doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Email:
jan.kanuk@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O15
Telefón:
+421 55 234 2452

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: geografia a telesná výchova, 2006, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Regionálna geografia a regionálny rozvoj v študijnom odbore 4.1.38 regionálna geografia, 2009, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied
Titul docent
Odbor a program: Geoinformatika, 2018, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Česká republika
Aktuálna pedagogická činnosť
Seminár z geoinformatiky 1. stupeň štúdia, semináre Praktikum z topografického mapovania 1. stupeň štúdia, terénne cvičenia Priestorové analýzy a modelovanie, 2. stupeň štúdia, prednášky, cvičenia Bezpilotné letecké zariadenia, 2.stupeň štúdia, prednášky, cvičenia Pozemné laserové skenovanie, 2. stupeň štúdia, prednášky, cvičenia Tvorba 3D modelov krajiny, 2. stupeň štúdia, cvičenia Aplikovaná geoinformatika, 2. stupeň štúdia, cvičenia Geopriestorové analýzy a modelovanie, 3. stupeň štúdia, prednášky
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 12
Diplomové: 21
Dizertačné: 0
Aktuálna tvorivá činnosť
VEGA 1/0839/18 Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie. Zodpovedný riešiteľ. INTERREG SKHU/1601/4.1/052: Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration. Zodpovedný riešiteľ za SR: prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. EUROPEAN SPACE AGENCY, contract No. 4000117034/16/NL/NDe: SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors. Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. HORIZONT 2020, výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN. UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century. Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ: doc. PaedDr. Martin Pekár, CSc. APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné aplikácie. Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
19
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
203
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
2
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
8
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
2
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
ADC - HOFIERKA, J., KAŇUK, J. (2009): Assessment of photovoltaic potential in urban areas using open-source solar radiation tools. Renewable Energy, 34 (10) , 2206-2214. ISSN 1361-1682.
ADN - KAŇUK, J., HOFIERKA, J., ROSIČ, M. (2009): Mapovanie areálov bytových domov v mestách Slovenskej republiky z aspektu energetického využívania slnečného žiarenia. Geografický časopis, 61(2), 139-151.
ADC - HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014): Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), 26-33.
ADN - ONAČILLOVÁ, K., KAŇUK, J. (2016): Porovnanie interpretačných metód digitálnej fotogrametrie pre tvorbu 3D modelov budov pre úroveň LOD 2. Geographia Cassoviensis, 10 (1), 70-81.
ADN - HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A. (2016): Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24.
Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, člen Slovenská speleologická spoločnosť, člen
Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným programom
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. je v súčasnosti vedúcim oddelenia geoinformatiky Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a je členom štátnicových komisií na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Má publikačnú činnosť v uznávaných zahraničných časopisoch, na ktorú zaznamenal veľmi dobrý medzinárodný ohlas. Je spoluautorom jedinej vysokoškolskej učebnice geoinformatiky na Slovensku. Je vedúcim Laboratória geografických informačných systémov a podieľal sa na založení Laboratória pre diaľkový prieskum Zeme. Obe tieto laboratóriá poskytujú dôležitú bázu pre realizáciu študijných programov, najmä v súvislosti s riešením výskumným a aplikačných úloh, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti geoinformatických a geografických odborov na všetkých troch stupňoch vzdelávania. Zároveň tieto laboratóriá poskytujú hardvérovú, softvérovú a geodátovú infraštruktúru pre riešenie projektov záverečných prác študentov. Zaviedol 3 nové predmety do magisterského študijného programu - Tvorba 3D modelov krajiny, Pozemné laserové skenovanie, Bezpilotné letecké systémy a podieľa sa na zabezpečení výučby na doktorandskom stupni štúdia. Je držiteľom oprávnenia pre ovládanie lietadla spôsobilé lietať bez pilota a je zodpovedný za vykonávanie leteckých prác, čo súvisí s realizáciou praktickej časti výučby v predmetoch zameraných na diaľkový prieskum Zeme. Zúčastnil sa viacerých výskumných pobytov a stáží na zahraničných univerzitách. Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobí od roku 2011, jeho predchádzajúce akademické pôsobisko bolo na Prešovskej univerzite v Prešove v rokoch 2009-2011.