PF

doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.   EN

Email:
jozef.kiselak@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.kiselak
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O55
Telefón:
+421 55 234 2560
ORCID iD:
0000-0001-6450-4601
Docent na Ústave matematiky. Získal magisterský titul z matematiky a Ph.D. v odbore Aplikovaná matematika na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobil aj ako vedecký projektový asistent na Univerzite Johannesa Keplera v Linzi. Jeho výskumným záujmom je oblasť dynamických systémov (deterministické a stochastické diferenciálne, diferenčné a integrálne rovnice) s aplikáciami v biológii, medicíne, ekológii a financiách. Venuje sa tiež optimálnym návrhom experimentov, neaditívnemu integrovaniu a teórii informácie a jej vzťahu k štatistickému testovaniu a stochastickej aproximácii. Publikoval výskumné články v impaktovaných medzinárodných časopisoch matematických a štatistických vied a je referentom niekoľkých medzinárodných časopisov v rámci abstraktnej a aplikovanej matematiky. Prednáša od roku 2011. Predmety sú zamerané na matematickú analýzu, diferenciálne a integrálne rovnice, numerické metódy a aplikovanú matematiku. Je členom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Publikoval viac ako 50 prác (42 registrovaných v databázach WOS alebo Scopus) a eviduje viac ako 170 citácií.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave, 2007, Matematika - matematická analýza, pravdepodobnosť a matematická štatistika
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, Aplikovaná matematika
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, 2021, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: EFMb - Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, I. stupeň štúdia
Študijný program: EFMm - Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, II. stupeň štúdia
Študijný program: ADUIb - Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/informatika, I. stupeň štúdia
Študijný program: ADUIm - Analýza dát a umelá inteligencia, študijný odbor: Matematika/informatika, II. stupeň štúdia
Študijný program: AMd - Aplikovaná matematika, študijný odbor: Matematika, III. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/DYS/19 - Dynamické systémy - EFMb, Mb, I. stupeň štúdia
ÚMV/FRPb/19 - Funkcia reálnych premenných - ADUIb, I. stupeň štúdia
ÚMV/VMO/22 - Variačné metódy v optimalizácii - EFMm, ADUIm, MMm, II. stupeň štúdia
ÚMV/dDIR/14 - Diferenciálne a integrálne rovnice - AMd, III. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Matematika, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie
J. Kiseľák, Y. Lu, J. Švihra, P. Szépe, M. Stehlík. "SPOCU" : scaled polynomial constant unit activation function. In: Neural Computing and Applications. - ISSN 0941-0643. - Roč. 33, č. 8 (2021), 3385-3401
L. Halčinová, O.Hutník, J. Kiseľák, J. Šupina. Beyond the scope of super level measures. In: Fuzzy Sets and Systems. - ISSN 0165-0114. - č. 364 (2019), s. 36-63
I. Kupka, J. Kiseľák, N. Ishimura, Y. Yoshizawa, L. Salazar, and M. Stehlík. Time evolutions of copulas and foreign exchange markets. In: Inf. Sci. Vol. 467 (2018), pp. 163-178.
M. Stehlík, J. Dušek, J. Kiseľák. Missing chaos in global climate change data interpreting? In: Ecological Complexity. - ISSN 1476-945X. - Vol. 25 (2016), s. 53-59.
L. Salazara, O. Nicolisa, F. Ruggeric, J. Kiseľák, and M. Stehlík. Predicting hourly ozone concentrations using wavelets and ARIMA models. In: Neural. Comput. Appl., ISSN 0941-0643. - Roč. 31, č. 8 (2019), s. 4331-4340
Vybrané projekty

APVV-16-0337: Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier (InCoGeM), riešiteľ, 2017-2021

LIT-2016-1-SEE-023: Modeling complex dependencies: how to make strategic multicriterial decisions? (mODEC), riešiteľ, 2016-2019

VEGA 1/0526/20: Investičné stratégie penzijných fondov a ich výkonnosti, zodpovedný riešiteľ, 2020-2022

APVV-17-0568, Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní, riešiteľ, 2018-2022

OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17, 313010T520 : Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí, riešiteľ, 2020-2022

