PF

doc. RNDr. Ladislav Janovec, PhD.   EN

Email:
ladislav.janovec@upjs.sk
Homepage:
https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/ladislav.janovec
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚCHV - Ústav chemických vied
Miestnosť:
RB2L10
Telefón:
+421 55 234 1197, 2395
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-5769-2632
Predmet môjho vedeckého záujmu je vývoj zlúčenín s cytostatickým účinkom na báze akridínu s cieľom skúmať dopad zmeny štruktúry týchto zlúčenín na ich biologickú aktivitu a následne navrhnúť optimalizáciu štruktúry, ktorá by viedla k zvýšeniu protinádorovej účinnosti. S týmto zámerom aplikujem princípy cheminformatiky v kombinácii s výpočtovou chémiou. Konkrétne ide o QSAR štúdie, ab initio a DFT výpočty, ako aj metódy molekulovej mechaniky v rámci dostupných softvérových možností a univerzitných výpočtových prostriedkov. Molekulárne modely, navrhnuté s využitím vyššie spomínaných teoretických princípov, následne syntetizujem v rámci možností, metód a logiky organickej syntézy. V rámci príslušných syntetických postupov modifikujeme akridínové jadro heterocyklickými, ako aj acyklickými skeletmi v súlade s teoretickými predpokladmi o zvýšení protirakovinovej aktivity pomocou takýchto štruktúrnych modifikácií. Takto syntetizované zlúčeniny sú následne testované na biologickú aktivitu, konkrétne na ich schopnosť interagovať s nukleovými kyselinami, ako nutným predpokladom ich kancerostatického účinku. Ďalej sa skúma ich schopnosť inhibovať enzýmy topoizomerázu I a II, ktoré sú nevyhnutné pre proliferáciu nádorových buniek. Posledná fáza biologického skríningu je stanovenie cytostatického účinku na rakovinových bunkových líniách. Všetky tieto experimenty na molekulárnej a bunkovej úrovni sa vykonávajú v rámci spolupráce s Katedrou biochémie a Ústavom biologických vied na našej univerzite. Protinádorovú aktivitu nami pripravených zlúčenín testujeme aj v rámci programu "NCI Developmental Therapeutics Program" podporovaného americkou vládnou agentúrou NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (https://dtp.cancer.gov/). Som spoluautorom 26 publikácii s citačným ohlasom 385 citácii a h-indexom 11.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1998 - Mgr., Chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 2002 - PhD., Organická chémia
Titul docent:
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2021, Organická chémia

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: OCHd - organická chémia - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma), študijný odbor: 17. - chémia, III. stupeň štúdia
Študijný program: OCHm - organická chémia - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), študijný odbor: 17. - chémia, II. stupeň štúdia
Profilové predmety
ÚCHV/PAKM/04 - Praktická aplikácia kvantovochemických metód v organickej chémii - OCHd - organická chémia - (jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma), III stupeň štúdia
ÚCHV/BOC/03 - Bioorganická chémia - OCHm - organická chémia - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), II stupeň štúdia
ÚCHV/MSM1/00 - Moderné syntetické metódy - OCHm - organická chémia - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), II stupeň štúdia
Vybrané publikácie

ADC - Nunhart, P., Konkoľová, E., Janovec, L., Jendželovský, R., Vargová, J., Ševc, J., Matejová, M., Miltáková, B., Fedoročko, P., Kozurkova, M. Fluorinated 3,6,9-trisubstituted acridine derivatives as DNA interacting agents and topoisomerase inhibitors with A549 antiproliferative activity (2020) Bioorg. Chem., 94, art. no. 103393. IF 4.831; Q1 (Chemistry, Organic); Citácie 6

ADC - Janovec, L., Janočková, J., Matejová, M., Konkoľová, E., Paulíková, H., Lichancová, D., Júnošová, L., Hamuľaková, S., Imrich, J., Kožurková, M. Proliferation inhibition of novel diphenylamine derivatives (2019) Bioorg. Chem., 83, pp. 487-499. IF 4.831; Q1 (Chemistry, Organic); Citácie 6

V3 - Krochtová K., Halečková A., Janovec L., Blizniaková M., Kušnírová K., Kožurková M. Novel 3,9-Disubstituted Acridines with Strong Inhibition Activity against Topoisomerase I: Synthesis, Biological Evaluation and Molecular Docking Study

(2023) Molecules, 28 (3), art. no. 1308; IF 4.600; Q2 (Chemistry, Multidisciplinary); Citácie 0

ADC - Janovec, L., Kovacova, E., Semelakova, M., Kvakova, M., Kupka, D., Jager, D., Kozurkova, M. Synthesis of novel biologically active proflavine ureas designed on the basis of predicted entropy changes (2021) Molecules, 26 (16), art. no. 4860, . IF 4.411; Q2 (Chemistry, Multidisciplinary); Citácie 0

ADM - Hamulakova, S., Janovec, L., Soukup, O., Jun, D., Janockova, J., Hrabinova, M., Sepsova, V., Kuca, K. Tacrine-coumarin and tacrine-7-chloroquinoline hybrids with thiourea linkers: Cholinesterase inhibition properties, kinetic study, molecular docking and permeability assay for blood-brain barrier (2018) Curr. Alzheimer Res., 15 (12), pp. 1096-1105. IF 3.271; Q2 (Clinical Neurology); Citácie 5

Vybrané projekty

VEGA 1/0016/18 : " Štúdium cytotoxickej aktivity nových kumarínových derivátov modifikovaných akridínovým, takrínovým a antracénovým skeletom " Hlavný riešiteľ - prof. RNDr. Mária Kožurková, Csc.,

Pozícia na projekte: zástupca

Doba trvania: 2018 - 2021

APVV-18-0285: " Pochopenie mechanizmu inaktivácie IgG využitím individuálnych molekúl Hsp70 šaperónu a laserovej optickej pinzety " Hlavný riešiteľ - RNDr. Gabriel Žoldak, PhD.

Pozícia na projekte: spoluriešiteľ

Doba trvania: 2019 - 2023

VEGA 1/0037/22 : " Vývoj a výskum nových farmakofórov na báze akridínu a kumarínu s antimikrobiálnymi a protinádorovými účinkami " Hlavný riešiteľ - prof. RNDr. Mária Kožurková, Csc.,

Pozícia na projekte: zástupca

Doba trvania: 2022 - 2025

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Habilitačnú prácu s názvom "Štúdium syntézy derivátov akridínu a antracénu" som obhájil na Univerzite Komenského v Bratislava dňa 10.12.2020. Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave moju habilitáciu schválila nasledujúci deň. Oficiálne mi bol udelený vedecko-pedagogický titul docent v habilitačnom odbore "Organická chémia" dňa 1.2.2021.

Ďalšie informácie


PF