PF

doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.   EN

Email:
katarina.brunakova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/katarina.brunakova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
204(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2308
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
204(Ma23-NK)
Telefón:
+421 55 234 2308
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
Telefón:
ORCID iD:
0000-0002-0423-8919

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1994, Všeobecná biológia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 2003, Všeobecná biológia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2021, Genetika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Profilové predmety
UBEV/GE1/03 Genetika - Bb, MBb, FBb, BCHb, BIb, BGb, BPsb, BASBb, SjBb, bakalársky I. st. stupeň štúdia
UBEV/GC1/01 Genetika človeka - GMCm, GEde, GEd, magisterský II. st., doktorandský III.st., externá forma stupeň štúdia
UBEV/GEP/12 Genetika populácií - GMCm, GEde, GEd, magisterský II. st., doktorandský III.st., externá forma stupeň štúdia
UBEV/FG/14 Funkčná genomika - GMCm, BFRm, BFRm, GEde, GEd, magisterský II. st., doktorandský III.st., externá forma stupeň štúdia
Vybrané publikácie

BRUŇÁKOVÁ, Katarína - BÁLINTOVÁ, Miroslava - HENZELYOVÁ, Jana - KOLARČIK, Vladislav - KIMÁKOVÁ, Andrea - PETIJOVÁ, Linda - ČELLÁROVÁ, Eva. Phytochemical profiling of several Hypericum species identified using genetic markers. In: Phytochemistry : an international journal of plant biochemistry. - ISSN 0031-9422. - Roč. 187, (2021), art. no. 112742, s. [1-16].BÁLINTOVÁ, Miroslava - BRUŇÁKOVÁ, Katarína - PETIJOVÁ, Linda - ČELLÁROVÁ, Eva. Targeted metabolomic profiling reveals interspecific variation in the genus Hypericum in response to biotic elicitors In: Plant Physiology and Biochemistry. - ISSN 0981-9428. - č. 135 (2019), s. 348-358.

KIMÁKOVÁ, Katarína - PETIJOVÁ, Linda - BRUŇÁKOVÁ, Katarína - ČELLÁROVÁ, Eva. Relation between hypericin content and morphometric leaf parameters in Hypericum spp.: A case of cubic degree polynomial function. In: Plant Science : an international journal of experimental plant biology. - ISSN 0168-9452. - č. 271 (2018), s. 94-99BRUŇÁKOVÁ, Katarína - ČELLÁROVÁ, Eva. Modulation of anthraquinones and phloroglucinols biosynthesis in Hypericum spp. by cryogenic treatment. In: Journal of Biotechnology. - ISSN 0168-1656. - Vol. 251 (2017), s. 59-67.BRUŇÁKOVÁ, Katarína - BÁLINTOVÁ, Miroslava - PETIJOVÁ, Linda - ČELLÁROVÁ, Eva. Does phenotyping of Hypericum secondary metabolism reveal a tolerance to biotic/abiotic stressors? In: Frontiers in Plant Science. - ISSN 1664-462X. - Roč. 13 (2022), art.no. 1042375, s. [1-18], online.

Vybrané projekty
APVV-18-0125 Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie (2019-2023)
APVV-14-0154 Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (2015-2018)
VEGA 1/0013/19 Génové klastre biosyntetických génov skyrínu v endofytických hubách: kľúč k objasneniu biosyntézy hypericínu v rode Hypericum? (2019-2022)
VEGA 1/0090/15 De novo RNA-seq analýza transkriptómu zameraná na identifikáciu kandidátnych génov kódujúcich profilujúce sekundárne metabolity v rode Hypericum (2015-2018)

VEGA 1/0546/22 Biosyntetické génové klastre antrachinónov: existuje analógia medzi endofytmi a ich hostiteľmi? (2022-2026)

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, ČR, 02.07.2012-13.07.2012, Výskumný a študijný pobyt
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, ČR, 10.05.2010-21.05.2010, Short-Term Scientific Mission (COST-STSM-871-05554, STSM Action number 871 Cryopreservation of crop species in Europe)
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i., Flemingovo náměstí 542/2, 160 00 Praha 6, ČR, október 2002, Short-Term Scientific Mission (COST Action number 843 Quality Enhancement of Plant Production through Tissue Culture)
Organizačné aktivity
Ústavná koordinátorka študentských mobilít v programu Erasmus+ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, od 2013 po súčasnosť

Doplňujúce informácie o osobe

Projekty
  • spoluriešiteľka niekoľkých grantových projektov VEGA (1994-98)
  • spoluriešiteľka VTP "Explantátové kultúry Taxus baccata L. ako zdroj biotechnologickej produkcie taxánov" koordinovaného Výskumným ústavom liečiv v Modre v rokoch 1998-2002
  • vedúca projektu VVGS na PF UPJŠ - "Charakteristika vybraných gneotypov a bunkových kultúr Taxus baccata L. na cytogenetickej a molekulovej úrovni (2001), VVGS/012/2001/B
  • vedúca projektu VVGS na PF UPJŠ "Bunkové kultúry Taxus baccata L. ako potenciálny zdroj produkcie taxánov: porovnávacia štúdia génovej expresie na rôznych úrovniach (2002), VVGS/028/2002/B
  • vedúca grantového projektu VEGA "Štúdium expresie dbat génu v explantátových kultúrach Taxus baccata" (2004-2006), 1/1273/04
Zaujímavé linky

Ďalšie informácie


PF