PF

doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.   EN

Email:
jan.fuzer@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jan.fuzer
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
SA0O34B
Telefón:
+421 55 234 2236
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-3852-9183

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1994, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2000, Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2014, Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok, člen rady študijného programu, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: 4.1.1. - fyzika, magisterský stupeň štúdia
Študijný program: Fyzika kondenzovaných látok, člen rady študijného programu, osoba zodpovedná za výučbu profilového predmetu, študijný odbor: 4.1.3. - fyzika kondenzovaných látok a akustika, doktorandský stupeň štúdia
Profilové predmety
Keramické materiály - Fyzika kondenzovaných látok, magisterský stupeň štúdia
Príprava a charakterizácia kovových zliatin - Fyzika kondenzovaných látok, magisterský stupeň štúdia
Špeciálne praktikum I - Fyzika kondenzovaných látok, magisterský stupeň štúdia
Magnetické materiály s význačnými vlastnosťami - Fyzika kondenzovaných látok, doktorandský stupeň štúdia
Všeobecná fyzika III - Fyzika, bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC- Périgo, E.A., Weidenfeller, B., Kollár, P., Füzer, J., Past, present, and future of soft magnetic composites, Applied Physics Reviews 5(3), (2018) 031301 DOI: 10.1063/1.5027045,IF 11.69 , Q1, Počet ohlasov 140

ADC – Füzer, J., Strečková, M., Dobák, S., (...), Kurek, P., Vojtko, M., Innovative ferrite nanofibres reinforced soft magnetic composite with enhanced electrical resistivity, Journal of Alloys and Compounds 753, (2018) 219-227 DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.04.237, IF 4,65 , Q1, Počet ohlasov 30

ADC – Dobák, S., Füzer, J., Kollár, P., Fáberová, M., Bureš, R., Interplay of domain walls and magnetization rotation on dynamic magnetization process in iron/polymer–matrix soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 426, (2017) 320-327, DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.11.084, IF 3,233 , Q2, Počet ohlasov 23

ADC – Birčáková, Z., Füzer, J., Kollár, P., (...), Bureš, R., Fáberová, M, Magnetic properties of Fe-based soft magnetic composite with insulation coating by resin bonded Ni-Zn ferrite nanofibres, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 485, (2019) 1-7, DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.04.060, IF 2,954 , Q2, Počet ohlasov 21

ADC – Lauda, M., Füzer, J., Kollár, P., (...), Batkova, M., Batko, I., Magnetic properties and loss separation in FeSi/MnZnFe2O4soft magnetic composites, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 411 (2016) 12-17 DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.03.051, IF 2,777, Q1, Počet ohlasov 68

Vybrané projekty
VEGA 1/0225/20 Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt, 2020-2024, vedúci projektu
APVV-15-0259 Vývoj nekonvenčnej technológie finálneho spracovania izotrópnych elektrotechnických ocelí“, 2016-2019, vedúci projektu za UPJŠ, vedúci projektu: RNDr. František Kováč, CSc., ÚMV SAV.
APVV-18-0207 Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektro ocelí pre trakčné motory elektromobilov, 2019-2022, vedúci projektu za UPJŠ, vedúci projektu: RNDr. František Kováč, CSc., ÚMV SAV.
VEGA 1/0330/15 Elektromagnetické vlastnosti magneticky mäkkých kompozitných materiálov, 2015-2018, vedúci projektu;
APVV -15-0115 Výskum funkčných vlastností magnetických kompozitných materiálov na báze 3-d prechodných prvkov, 2016-2019, člen projektu, vedúci projektu: prof. RNDr. P. Kollár, DrSc.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Leibniz institute IFW, Dresden, Germany, 2003 (3 mesiace), NATO - vedecký program
Leibniz institute IFW, Dresden, Germany, 2007 (2 mesiace), štipendium DAAD na vedecký pobyt
Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark, 1997 (5 mesiacov), SAIA - doktorandský pobyt
Organizačné aktivity
člen akademického senátu Prírodovedeckej fakulty - Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2015-
Člen komisie č.1 agentúry VEGA - agentúra VEGA, 2021-
Člen výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti - Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2006-2009
Člen výboru Slovenskej magnetickej spoločnosti - Slovenská magnetická spoločnosť, 2016-

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu za rok 2022. 1. miesto: Cena dekana PF UPJŠ za vedecko-výskumnú činnosť doktorandov za rok 1997, Člen výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti 2006-2010, Člen výboru Slovenskej magnetickej spoločnosti 2016-súčasnosť
Projekty
vedúci zahraničného projektu Hasylab projekt II-20060031 EC (1.1.2006-31.12.2009), Soft Magnetic Co-based Bulk materials), Riešiteľ projektov v rámci ERDF EU OP Vzdelávanie : KVARK, IRES, SOFOS, Riešiteľ projektov v rámci ERDF EU OP Výskum: NANOCEXMAT, NANOCEXMAT 2, MIKROMATEL zodpovedný riešiteľ 2 projektov VEGA (2015-2018) VEGA (2012-2014) zodpovedný riešiteľ projektu APVV za UPJŠ (partner) (2016-2019) -2 x vedúci projektu Vnútorného vedeckého grantového systému Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 2001, 2002, vedúci projektu Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity P.J.Šafárika, 2004 -zapojený do riešenia 3 úloh v oblasti dynamoplechov pre Východoslovenské železiarne Košice a 2 úloh pre US Steel, Košice
Medzinárodná spolupráca
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Torino, Italy IWTF Clausthall-Zellerfeld, Nemecko IFW Leibniz Institute, Dresden, Nemecko The German Electron Synchrotron DESY, Hamburg, Nemecko
Iné
▪ Predseda lokálneho výboru medzinárodnej konferencie CSMAG 2016, 2013, člen organizačného výboru konferencie MM 2015, 4 konferencií CSMAG 2001, 2004, 2007 a 2010, konferencii Českých a Slovenských fyzikov 2005 ▪ zodpovedný riešiteľ 2 projektov VEGA (2015-2018) VEGA (2012-2014) ▪ zodpovedný riešiteľ projektu APVV za UPJŠ (partner) (2016-2019) ▪ Člen výboru Slovenskej magnetickej spoločnosti (2016 – 2019) ▪ Člen výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti (2006 – 2009)
Zaujímavé linky
http://de.physnet.net/PhysNet/ http://www.eps.org/ http://physicsworld.com/cws/home
Záľuby
šport (turistika, lyžovanie), jazz, cestovanie

Ďalšie informácie


PF