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Ke Karlovu 2027/3 12116 Praha 2, ČR, 7. - 9. jún 2010, 7th Prague Summer School in Quantitative Finance
Institute of Applied Statistics, Johannes Kepler University, Altenberger Straße 69 4040 Linz, Austria, január - február 2010, mesačný doktoranský výskumný pobyt (štipendium Ernsta Macha) - Stochastic modelling with help of quasi-linear ODEs
Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, 20 Clarkson Road Cambridge CB3 0EH, Uinted Kingdom, 18.-22. júl 2011, Workshop on Experiments for Processes With Time or Space Dynamics
Institute of Applied Statistics, Johannes Kepler University, Altenberger Straße 69 4040 Linz, Austria, júl - september 2012, 3 mesačný postdoktoranský výskumný (Forschungsstipendien der Aktion für hochqualifizierte PostDocs) - Optimal design for correlated random fields
Linz Insitute of Technology, Johannes Kepler University, Altenberger Straße 69 4040 Linz, Austria, 2017 - 2019, 11 mesačný výskumný pobyb - Modeling complex dependencies: how to make strategic multicriterial decisions

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
  Štipendium Ernsta Macha pre doktorandov 2010
  Forschungsstipendien der Aktion für hochqualifizierte PostDocs, JKU in Linz, 2012
  Cena dekana PF UPJŠ za vedecko-výskumnú činnosť za rok 2017
Projekty
Riešené projekty:
  1. SK-0607-BA-018, ASO projekt: Hodnotenie rizika a audit podľa dohody Basel II, vedúci doc. RNDr. Rastislav Potocký, CSc.; 2007-2009, Spoluriešiteľ.
  2. VVGS-2013-105: Využitie kvalitatívnych vlastností riešení systémov diferenciálnych rovníc v teórii urnových procesov, 2013 – 2014, Vedúci projektu.
  3. VEGA 1/0344/14: Matematické a štatistické metódy v ekonomickom rozhodovaní, vedúca prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.; 2014-2017, Spoluriešiteľ.
  4. APVV SK-AT-2015-0019: Topologizácia závislostných a agregačných štruktúr a jej aplikácie, 2016 – 2017, Vedúci projektu.
  5. VEGA 1/0406/17: Prelievanie a predikcia volatility výnosov na akciových trhoch, vedúci doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.; 2017-2019, Spoluriešiteľ.
  6. LIT-2016-1-SEE-023: Modeling complex dependencies: how to make strategic multicriterial decisions?, vedúci Assoc. Prof. Milan Stehlík, PhD.; 2017-2020, Spoluriešiteľ.
  7. APVV-16-0337: Integrovanie v kontexte zovšeobecnených mier, vedúci doc. RNDr. Ondrej Huntík, PhD.; od 2017-2021, Spoluriešiteľ.
  8. APVV-17-0568, Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní, vedúci prof. RNDr. Ivan, Žežula, CSc.; 2018-2022, Spoluriešiteľ.
  9. VEGA 1/0526/20: Investičné stratégie penzijných fondov a ich výkonnosti, vedúca, Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.; od 2020, Zástupca vedúceho projektu.
  10. OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17, NFP313010T520 : Výskum a vývoj technológií strojového učenia a počítačového videnia pre fotorealistickú rekonštrukciu ľudí v 3D virtuálnom prostredí, vedúci doc. RNDr. Ondrej Huntík, PhD.; od 2020, Spoluriešiteľ.
Spracovanie údajov, štatistické analýzy a tvorba modelov pre vybrané projekty:
  11. APVV-0621-07: Nefarmakologické prístupy stimulácie kognitívnych funkcií u pacientov s Alzheimerovou chorobou evaluované pomocou zobrazovacích a proteomických biomarkerov; vedúci prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc; 2009-2013
  12. APVV-14-0357: Nákaza na medzinárodných trhoch: revidovanie modelov a analýza sietí, vedúci doc., Ing. Eduard Baumöhl, PhD.; 2015-2019
Účasť na nevedeckých projektoch:
  13. 26110230035 MIV - Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
  14. 26110230075 IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť
  15. IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie: Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore
  16. VVGS-2019-1389 IPEL : Inovácia predmetov matematickej analýzy v 1. ročníku bakalárskeho stupňa
Záľuby
hokej, futbal (aktívne aj pasívne), sci-fi a fantasy, hudba, turistika, šach

Ďalšie informácie


PF