RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.

Email:
jaroslav.supina@upjs.sk
Homepage:
umv.science.upjs.sk/supina
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O56
Telefón:
+421 55 234 2566

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: matematika, informatická matematika, 2008, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: 9.1.6 diskrétna matematika, diskrétna matematika, 2012, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Aktuálna pedagogická činnosť
Logika a teória množín, bakalársky, prednášky, cvičenia Matematická analýza pre informatikov a fyzikov, bakalársky, prednášky, cvičenia Matematická analýza, bakalársky, cvičenia Topológia, magistersky, prednášky
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 2
Diplomové: 2
Aktuálna tvorivá činnosť
spoluriešiteľ projektov VEGA 1/0097/16 Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií a APVV-16-0337 Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier, koordinátor projektu Visegrad #21830253 "The regional impact of set-theoretic research in Kosice after a half-century"
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
11
Počet citácií Web of Science alebo Scopus, v umeleckých študijných odboroch počet ohlasov v kategórii A - Celkovo
9
Počet projektov získaných na financovanie výskumu, tvorby - Celkovo
0
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
0
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
0
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
Šottová V. and Šupina J., Principle S1(P;R): ideals and functions, Topology Appl. 258 (2019), 282-304.
Halčinová L., Hutník O., Kisel’ák J. and Šupina J., Beyond the scope of super level measures, Fuzzy Sets and Systems 364 (2019), 36-63.
Bukovský L., Das P. and Šupina J., Ideal quasi-normal convergence and related notions, Colloq. Math. 146 (2017), 265–281.
Šupina J., Ideal QN-spaces, J. Math. Anal. Appl. 435 (2016), 477–491.
Bukovský L. and Šupina J., Sequence selection principles for quasi-normal convergence, Topology Appl. 159 (2012), 283–289.

Charakteristika osoby

Zaujímavé linky:
Oddelenie matematickej analýzy: http://umv.science.upjs.sk/analyza/