PF

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.   EN

Email:
gabriel.semanisin@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/gabriel.semanisin/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O24
Telefón:
+421 55 6220949,+421 55 234 2439, 1260
Univerzita:
UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Pracovisko:
R UPJŠ - Rektorát UPJŠ
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234 1260
ORCID iD:
0000-0002-5837-2566
Gabriel Semanišin je profesorom informatiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasne pôsobí ako podpredseda Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ. V rámci výskumnej činnosti sa venuje hlavne algoritmickej teórii grafov a jej aplikácii v rôznych oblastiach teoretickej a aplikovanej informatiky. Je spolugarantom študijných programov Aplikovaná informatika, Analýza dát a umelá inteligencia a Informatika. Bol školiteľom 6 ukončených doktorandov v študijných programoch Informatika, Diskrétna matematika a Teória vyučovania informatiky. V minulosti pôsobil ako dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a prorektor UPJŠ pre informatizáciu a riadenie kvality. Podieľal sa na riešení viacerých projektov základného a aplikovaného výskumu a tiež na vývoji Daňového informačného systému SR a Akademického informačného systému AiS2. Je odborným garantom UVP Technicom na UPJŠ.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1993, Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1998, Diskrétna matematika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, Matematika
Titul profesor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2018, Informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: ADUIb - Analýza dát a umelá inteligencia (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Matematika - informatika, prvý stupeň štúdia
Študijný program: ADUIm - Analýza dát a umelá inteligencia (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Matematika - Informatika, druhý stupeň štúdia
Študijný program: Im - Informatika (OZPP), študijný odbor: Informatika, druhý stupeň štúdia
Študijný program: Id - Informatika (OZPP, RŠP), študijný odbor: Informatika, tretí stupeň štúdia
Študijný program: I-Xb - Informatika - X (OZPP, RŠP), študijný odbor: Informatika v kombinácii (medziodborové štúdium), prvý stupeň štúdia
Študijný program: I-Xm - Informatika - X (OZPP, RŠP), študijný odbor: Informatika v kombinácii (učiteľstvo akademických predmetov), druhý stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚINF/AIS1/15 - Architektúry informačných systémov - Im - Informatika, druhý stupeň štúdia
ÚINF/SWI1a/15 - Softvérové inžinierstvo - AIb - Aplikovaná informatika, Ib - Informatika, I-Xb medziodborové štúdium Informatiky, prvý stupeň štúdia
ÚINF/PMO1/15 - Procesné modelovanie - AIb - Aplikovaná informatika, ADUIb - Analýza dát a umelá inteligencia, prvý stupeň štúdia
ÚINF/KKV1/21 - Klasické a kvantové výpočty - Im - Informatika, ADUIm - Analýza dát a umelá inteligencia, I-Xm Učiteľstvo informatiky v kombinácií, druhý stupeň štúdia
ÚINF/PAHD/15 - Pravdepodobnostné a aproximačné algoritmy a heuristiky - Id - Informatika, tretí stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Informatika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Informatika
Vybrané publikácie

Iztok PETERIN - Gabriel SEMANIŠIN. Geodesic transversal problem for join and lexicographic product of graphs. Comp. Appl. Math. 41, 128 (2022). DOI: 10.1007/s40314-022-01834-1

Viktor PRISTAŠ - Ľubomír ANTONI - Gabriel SEMANIŠIN. Automatic reactive power classification based on selected machine learning methods. IProceedings of the 15th International Conference on Agents and Artificial Intelligence - Volume 3: ICAART; ISBN 978-989-758-623-1; ISSN 2184-433X, pages 100-107. DOI: 10.5220/0011619000003393

Boštjan BREŠAR - Tom KOS - Rastislav KRIVOŠ-BELLUŠ - Gabriel SEMANIŠIN: Hitting subgraphs in P4-tidy graphs, Applied Mathematics and Computation 352 (2019), s. 211- 219. DOI:10.1016/j.amc.2019.01.074

Iztok PETERIN - Gabriel SEMANIŠIN. On the Maximal Shortest Paths Cover Number. Mathematics 2021, 9, 1592. DOI:10.3390/math9141592

Gabriela VOZÁRIKOVÁ - Richard STAŇA - Gabriel SEMANIŠIN: Clothing Parsing using Extended U-Net, In: VISIGRAPP 2021 : Proceedings of the 16th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications: VISAPP vol. 5. - Setúbal : SciTePress, 2021. - ISBN 9789897584886. - S. 15-24, online. - Spôsob prístupu: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=esdaPbtAqis=&t=1. - DOI:10.5220/0010177700150024

Vybrané projekty

APVV-15-0091: Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry (2016-2020)

VEGA 1/0056/18: Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov (2018-2020)

VEGA 1/0177/21 Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov (2021 - 2023)

