macromolecules. 174, 2021, 413-423.

*Sedlák, E.; Kožár, T.; *Musatov, A.: The Interplay among Subunit Composition, Cardiolipin Content, and Aggregation State of Bovine Heart Cytochrome c Oxidase. Cells. 9(12), 2020, 2588.

Garajová, K.; Sedláková, D.; Berta, M.; Gazova, Z.; *Sedlák, E.: Destabilization effect of imidazolium cation-Hofmeister anion salts on cytochrome c. International Journal of Biological Macromolecules. 164, 2020, 3808-3813.

Petrenčáková, M.; Filandr, F.; Hovan, A.; Yassaghi, G.; Man, P.; Kožár, T.; Schwer, M.S.; Jancura, D.; Plückthun, A.; Novák, P.; Miškovský, P.; *Bánó, G.; *Sedlák, E.: Photoinduced damage of AsLOV2 domain is accompanied by increased singlet oxygen production due to flavin dissociation. Scientific Reports 10(1), 2020, 4119.

Dušeková, E.; Garajová, K.; Yavaşer, R.; Varhač, R.; *Sedlák, E.: Hofmeister effect on catalytic properties of chymotrypsin is substrate-dependent. Biophysical Chemistry 243, 2018, 8-16.

Vybrané projekty

APVV 15-0069 (Prírodné vedy) (2016-2020), Pozícia: zodpovedný riešiteľ, Názov: Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu: prípad GPCR

APVV 20-0340 (Prírodné vedy) (2021-2025), Pozícia: zodpovedný riešiteľ, Názov: Vývoj účinných geneticky kódovaných fotosenzibilizátorov

VEGA 1/0423/16 (2016-2018), Pozícia: zodpovedný riešiteľ, Názov: Transformácia integrálneho membránového proteinu na vo vode rozpustnú formu.

VEGA 2/0009/17 (2017-2020), Pozícia: zástupca zodpovedného riešiteľa UPJŠ, Názov: Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Zurich, Winterthurerstrasse 190, CH-8057 Zurich, 2.august-27.august 2021, H2020-WIDESPREAD-2020-05-Twinning Fostering high scientific quality in protein research in Eastern Slovakia (CASPROT-952333)

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia

• Najlepšia vedecká práca alebo súbor prác mladého vedeckého pracovníka (do 35 rokov) v biofyzike (udelila: Slovenská biofyzikálna spoločnosť v roku 2004)
„Stabilita proteínov a ich reziduálna štruktúra v extrémnych podmienkach“

• Cena ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku v kategórii Významné výsledky mladých zamestnancov výskumu a vývoja do 35 rokov za rok 2004

• Prijatie prezidentom Slovenskej republiky 19.1.2005
Projekty
VEGA (01/2007-12/2009) - Štúdium konformačnej, funkčnej a sekvenčnej diverzity flavoproteínov a vybraných homodimérnych oxidáz - zástupca vedúceho projektu

VEGA (01/2006-12/2008) - Stabilita a dynamika vybraných viacdoménových translačných faktorov z termofilnej baktérie Thermus thermophilus - vedúci projektu

VEGA (01/2004-12/2006) - Vplyv polyaniónov na štruktúru, stabilitu a rozpustnosť proteínov - zástupca vedúceho projektu

VEGA (01/2003-12/2005) - Modulácia štruktúrnych a funkčných vlastností flavoproteínových oxidáz z termofilného Thermus thermophilus a mezofilného Aspergillus niger zmenou vlastností roztoku - vedúci projektu
Zaujímavé linky

Posledna uprava - 25.10.2007

Ďalšie informácie


PF