PF

doc. Ing. Katarína Bónová, PhD.   EN

Email:
katarina.bonova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/katarina.bonova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚGE - Ústav geografie
Miestnosť:
SJ2O79
Telefón:
+421 55 234 2587
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0003-4391-3013

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2002, Geoprieskum, Geologické inžinierstvo
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, 2006, Banská geológia a geologický prieskum
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, Geológia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, študijný odbor: Vedy o Zemi, III. stupeň štúdia
Študijný program: Geografia a geoinformatika, študijný odbor: Vedy o Zemi, II. stupeň štúdia
Študijný program: Geografia a geoinformatika, študijný odbor: Vedy o Zemi, I. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚGE/GEP2/18 Základy geológie pre geografov - geografia a geoinformatika; geografia v kombinácii, I. stupeň štúdia
ÚGE/GEM2/18 Geomorfológia - geografia a geoinformatika; geografia v kombinácii, I. stupeň štúdia
ÚGE/MGEO/22 Metódy geovedného výskumu - geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme, III. stupeň štúdia
ÚGE/FGS1/21 Fyzická geografia Slovenskej republiky - geografia a geoinformatika; geografia v kombinácii, I. stupeň štúdia
ÚGE/KVA1/21 Krajina vo štvrtohorách - geografia a geoinformatika; učiteľstvo akademických predmetov, II. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - BÓNOVÁ, K. (60%), PAŃCZYK, M. (20%), BÓNA, J. (20%): Surface microtextures and new U-Pb dating of detrital zircons from the Eocene Strihovce sandstones in the Magura Nappe of the External Western Carpathians - implications for their provenance. International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch), 2020, 109, 1565-1587. IF = 2,523, Q3. Citované: 3x

ADC - BÓNOVÁ, K. (50%), BÓNA, J. (20%), PAŃCZYK, M. (8%), KOVÁČIK, M. (8%), MIKUŠ, T. (7%), LAURINC, D. (7%): Origin of deep-sea clastics of the Magura Basin (Eocene Makovica sandstones in the Outer Western Carpathians) with constraints of framework petrography, heavy mineral analysis and zircon geochronology. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 2019, 514, 768-784. IF = 2,833, Q1. Citované: 7x

ADC - BÓNOVÁ, K. (60%), MIKUŠ, T. (20%), BÓNA, J. (20%): Is Cr-spinel Geochemistry Enough for Solving the Provenance Dilemma? Case Study from the Palaeogene Sandstones of the Western Carpathians (Eastern Slovakia). Minerals, 2018, 8, 543, 1–24. IF = 2,25, Q2. Citované: 10x

ADC - JAFARZADEH, M. (35%), BÓNOVÁ, K. (35%), MIKUŠ, T. (12%), BÓNA, J. (12%), REZAEI-KAHKHAEI, M. (3%), TAHERI, A. (3%): Tourmaline and rutile geochemistry in the Early-Middle Devonian sandstones of the Padeha Formation, Alborz Range, Northern Iran. Geological journal, 2021, 56, 9, 4645-4666. IF = 2,128, Q3.

ADC - BÓNOVÁ, K. (50%), JAFARZADEH, M. (16%), BÓNA, J. (16%), MIKUŠ, T. (10%), ANJERDI, J. (4%), NAJAFZADEH, A. (2%), MAHARI, R. (2%): Constraints of rare detrital V-rich tourmaline and rutile on Late Devonian palaeogeographic reconstruction in the Azarbaijan district, NW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 2021, 104943, 221, 1-16. IF = 3,374, Q2.

Vybrané projekty
VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení (spoluriešiteľ)
APVV 18-0251: Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny (spoluriešiteľ)
VEGA 1/0798/20: Synergické využitie viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny (spoluriešiteľ)

VEGA 1/0168/22: Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach (zodpovedný riešiteľ)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Faculty of Geographical and and Geological Sciences, Institute of Geology, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poľsko, 9. 5. 2017 - 13. 5. 2017, ERASMUS+
Institute of Petrology, Geo-Center, University of Vienna, Viedeň, Rakúsko, 4. 10. 2004 - 30. 11. 2004, CEEPUS
Organizačné aktivity
Redakčná rada vedeckého časopisu Geologica Carpathica, redaktor - Ústav vied o Zemi, SAV, Bratislava, 2020 -
Odborová komisia doktorandského štúdia, člen - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav geografie, 2021 -

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
2002 - Cena dekana F BERG Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce študijné výsledky a za aktívnu vedeckú prácu 2019 - Cena dekana PF UPJŠ za vedeckovýskumnú činnosť

Ďalšie informácie


PF