PF

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.   EN

Email:
eva.cellarova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/eva.cellarova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
211(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2301
ORCID iD:
http://orcid.org/0000-0003-1393-7591

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1978, Všeobecná biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komeského v Bratislave, 1983, Fyziológia rastlín
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1989, Genetika
Titul profesor:
Univerzita Komeského v Bratislave, 2002, Genetika
Titul DrSc.:
Univerzita Komeského v Bratislave, 2009, Genetika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Genetika a molekulárna cytológia, študijný odbor: Biológia, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Genetika, študijný odbor: Biológia, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
Genetika - Biológia, Medziodborové štúdium B-X, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, 1. stupeň štúdia
Modelové organizmy v genetike - Genetika a molekulárna cytológia, Genetika, 2., 3 stupeň štúdia
Cytogenetika a karyológia - Genetika a molekulárna cytológia, Genetika, 2., 3. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Genetika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Biológia
Vybrané publikácie

Whole-genome sequence data of Hypericum perforatum and functional characterization of melatonin biosynthesis by N-acetylserotonin O-methyltransferase By:Zhou, W; Wang, Y; Li, B; Petijova, L; Hu, SY; Zhang, Q; Niu, JF; Wang, DH; Wang, SQ; Dong, Y; Cellarova, E; Wang, ZZ JOURNAL OF PINEAL RESEARCH Volume: 70 Issue: 2 Article Number: e12709 Published: MARCH 2021

Modulation of anthraquinones and phloroglucinols biosynthesis in Hypericum spp. by cryogenic treatment By: Brunakova, Katarina; Cellarova, Eva JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Volume: 251 Pages: 59-67 Published: JUN 10 2017

Occurrence and Distribution of Phytochemicals in the Leaves of 17 In vitro Cultured Hypericum spp. Adapted to Outdoor Conditions By: Kucharikova, Andrea; Kusari, Souvik; Sezgin, Selahaddin; Spiteller, Michael; Čellárová, Eva FRONTIERS IN PLANT SCIENCE Volume: 7 Article Number: 1616 Published: OCT 27 2016

Conservation Strategies in the Genus Hypericum via Cryogenic Treatment By: Brunakova, Katarina; Cellarova, Eva FRONTIERS IN PLANT SCIENCE Volume: 7 Article Number: 558 Published: APR 27 2016

Phenotyping the genus Hypericum by secondary metabolite profiling: emodin vs skyrin, two possible key intermediates in hypericin biosynthesis. By: Katarína Kimáková, Andrea Kimáková, Jakub Idkowiak, Maciej Stobiecki, Pawel Rodziwicz, Lukasz Marczak, Eva Čellárová. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY, Volume 410, 7689-7699, 2018
Vybrané projekty

APVV 18-0125: Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie. 2019-2023, zodpovedná riešiteľka

VEGA 1/0013/19: Biosyntetické génové klastre skyrínu vo fungálnych endofytoch: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? 2019-2022, zodpovedná riešiteľka

APVV SK-CN-2015-0026: Analýza transkriptómov rodu Hypericum pre identifikáciu kandidátnych biosyntetických génov. 2016-2017, zodpovedná riešiteľka

APVV-0154-14: Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou v rode Hypericum. 2015-2019, zodpovedná riešiteľka