Špičkový vedecký tím (2. výzva AK SR) - KOSDIM - Košická skupina diskrétnej matematiky (2017 - doteraz)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of South Africa, Department of Mathematical Sciences, Pretória, Juhoafrická republika, 03-04/2004 (3 týždne), vedecko-výskumný pobyt financovaný grantom NRF SA
Univerzita v Maribore, Fakulta prírodných vied a informatiky, Maribor, Slovinsko, 05-06/2007 (1 týždeň), Erazmus
Jagelonská univerzita, Fakulta matematiky a informatiky, Krakov, Poľsko, LS 2008/2009, Hosťujúci profesor, pracovný kontrakt
AGH University of Science and Technology, Faculty of Applied Mathematics, Krakov, Poľsko, 2009/2010 - 2012/2013, Člen štátnicovej komisie a recenzent ZP v pozícii hosťujúceho profesora, pracovný kontrakt
Technická univerzita Freiberg, Fakulta matematiky a informatiky, Freiberg, Nemecko, 12/2012 (1 týždeň), Erazmus
Technická univerzita v Hildesheime, Inštitút informatiky, ISMLL - Lab, Hildesheim, Nemecko, 11/2014 (2 týždne), 11/2015 (2 týždne), Výskumný pobyt - projekt FP7 CELIM
Organizačné aktivity
Člen resp. predseda - Vedecká rada PF UPJŠ a Vedecká rada UPJŠ, Vedecká rada FMFI UK v Bratislave, VR PF UPJŠ: 2007 - doteraz (v rokoch 2011-2019 predseda), VR UPJŠ: 2011- doteraz, VR FMFI UK: 2015 - doteraz
Podpredseda - Rada pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ, 2021 - doteraz
Prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019 - 2023
Člen odborovej komisie pred študijné programy Diskrétna matematika, Informatika - Odborová komisia doktorandského štúdiu, 2005 - doteraz
Člen redakčnej rady CC časopisu - Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 2017 - doteraz

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Ocenenia za vzdelávacie, vedecko-výskumné a rozvojové aktivity
Projekty
Vybrané projekty financované zo zdrojov EU a medzinárodných organizácii
 • lokálny koordinátor projektu TEMPUS UM_JEP 13401-98 Modern infosystems at Faculties of Sciences
 • zodpovedný riešiteľ grantu medzinárodného Visegrádskeho fondu č. 10910011 – Hereditarnia 2009
 • WP manažér projektu FP7-REGPOT CELIM - Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging
 • Člen riadiaceho výboru projektu - H Europe - InnoChange - Driving Change and Capacity Building Towards Innovative, Entrepreneurial Universities
 • Člen riadiaceho výboru - EDIH Cassovium
 • Člen riadiaceho výboru - AI-BOOST - Artificial Intelligence for better opportunities and scientific progress towards a trustworthy and human-centric digital environment
Zapojenie do projektov EŠIF: Softvérové projekty a produkty
 • vývoj a implementácia Daňového informačného systému SR, Novitech Košice – analytik/hlavný analytik (1993-2000)
 • výučbové prostredie Logo$, UPJŠ – používané vo výučbe 1990 – 1993, prezentované na konferencii Algoritmy 1991
 • vývoj a implementácia Akademického informačného systému AiS1, AiS2, UPJŠ v Košiciach pre 17 akademických zákazníkov – analytik/programátor/projektový manažér (1997 – 2011)
 • implementácia systému PersonPro, UPJŠ – analytik/projektový manažér (2000)
 • pilotná realizácia elektronických volieb na Slovensku Moderné európske voľby (projekt pod záštitou predsedu vlády SR) – projektový manažér/odborný garant
Členstvo v špičkových tímoch
Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca na vedeckých projektoch:
 • University of South Africa, Pretoria, Juhoafrická republika
 • University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poľsko
 • University of Johannesburg, Johanesburg, Juhoafrická republika
 • University of Pretoria, Pretória, Juhoafrická republika
 • University of Waterloo, Waterloo, Kanada
 • University of Maribor, Maribor, Slovinsko
 • National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexiko
 • Jagiellonian university, Krakov, Poľsko
 • AGH University of Science and Technology, Krakov, Poľsko
 • Technical university Freiberg, Freiberg, Nemecko
 • Technical university Gdańsk, Gdaňsk, Poľsko
Iné
Riadiace funkcie Členstvo v akademických orgánoch
 • Člen AS UPJŠ (1990-1995, 2007-2011)
 • Člen AS PF UPJŠ {1990-1993)
Členstvo v iných orgánoch Spolupráca s vydavateľmi referatívnych časopisov: Certifikáty
 • EDCL certifikát - 2007
Zaujímavé linky

Ďalšie informácie


PF