PF

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.   EN

Email:
katarina.cechlarova@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/katarina.cechlarova
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMAT - Ústav matematiky
Miestnosť:
SJ1O58
Telefón:
+421 55 234 2559
ORCID iD:
0000-0002-9641-1351

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1984, Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Karlova univerzita, Matematicko-fyzikálna fakulta, Praha, Česká republika, 1992, Približné a numerické metódy
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1995, Matematika
Titul profesor:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, Matematika
Titul DrSc.:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014, Matematické vedy, Matematika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, 1. stupeň štúdia
Študijný program: Ekonomická a finančná matematika, študijný odbor: Matematika, 2. stupeň štúdia
Študijný program: Aplikovaná matematika, študijný odbor: Matematika, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚMV/LCO/10 Lineárna a celočíselná optimalizácia - Analýza dát a umelá inteligencia, 1. stupeň štúdia
ÚMV/THR/10 Teória hier - Ekonomická a fínančná matematika, 2. stupeň štúdia
ÚMV/dDME/10 Diskrétne modely matematickej ekonómie - Aplikovaná matematika, 3. stupeň štúdia
ÚMV/MIE/13 Mikroekonómia - Ekonomická a fínančná matematika, 1. stupeň štúdia
Teória systémov - Analýza dát a umelá inteligencia, 2. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: Teória vyučovania matematiky, študijný odbor, ku ktorému je priradený: Matematika
Vybrané publikácie

S. Bouveret, K. Cechlárová,  J. Lesca, Chore division on a graph, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (2019) 33:540–563, SJR Q2, citácie 8


K. Cechlárová, Á.Cseh, Zs.Jankó, M.Kireš, L.Miňo, A quest for a fair schedule: The International Young Physicists’

Tournament, Journal of Scheduling (2023) 26:3–18

S. Bouveret, K. Cechlárová, E. Elkind, A. Igarashi, D. Peters, Fair division of a graph. In Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI’17, 135–141, 2017 (36 citácií)

Biró, P., Haase-Kromwijk, B., Andersson, T., Cechlárová K.,...Wilson, N., Van Der Klundert, J., Building kidney exchange programmes in Europe - An overview of exchange practice and activities, Transplantation, 2019, 103(7), pp. 1514–1522 SJR Q1 (>30 citácií)

K. Cechlárová, J. Lesca, D. Trellová, M. Hančová, J.Hanč, Hardness of candidate nomination, Autonomous Agents and Multi-Agent Systems (2023) 37:37

