PF

doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.   EN

Email:
juraj.sevc@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/juraj.sevc
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB1O134
Telefón:
+421 55 234 1184
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB1O134
Telefón:
+421 55 234 1184
ORCID iD:
0000-0001-8050-4185

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2003, Biológia
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2005, Biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2009, Fyziológia živočíchov
Titul docent:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2021, Biológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Molekulárna cytológia a genetika - člen rady študijného programu, študijný odbor: Biológia, doktorandské štúdium stupeň štúdia
Študijný program: Biológia - medziodborové štúdium - člen rady študijného programu, študijný odbor: biológia - geografia, biológia - chémia, biológia - informatika, biológia - psychológia, fyzika - biológia, matematika - biológia, bakalársky stupeň stupeň štúdia
Študijný program: Biológia - jednoodborové štúdium - člen, študijný odbor: biológia, bakalársky stupeň stupeň štúdia
Profilové predmety
Pokročilé mikroskopické metódy v biológii - Molekulárna cytológia a genetika, doktorandské štúdium stupeň štúdia
Histológia - Jednoodborové štúdium biológie, medziodborové štúdium biológie, bakalársky stupeň štúdia
Anatómia človeka - Jednoodborové štúdium biológie, bakalársky stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, Anna - ŠEVC, Juraj - TOMORI, Zoltán jr. - GOMBALOVÁ, Zuzana - GEDROVÁ, Štefánia - DAXNEROVÁ, Zuzana. Quantitative Analyses of Cellularity and Proliferative Activity Reveals the Dynamics of the Central Canal Lining During Postnatal Development of Rat. In: The Journal of Comparative Neurology. - ISSN 0021-9967. - Vol. 525, no. 3 (2017), s. 693-707.

TONELLI GOMBALOVÁ, Zuzana - KOŠUTH, Ján - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, Anna - ZRUBAKOVÁ, Jarmila - ŽEŽULA, Ivan - GIALLONGO, Toniella - DI GIULIO, Anna Maria - CARELLI, Stephana - TOMÁŠKOVÁ, Lenka - DAXNEROVÁ, Zuzana - ŠEVC, Juraj. Majority of cerebrospinal fluid-contacting neurons in the spinal cord of C57Bl/6N mice is present in ectopic position unlike in other studied experimental mice strains and mammalian species. In: Journal of Comparative Neurology. - ISSN 0021-9967. - Roč. 528, č. 15 (2020), s. 2523-2550. - DOI 10.1002/cne.24909

KOŠUTH, Ján - FARKAŠOVÁ, Martina - MOCHNACKÝ, Filip - DAXNEROVÁ, Zuzana - ŠEVC, Juraj. Selection of Reliable Reference Genes for Analysis of Gene Expression in Spinal Cord during Rat Postnatal Development and after Injury. In: Brain sciences. - ISSN 2076-3425. - Roč. 10, č. 1 (2020), s. 1-19. - DOI 10.3390/brainsci10010006

MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ALEXOVIČ MATIAŠOVÁ, Anna - ŠEVC, Juraj - RACEKOVA, Eniko. Relationship between Blood Vessels and Migration of Neuroblasts in the Olfactory Neurogenic Region of the Rodent Brain. In: International journal of molecular sciences : open access journal. - ISSN 1661-6596. - Roč. 22, č. 21 (2021), art.no. 11506, s. [1-22]. DOI 10.3390/ijms222111506

ORIŇAKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka - MACKO, Ján - ORIŇAK, Andrej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - ŠEVC, Juraj - SMITH, Roger M. Evaluation of in vitro biocompatibility of open cell iron structures with PEG coating. In: Applied Surface Science : A Journal Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces.

Vybrané projekty

názov projektu: Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy, APVV-15-0239,

grantová schéma: APVV,

roky realizácie: 7/2016-06/2020,

rozpočet projektu: 150,000€,

pozícia v projekte: hlavný riešiteľ

názov projektu: Štúdium endogénnej regeneračnej kapacity miechy v rôznych ontogenetických štádiách pomocou modelu minimálneho poškodenia, VEGA 1/0820/17,

grantová schéma: VEGA ,

roky realizácie: 1/2017-12/2020,

rozpočet projektu: 56,348€,

pozícia v projekte: hlavný riešiteľ

názov projektu: Detekcia apoptotických procesov v bunkách nervového systému pomocou imunofluorescenčných metód aplikovaných v in vitro a in vivo modeloch, VEGA 1/0760/20,

grantová schéma: VEGA ,

roky realizácie: 1/2020-12/2023,

rozpočet projektu: približne 50,000€,

pozícia v projekte: spoluriešiteľ, zástupca vedúceho projektu

názov projektu: Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok, APVV-19-0279,

grantová schéma: APVV,

roky realizácie: 7/2020-06/2024,

rozpočet projektu: 120,000€,

pozícia v projekte: člen riešiteľského kolektívu, zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu

názov projektu: Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19, ITMS2014+: 313011AUW7,

grantová schéma: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,

roky realizácie: 01/2021-06/2023,

rozpočet projektu: 1,842,367.76 €,

pozícia v projekte: člen riešiteľského kolektívu

názov projektu: Pokročilé superparamagnetické nanočastice pre biomedicínske aplikácie, APVV-20-0512,

grantová schéma: APVV,

roky realizácie: 7/2021-06/2025,

rozpočet projektu: 186,615€,

pozícia v projekte: člen riešiteľského kolektívu

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Department of Anesthesiology, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla, California, 29.8.2011-28.8.2012, plnenie vedeckých úloh spojených s riešením CIRM grantu v projekte ALS disease
International School for Advanced Studies, Terst, SISSA, Via Bonomea 265, Trieste, Talianska republika, 14.7.2014 - 1.8.2014, krátkodobý pobyt v laboratóriu prof. Nistriho
Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Rätzius vag 8, Stockholm, Švédske kráľovstvo, 22.4.2014 - 2.5.2014, krátkodobý pobyt v laboratóriu assist. prof. Fanie Barnabé-Heider
Fakultät fϋr Biologie, Chemie und Geowissenschaften, Universtät Bayreuth, Universtät Bayreuth, Universitätsstr. 30, 95447 Bayreuth, SRN, 1.4. 2004 - 20.8.2014, študijný pobyt v rámci programu Erasmus

Ďalšie informácie


PF