PF

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.   EN

Email:
jozef.jirasek@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.jirasek
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚINF - Ústav informatiky
Miestnosť:
SJ0O20
Telefón:
+421 55 234 2436
ORCID iD:
0000-0003-4822-230X

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 1984, teória systémov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2001, diskrétna matematika
Titul docent:
Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015, informatika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: AIb - Aplikovaná informatika (OZŠP, RŠP), študijný odbor: Aplikovaná informatika, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
Kryptografické systémy a ich aplikácie - Ib, AIb, FIb, MIb, NjInfb, CHIb, GIb, BIb, BASInfb, SjInfb, I. stupeň štúdia
Paralelné a distribuované systémy - Im, Im3, ADUIm, II. stupeň štúdia
Bezpečnosť počítačových sietí (Sieťová a komunikačná bezpečnosť) - Im, Im3, EFMm, AIb, I., II. stupeň štúdia
Kryptografické protokoly - Im, Im3, EFMb, AIb, I., II. stupeň štúdia
Modelovanie a analýza bezpečnostných protokolov - Id, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: informatika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: 18. informatika
Vybrané publikácie

AEC - Michal Hospodár, Jozef Jirásek, Galina Jirásková, Juraj Šebej: Operational Complexity: NFA-to-DFA Trade-Off. In: Bordihn, H., Tran, N., Vaszil, G. (eds) Descriptional Complexity of Formal Systems. DCFS 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol. 13918. Springer, Cham, 2023, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-031-34325-4, DOI: 10.1007/978-3-031-34326-1_6, pp. 79-93.

AEC - Jozef Jirásek, Galina Jirásková: Multiple Concatenation and State Complexity (Extended Abstract), In: Jirásková, G., Pighizzini, G. (Eds.): Descriptional Complexity of Formal Systems, DCFS 2020, Vienna, Austria, Lecture Notes in Computer Science, vol. 12442, Springer, Cham, 2020, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-030-62535-1, pp. 78-90.

AEC - Jozef Jirásek, Galina Jirásková: The Exact Complexity of Star-Complement-Star, In: Campeanu, C. (Ed.): 23rd International Conference on Implementation and Application of Automata, CIAA 2018, Charlottetown, Canada, Lecture Notes Comput. Sci. vol. 10977, Springer Verlag, 2018, ISSN 0302-9743, ISBN 978-331994811-9, pp. 223-235.

ADC - Jozef Jirásek, Galina Jirásková, Monika Krausová, Peter Mlynárčik, Juraj Šebej: Prefix-Free Languages: Left and Right Quotient and Reversal, In: Theoretical Computer Science. - ISSN 0304-3975. - Vol. 610 (2016) pp. 78-90.

ADC - Jozef Jirásek, Galina Jirásková: On the boundary of regular languages. In: Theoretical Computer Science. - ISSN 0304-3975.- Vol. 578 (2015), pp. 42-57.

Vybrané projekty

VEGA 1/0177/21 2021 - 2023 Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov

VEGA 1/0056/18 2018 - 2020 Popisná a výpočtová zložitosť automatov a algoritmov

APVV-15-0091 2015 - 2019 Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry

OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 ITMS 312011F057 2016-2020 IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

VEGA 1/0073/15 2015- 2017 Škálovateľné výpočtové metódy analýzy štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát s prvkami neurčitosti

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
RWTH Aachen, Aachen, DE, 2003 týždenný prednáškový pobyt, Socrates/Erasmus
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, MFF UK Praha, Praha, CZ, ZS 2007, semestrálna prednáška Modelování a analýza kryptografických protokolů, pracovný kontrakt
University of Portsmouth, Portsmouth, UK, 2011 týždenný prednáškový pobyt, Erasmus
Universidad de Cadiz, Cadiz, ES, 2013 týždenný prednáškový pobyt, Erasmus
Arrhenius Laboratory, Stockholm University, Stockholm, SE, 21. - 31. 5. 2016 pracovný pobyt, projekt CELIM, EU FP7 REGPOT
Hearing Research Center BU, Martinos Center for Biomedical Imaging MGH, Boston, US, 26. 7. - 8. 9. 2019 pracovný pobyt, projekt ALT, EU Horizon 2020 MSCA-RISE-2015
Organizačné aktivity
člen akademického senátu PF UPJŠ (ekonomická komisia) - Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 2007 - 2023

Ďalšie informácie


PF