Vybrané projekty
VEGA 1/0344/14 Matematické a štatistické metódy v ekonomickom rozhodovaní, zodpovedná riešiteľka (pricipal investigator), 2014-2017 Projekt sa zaoberá metodológiou matematickej, štatistickej a výpočtovej analýzy a predikcie komplexných ekonomických, spoločenských, medicínskych a technických dát. Základné oblasti výskumu sú tieto: 1. analýza viacrozmerných dát so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom, 3. analýza extrémnych hodnôt v ekonomických a finančných systémoch, 4. predikcia v regresných modeloch časových radov. 2. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a výpočtová zložitosť algoritmov na výpočet týchto riešení.
APVV-17-0568 Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní, 2018-2022, zástupca vedúceho projektu (principal investigator deputy) Anotácia: Projekt sa zaoberá metodológiou optimálneho rozhodovania v modeloch popisujúcich komplexné ekonomické, spoločenské, medicínske a technické fenomény. Základnými oblasťami výskumu sú: 1. analýza viacrozmerných dát modelujúcich rôzne štruktúry závislosti so zvláštnym zreteľom k lineárnym modelom, 2. analýza správania autonónmych ekonomických agentov z hľadiska ich úsilia o optimálne riešenie a analýza manipulovateľnosti navrhnutých algoritmov, výpočtová zložitosť týchto algoritmov, 3. analýza optimálnych rozhodovaní pri tvorbe portfólií v ekonomických a finančných systémoch, 4. problémy optimálnej predikcie v regresných modeloch časových radov.
APVV-15-0091 Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry, 01.07.2015- 28.06.2019, členka riešiteľského kolektívu (member of the research team) Anotácia: Cieľom projektu je výskum v oblasti efektívnych algoritmov pre konečnostavové automaty, grafové invarianty a analýzu tabuľkových dát. Zámerom je získať tesnejšie odhady pre stavovú zložitosť konverzie medzi rôznymi typmi automatov a zariadení s ohraničeným zásobníkom a presnú zložitosť regulárnych operácií v binárnom a unárnom prípade, podrobnejší popis rôznych aspektov zložitosti zovšeobecnení takých grafových invariantov ako vrcholové pokrytie, nezávislá množina, maximálne párovanie, ktoré majú aplikácie v kryptografii, medicíne, organizácii vzdelávania a výskumu, analýze a segmentácii obrazu a podrobnejšiu klasifikáciu hierarchie konceptov vo formálnej konceptovej analýze a efektívne algoritmy na vyhľadávanie pút medzi fuzzy kontextami.
APVV SK-FR-2017-022 Kritériá spravodlivosti a sekvenčné mechanizmy pre priradzovanie, 1.1 2018-31.12.2019 (zodpovedná riešiteľka za Slovensko) Anotácia: Projekt rieši problémy spojené s delením zdrojov a priradzovaním objektov agentom. Cieľom je preskúmať rôzne definície spravodlivosti, vyšetriť výpočtovú zložitosť rôznych variantov priraďovacích problémov, identifikovať efektívne riešiteľné varianty a pre ne navrhnúť polynomiálne algoritmy. Špeciálnu pozornosť budeme venovať manipulovateľnosti navrhnutých algoritmov.
CA15210 European Network for Collaboration on Kidney Exchange Programmes 2016-2020, členka management committee za Slovensko (management comittee member) Anotácia: ENCKEP brings together policy makers, clinicians and optimisation experts in Europe to (i) exchange best practices and scientific state of the art with respect to national KEPs (ii) develop a jointly-used, common framework for data and optimisation; (iii) develop and test a prototype for transnational KEPs; and (iv) stimulate European policy dialogue. ENCKEP is expected to have substantial impact on the medical / socioeconomic, technological as well as scientific domains. webstránka: https://www.enckep-cost.eu/
Medzinárodné mobility a pracovné cesty
University of Birmingham, Birmingham, UK, apríl 1991 - jún 1991, TEMPUS
University of Birmingham, Birmingham, UK, jún 1993 - august 1993, PECO
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, Španielsko, apríl 1997 (1 mesiac), TEMPUS
Universidad Carlos III Madrid a Universidad Autónoma de Barcelona, Madrid a Barcelona, Španielsko, 14 dní, október 2000, Prednáškový pobyt, program Erasmus
Technische Universität Graz, Graz, Rakúsko, 14 dní, 1998, CEEPUS
University of Maribor, Maribor, Slovinsko, 10 dní, 2001, CEEPUS
Technická univerzita Budapest, Aténska univerzita, Université Dauphine Paris, Maďarsko, Grécko, Francúzsko, Viaceré krátkodobé pobyty v rokoch 2008-2019, Bilaterálne APVV projekty medzi Slovenskom a Maďarsko, Gréckom, Francúzskom
Organizačné aktivity
Členka redakčnej rady časopisu Optimization - Vydavateľstvo Taylor and Francis, 2011 - doteraz
Členka redakčnej rady časopisu Fuzzy sets and systems - Vydavateľstvo Elsevier, 2004 - 2019
Členka Vedeckej rady PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2006 - doteraz
Členka Vedeckej rady UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015-2019
Členka Vedeckej rady - Fakulta matematiky, fyziky a infomatiky, Univerzita Komenského, 2019-2023

Doplňujúce informácie o osobe

Zaujímavé linky
Záľuby

Ďalšie informácie


PF