PF

prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.   EN

Email:
ivan.zezula@upjs.sk
Homepage:
https://umv.science.upjs.sk/zezula/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O22
Telefón:
+421 55 234 2442
ORCID iD:
0000-0001-9091-3935

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha, Česká republika, 1984, Pravdepodobnosť a matematická štatistika, špecializácia Matematická štatistika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Vysoká škola veterinárska, Košice, a Matematický ústav SAV, Bratislava, 1991, Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2004, Matematika
Titul profesor:
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2020, Aplikovaná matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, I. stupeň štúdia
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, II. stupeň štúdia
Študijný program: Aplikovaná matematika, študijný odbor: Matematika, III. stupeň štúdia
Študijný program: Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/informatika, I. stupeň štúdia
Študijný program: Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/informatika, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/ZIP/10, Životné poistenie - Ekonomická a finančná matematika, I. stupeň štúdia
ÚMV/APS/10, Aplikovaná štatistika - Ekonomická a finančná matematika, II. stupeň štúdia
ÚMV/MAP/19, Maticový počet - Analýza dát a umelá inteligencia, I. stupeň štúdia
ÚMV/VSM/10, Výpočtové a simulačné metódy - Analýza dát a umelá inteligencia, II. stupeň štúdia
ÚMV/dPMS/10, Pokročilé metódy matematickej štatistiky - Aplikovaná matematika, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie

ADM - Žežula I., Klein D., Roy A.: Testing of multivariate data with exchangeable block covariance structure, Test 27:2 (2018), pp. 360–378. Citácie 4.

ADC - Škorvánek M., Martinez-Martin P., Kovacs N., Žežula I., Rodriguez-Violante M., Corvol J.-C., Taba P., Seppi K., Levin O., Schrag A. et al.: Relationship between the MDS-UPDRS and Quality of Life: A large multicenter study of 3206 patients, Parkinsonism & Related Disorders 52 (2018), pp. 83-89. Citácie 48.

ADM - Kopčová V., Žežula I.: On intraclass structure estimation in the growth curve model, Statistical Papers 61:3 (2020), pp. 1085-1106. Citácie 3.

ADC - Tonelli Gombalová Z., Košuth J., Alexovič Matiašová A., Zrubáková J., Žežula I., Giallongo T., Di Giulio A.M., Carelli S., Tomašková L., Daxnerová Z., Ševc J.: Majority of cerebrospinal fluid-contacting neurons in the spinal cord of C57Bl/6N mice is present in ectopic position unlike in other studied experimental mice strains and mammalian species, Journal of Comparative Neurology 528:15 (2020), pp. 2523-2550. Citácie 8.

ADM - Jurková V., Žežula I., Klein D., Hutník O.: Unbiased estimator of correlation coefficient, Communications in Statistics - Theory and Methods 51:1 (2022), pp. 95-115. Citácie 2.

Vybrané projekty

VEGA 1/0344/14: Matematické a štatistické metódy v ekonomickom rozhodovaní, zástupca vedúceho projektu, 2014-2017.

Anotácia: Projekt sa zaoberá metodológiou matematickej, štatistickej a výpočtovej analýzy a predikcie komplexných ekonomických, spoločenských, medicínskych a technických dát. Základné oblasti výskumu sú tieto:

1. analýza viacrozmerných dát so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom,

2. analýza extrémnych hodnôt v ekonomických a finančných systémoch,

3. predikcia v regresných modeloch časových radov.

4. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a výpočtová zložitosť algoritmov na výpočet týchto riešení.

VEGA 1/0073/15: Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti, člen RK, 2015-2017.

Anotácia: Hlavnou témou predkladaného projektu je výskum zameraný na vývoj nových metód a aplikáciu už známych prístupov na prácu so štruktúrovanými a neštruktúrovanými dátami, ktoré v sebe zahŕňajú iste prvky neurčitosti. Štruktúra dát totiž môže byť pomerne zložitá a ťažko formalizovateľná. Náš riešiteľský tím na tejto dôležitej úlohe dlhodobo pracuje a v súčasnosti disponuje viacerými výpočtovými metódami, pomocou ktorých je možné s takýmito údajmi efektívne pracovať – získavať ich, analyzovať a organizovať. Tieto metódy sú vybudované na rôznorodých teoretických výsledkoch, či už z oblasti induktívneho logického programovania, štatistiky, aplikovanej algebry, databázového indexovania alebo spracovania prirodzeného jazyka. Jednotiacou myšlienkou výpočtových metód je úsilie získať čo najpresnejšie znalosti, napriek často heterogénnej, či neúplnej alebo neurčitej povahe skúmaných dát.

