PF

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.   EN

Email:
jaroslav.hofierka@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jaroslav.hofierka
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O82A
Telefón:
+421 55 234 2591
ORCID iD:
0000-0002-7691-8518

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 1992, Geografia a kartografia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 1998, Kartografia a geoinformatika
Titul docent:
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, Fyzická geografia a geoekológia
Titul profesor:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Česká republika, 2013, Geoinformatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: geografia a geoinformatika, študijný odbor: vedy o Zemi, I. stupeň štúdia
Študijný program: geografia a geoinformatika, študijný odbor: vedy o Zemi, II. stupeň štúdia
Študijný program: geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, študijný odbor: vedy o Zemi, III. stupeň štúdia
Študijný program: Medziodborové štúdium - geografia, študijný odbor: Vedy o Zemi, I. stupeň štúdia
Študijný program: Učiteľstvo - geografia, študijný odbor: Vedy o Zemi, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚGE/MPG/21 Metageografia a planetárna geografia - geografia a geoinformatika, I. stupeň štúdia
ÚGE/PDS/21 Priestorové databázové systémy - geografia a geoinformatika, II. stupeň štúdia
ÚGE/ISU/21 Informačné systémy o území - geografia a geoinformatika, II. stupeň štúdia
ÚGE/DSE2/21 Diplomový seminár 2 - geografia a geoinformatika, II. stupeň štúdia
ÚGE/TMG/17 Teória a metodológia geoinformatiky - geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, III. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - HOFIERKA, J., GALLAY, M., ONAČILLOVÁ, K., HOFIERKA, J. Jr., (2020). Physically-based land surface temperature modeling in urban areas using a 3-D city model and multispectral satellite data. Urban Climate, 31, 100566. IF=3.834, Q2, Citované: 26 WoS, 28 Scopus

ADC - HOFIERKA, J., LACKO, M., ZUBAL, S. (2017). Parallelization of interpolation, solar radiation and water flow simulation modules in GRASS GIS using OpenMP. Computers & Geosciences, 107, 20-27. IF=2.567, Q2, Citované: 15 WoS, 14 Scopus

ADC - HOFIERKA, J., GALLAY, M., BANDURA, P., ŠAŠAK, J. (2018). Identification of karst sinkholes in a forested karst landscape using airborne laser scanning data and water flow analysis. Geomorphology, 308, 265-277. IF=3.681, Q1, Citované: 45 WoS, 50 Scopus

ADC - HOFIERKA, J., ONAČILLOVÁ, K. (2022). Estimating visible band albedo from aerial orthophotographs in urban areas. Remote Sensing, 14, 164. IF(2022)=5.00, Q1, Citované: 2 WoS, 3 Scopus

ADC - HOFIERKA, J., GALLAY, M., ŠUPINSKÝ, J., GALLAYOVÁ, G. (2022). A tangible landscape modeling system for geography education. Education and Information Technologies, 27, 4, 5417-5435. IF(2022)=5.5, Q1. Citované: 2 WoS, 3 Scopus

Vybrané projekty
ESA Contract No. 4000117034/16/NL/NDe: SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors. Zodpovedný riešiteľ.
VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov. Zodpovedný riešiteľ.
UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century. Grant programu EÚ Horizon 2020, výzva Inovative Training Networks, H2020-MSCA-ITN-2016. Riešiteľ.
APVV-18-0044: Solárny potenciál urbanizovaných území a jeho využitie v koncepte Smart City. Zodpovedný riešiteľ.
VEGA 1/0300/19: 3D modelovanie slnečného žiarenia na stromovej vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania. Zodpovedný riešiteľ.
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Herdfordshire, Hatfield, Veľká Británia, 7.7.1992-3.10.1992, TEMPUS
North Carolina State University, Raleigh, USA, 2.3.2002-30.11.2002, pracovný kontrakt
Queen's University Belfast, Belfast, Veľká Británia, 25.11.2012-2.12.2012, ERASMUS
Organizačné aktivity
Člen vedeckej rady - Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015-2019
Člen vedeckej rady - Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015-trvá
Člen vedeckej rady - Vedecká rada Hornicko-geologickej fakulty VŠB-TU Ostrava, Česká republika, 2018-2022
Člen senátu - Senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015-2019
Predseda redakčnej rady - Redakčná rada časopisu Geographia Cassoviensis (WoS a Scopus), 2015-trvá
Člen vedeckej rady - Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2023-trvá
Riaditeľ ústavu - Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2013-trvá
Člen rady APVV - Rada programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji, 2021-trvá

Ďalšie informácie


PF