VEGA 1/0090/15: De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum. 2015-2018, zodpovedná riešiteľka.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Shaanxi Normal University, Xi´an, Čína, 2016, Visiting profesor v rámci bilaterálneho projektu SK-CN
St. Kliment Ohridski University, Sofia, Bulgaria, 2007, Visiting profesor v rámci bilaterálneho projektu SK-BG
Technical University in Dortmund, Dortmund, Germany, 2007, Projekt BMBF
University of Oulu, Oulu, Finland, 2001, 2002, Socrates/Erasmus - prednáškový pobyt, vedecká spolupráca
University in Trondheim, University of Uppsala, Trondheim, Norway, Uppsala, Sweeden, 1993, Krátky pracovný pobyt
University of Knoxville, Tennessee, University of Minnesita, Mineapolis-Saint Paul, USA, 1985 (5 mesiacov), IREX
Organizačné aktivity
Príprava a realizácia vzdelávacieho projektu Tempus UM JEP pod názvom „Credit-based System at Faculties of Science in Slovakia“ a podiel na príprave vyhlášky MŠ SR o kreditovom systéme - Európska komisia, 1998-2001
Príprava projektov v rámci Európskej asociácie univerzít, na základe ktorých bola UPJŠ vybraná do tematických sietí zameraných na manažment kvality v doktorandských študijných programoch, pri zabezpečovaní rovnosti príležitostí a na podporu kreativity na Univerzite. - EUA, 2004-2006
Organizácia pracovného stretnutia medzinárodnej pracovnej skupiny programu COST-843 v Košiciach - COST, 2002
Organizácia pracovného stretnutia medzinárodného konzorcia "Hypexplor" v Košiciach - UPJŠ, 2013
Členka organizačných a vedeckých výborov mnohých vedeckých podujatí doma a v zahraničí - IIR, GSGM, IAPB ..., od 1990
Členka/podpredsedníčka/predsedníčka komisie VEGA pre biologické vedy, členka rozšíreného predsedníctva VEGA - MŠVVaŠ SR (VEGA), 2012-2021

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za vedu - 2003
 • Strieborná medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - 2008
 • Cena rektora za vedu - 2010
 • Cena dekana za pedagogickú prácu - 2010
 • Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - 2013
Projekty
 • Domáce výskumné projekty v rámci APVV a VEGA
 • COST-843 Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture. 2000-2005, zodpovedná riešiteľka
 • COST-871 Cryopreservation of Crop Species in Europe (Cryoplanet) - členka Management Committee za SR a riešiteľka, 2006-2010
 • Bio-production of active compounds from Hypericum species. Projekt multilaterálnej spolupráce BMBF (Bundes Ministerium fur Bildung und Forschung). 2006-2007, zodpovedná riešiteľka za SR
 • Evaluation of the impact of cryopreservation on the main physiological and genetic characteristics of in vitro regenerated plants, projekt bilaterálnej spolupráce Slovensko-Bulharsko. 2007-2008, zodpovedná riešiteľka za UPJŠ
 • Transcriptome analysis of Hypericum spp. for identification of candidate genes in biosynthesis of bioactive substances. Bilaterálny projekt APVV SK-CN 2016-2017, zodpovedná riešiteľka
 • Akademické projekty: Tempus UM_JEP 13050: Credit-based System at Faculties of Science in Slovakia. 1999-2001, koordinátorka
 • EUA Quality Culture Round II: Doctoral Programme Project. 2004-2005, koordinátorka na UPJŠ
 • EUA Quality Culture Round III: Women in Universities: Research, Teaching, Leadership. 2005-2006, koordinátorka na UPJŠ
 • EUA Creativity Project. 2006, koordinátorka na UPJŠ
Medzinárodná spolupráca
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ústav genetiky rastlín Poľskej akadémie vied v Poznani, Poľsko
 • Shaanxi Normal University, Xi´an, Čína
 • Univerzita v Oulu, Fínsko
 • Technická Univerzita v Dortmunde, Nemecko
 • Univerzita sv. Klimenta Ohridského v Sofii, Bulharsko
 • La Sapienza univerzita v Ríme, Taliansko
Iné
 • predsedníčka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Genetika na UPJŠ
 • členka odborových komisií doktorandského štúdia v odboroch Genetika na Univerzite Komenského v Bratislave a Fyziológia rastlín na UPJŠ
 • členka komisie VEGA členka Rady Agentúry na podporu vedy a techniky (2004-2005)
 • členka Rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja pre prírodné vedy (2006-2009)
 • inštitucionálna koordinátorka programu Socrates/Erasmus na UPJŠ (2003-2007)
 • predsedníčka Rady Centier excelentnosti na UPJŠ (2003-2007)
 • členka/podpredsedníčka/predsedníčka komisie VEGA (2012-2021)

Ďalšie informácie


PF