VEGA 1/0311/18: Problémy optimálneho rozhodovania v komplexných dátových štruktúrach, vedúci projektu, 2018-2020.

Anotácia: Projekt sa zaoberá metodológiou optimálneho rozhodovania v modeloch popisujúcich komplexné ekonomické, spoločenské, medicínske a technické fenomény. Základnými oblasťami výskumu sú:

1. analýza viacrozmerných dát modelujúcich rôzne štruktúry závislosti so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom,

2. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a analýza manipulovateľnosti navrhnutých algoritmov, výpočtová zložitosť týchto algoritmov,

3. analýza optimálnych rozhodovaní pri tvorbe portfólií v ekonomických a finančných systémoch,

4. problémy optimálnej predikcie v regresných modeloch časových radov.

APVV-17-0568: Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní, vedúci projektu, 2018-2022.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom a aplikáciou matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní. Čiastkové ciele:

1. Aplikácia a výskum metód lineárneho modelovania a optimálnych empirických predikcií v ekonometrických a medicínskych dátach.

2. Analýza jedno- i viacrozmerných medicínskych dát so zvláštnym zreteľom k lineárnym a zovšeobecneným lineárnym modelom.

3. Rozhodovanie o optimálnej alokácii vo finančných portfóliách s prítomnosťou neistoty v parametroch.

4. Výskum a porovnanie modelov vyhľadávania a prideľovania obličiek pre transplantácie a príbuzných modelov.

5. Vývoj softwaru pre príslušné analýzy.

APVV-21-0369: Optimálne rozhodovacie a riadiace metódy v komplexných dátových štruktúrach, vedúci projektu, 2022-2026.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom a aplikáciou matematických metód pre optimálne rozhodovanie a riadenie procesov v podmienkach komplexných dátových štruktúr. Čiastkové ciele:

1. Aplikácia a výskum metód lineárneho modelovania a optimálnych empirických predikcií v ekonometrických, medicínskych a spoločensko-vedných dátach.

2. Analýza viacrozmerných a vysokodimenzionálnych medicínsky ch dát so zvláštnym zreteľom ku komplexným dátovým štruktúram.

3. Štúdium mier neistoty a rizika na finančných trhoch a dopady negatívnych úrokových mier a kľúčové faktory v problémoch investičného rozhodovania.

4. Vývoj softwaru pre príslušné analýzy.

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Cambridge, Cambridge, Veľká Británia, 30.6.-30.7.1995, Cambridge Colleges Hospitality Scheme
Univesity of Oxford, Oxford, Veľká Británia, 1.8.2002-31.8.2002, Oxford Colleges Hospitality Scheme
Universidad de Málaga, Málaga, Španielsko, 2.6.-10.6.2008, Erasmus
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poľsko, 29.5.-5.6.2010, Erasmus
Univerzita Karlova, Praha, Česko, 15.5.-23.5.2011, Erasmus
University of Portsmouth, Portsmouth, Veľká Británia, 1.6.-10.6.2012, Erasmus
Organizačné aktivity
člen Komisie biometriky Predsedníctva SAPV - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, od 2005, člen predsedníctva od 2017
člen akademického senátu fakulty - Akademický senát PF UPJŠ, člen 2011-2015, podpredseda 2015-2019, podpredseda 2019-doteraz
člen redakčnej rady odborného časopisu - Colloquium Biometricum (ISSN 1896-7701), od 2010
člen odborovej komisie študijného programu - Odborová komisia pre študijný program Aplikovaná matematika na PF UPJŠ, od 2007
člen programového výboru konferencie XX. Summer School of Biometrics, Slavonice 2014, Česko; XXI. Summer School of Biometrics, Karlov pod Pradědem 2017, Česko; 4th IRSYSC, Izmir 2018, Turecko; LinStat 2018, Będlewo, Poľsko; Multivariate and mixed linear models 2019, Będlewo, Poľsko; LinStat 2021, Będlewo, Poľsko (predseda) - vedecká konferencia, od 2014

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
Výskumný pobyt na Cambridge University, 1995. Výskumný pobyt na Oxford University, 2002. Výskumný pracovník 13 grantov VEGA (4x vedúci, 2x zástupca vedúceho), 2 grantov APVT a 4 grantov APVV (1x vedúci).
Medzinárodná spolupráca
Skupina KISH podporovaná Groningenskou univerzitou (Holandsko). Výskumná skupina "Multivariate and Mixed Linear Models", podporovaná Banachovým centrom Poľskej akadémie vied (Poľsko).

Ďalšie informácie


PF