Mgr. Katarína Lučivjanská, PhD.

Email:
katarina.lucivjanska@upjs.sk
Homepage:
Fakulta/Univerzita:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚMV - Ústav matematických vied
Miestnosť:
SJ1O49
Telefón:
+421 55 234 2291

Vedecko-pedagogická charakteristika osoby

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Odbor a program: Aplikovaná matematika, 2009, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Odbor a program: Finance, 2014, Vienna Graduate School of Finance
Aktuálna pedagogická činnosť
Finančná matematika, Matematické metódy vo finačníctve, Teória rizika, Náhodné procesy (cvičenie), Matematická analýza II (cvičenie), Pravdepodobnosť a štatistika I (cvičenie), Matematika pre chemikov (cvičenie).
Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené (počet)
Bakalárske: 9
Diplomové: 24
Počet výstupov evidovaných vo Web of Science alebo Scopus - Celkovo
6
Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej úrovni - Celkovo
6
Počet pozvaných prednášok na národnej úrovni - Celkovo
2
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a výkony. Maximálne päť.
Avramov, D., Cederburg, S., and Lucivjanská, K. (2018). Are stocks riskier over the long run? Taking cues from economic theory, the Review of Financial Studies, 31(2), 556–594.
Lučivjanská, K. (2018). Is Imperfection Better? Evidence from Predicting Stock and Bond Returns. Journal of Financial Econometrics, 16(2), 244-270.
Geyer, A. and Lucivjanská, K. (2016). Black-Litterman Approach and Views from the Predictive Regression: Theory and Implementation, Journal of Portfolio Management, 42(4), 38-48.
Branger N., Lučivjanská K., and Weissensteiner A. (2019), Optimal granularity for portfolio choice, Journal of Empirical Finance, 50, 125-146.
Kim, N., Lučivjanská, K., Molnár, P., & Villa, R. (2019). Google searches and stock market activity: Evidence from Norway. Finance Research Letters, 28, 208-220.