PF

Klavdiia Kotvytska, PhD.   EN

Email:
klavdiia.kotvytska@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/klavdiia.kotvytska
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚFV - Ústav fyzikálnych vied
Miestnosť:
Telefón:
+421 55 234

PF