PF

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.   EN

Email:
lubomir.kovac@upjs.sk
Homepage:
www.upjs.sk/PF/zamestnanec/lubomir.kovac/
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB3O334
Telefón:
+421 55 234 1174
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8194-2128

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1986, Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácie biológia-chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, Česká Republika, 1995, Entomológia
Titul docent:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, Biológia
Titul profesor:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: učiteľstvo biológie v kombinácii, študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy, 2. stupeň štúdia
Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov, študijný odbor: biológia, 2. stupeň štúdia
Študijný program: zoológia a fyziológia živočíchov, študijný odbor: biológia, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
Zoogeografia - ZFZm - zoológia a fyziológia živočíchov, BXmu - biológia-X učiteľstvo, 2. stupeň štúdia
Ochrana prírody - BXmu - biológia-X učiteľstvo, 2. stupeň štúdia
Biogeografia - ZFZd - zoológia a fyziológia živočíchov, 3. stupeň štúdia
Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania: biológia, študijný odbor, ku ktorému je priradený: biológia
Vybrané publikácie

Kováč, Ľ., Parimuchová, A., Miklisová, D., 2016: Distributional patterns of cave Collembola (Hexapoda) in association with habitat conditions, geography and subterranean refugia in the Western Carpathians. Biological Journal of the Linnean Society, 119 (3): 571–592.

IF = 2.288; JCR = Q3 Evolutionary Biology; SJR = Q1 Ecology, Evolution Behavior and Systematics; ohlasy WoS: 16

Raschmanová, N., Šustr, V., Kováč, Ľ., Parimuchová, A., Devetter, M., 2018: Testing the climatic variability hypothesis in edaphic and subterranean Collembola (Hexapoda). Journal of Thermal Biology, 78: 391–400.

IF = 1.902; JCR = Q2 Biology; SJR = Q1 Agricultural and Biological Sciences; ohlasy WoS: 19

Kováč, Ľ., 2018: Caves as oligotrophic ecosystems. Pp.297–307. In: Moldovan, O.T., Kováč, Ľ., Halse, S. (eds.) Cave Ecology. Ecological Studies, vol. 235. Springer 1–545. ISBN 978-3-319-98850-4

Ohlasy WoS: 8

Čuchta, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2019: The succession of soil Collembola communities in spruce forests of the High Tatra Mountains five years after the windthrow and clear-cut logging. Forest Ecology and Management, 433: 504–513.

IF = 3.170; JCR = Q1 Forestry; SJR = Q1 Forestry / Nature and Landscape Conservation; ohlasy WoS: 11

 

Ballesteros, J.A., Santibáñez López, C.E., Kováč, Ľ., Gavish-Regev, E., Sharma, P.P., 2019: Ordered phylogenomic subsampling enables diagnosis of systematic errors in the placement of the enigmatic, long-branch arachnid order Palpigradi. Proceedings of the Royal Society B, 286: 20192426.

IF = 4.637; JCR = Q1 Biology; SJR = Q1 Agricultural and Biological Scienes/ Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, ohlasy WoS: 24

 

Parimuchová, A., Petráková Dušátková, L., Kováč, Ľ., Macháčková, T., Slabý, O., Pekár, S., 2021: The food web in a subterranean ecosystem is driven by intraguild predation. Scientific Reports, 11: art. no. 4994.

IF = 4.997; JCR = Q2 Multidisciplinary Sciences; SJR = Q1 Multidisciplinary; ohlasy WoS: 13

Kováč, Ľ., Žurovcová, M., Raschmanová, N., Jureková, N., Papáč, V., Parimuchová, A., 2023: Troglomorphic adaptations on the northern European frontier: the phylogeny of the cave Pseudosinella (Hexapoda, Collembola) in the Western Carpathians. Frontiers in Ecology and Evolution, vol. 11: 1169911.

IF 2022 = 3.0; JCR 2022 = Q2 Ecology; SJR 2022 = Q1 Ecology/ Ecology, Behavior, Evolution and Systematics

Vybrané projekty

Projekt APVV-17-0477 (Agentúra na podporu výskumu a vývoja): "Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny", 07/2018-07/2022, zodpovedný riešiteľ

Projekt VEGA 1/0438/22: “Funkčný význam jaskynných vchodov ako tranzientnej zóny pre terestrické spoločenstvá článkonožcov (Arthropoda)”, 01/2022-12/2025, zodpovedný riešiteľ

Projekt VEGA 1/0346/18: "Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza", 01/2018-12/2021, zodpovedný riešiteľ

Výskumná úloha „Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov“, projekt „Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.“, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň. Kód projektu ITMS 2014+: 310011P445, Ministerstvo životného prostredia SR, operačný program Kvalita životného prostredia (2021-2023), zodpovedný riešiteľ

COST CA18237 - "European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection" (2019-2023), člen Management Committee

National Geographic Society, grant number NGS-93344R-22: "Revealing the subterranean biodiversity of Georgia (Caucasus Mts)", 06/2022–05/2024, člen riešiteľského kolektívu

Projekt APPV-21-0379: “Funkčné charakteristiky terestrických článkonožcov na epigeicko-hypogeickom gradiente jaskynných vchodov”, 07/2022-06/2026, zodpovedný riešiteľ

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autonóma de México, Mexico City, Mexiko, marec-april 1995, april 1998, hosťujúci profesor
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazília, marec- apríl 2007, hosťujúci profesor
Ústav pudní biologie, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, Česká Republika, viacero krátkodobých stáží v období 1991-2009, mobilitná schéma medzi SAV a AV ČR
Organizačné aktivity
externý člen - Vedecká rada Parazitologického ústavu SAV, Košice, 2019-
externý člen - Vedecká rada Fakulty prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 2014-
externý člen - Odborová komisia doktorandského štúdia, študijný program zoológia, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 2006-
člen, podpredseda, predseda - Vedecká grantová agentúra VEGA, komisia č. 4 pre biologické vedy, 2008-2012, 2016-

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
 • Prezident International Society for Subterranean Biology (2012–2016), člen od r. 2002
 • Hlavný organizátor 21st Int. Conference on Subterranean Biology, 2–7 September 2012, Košice, Slovakia
 • Member of Scientific Committee 23rd Int. Conference on Subterranean Biology, 13–17 June 2016, Fayeteville, Arkansas, USA
 • Member of Scientific Committee 24th Int. Conference on Subterranean Biology, 20–24 August 2018, Aveiro, Portugalsko
 • Plenary lecture, 18th Int. Conference on Subterranean Biology, 10–15 July 2006, Cluj, Romania
 • Plenary lecture, 24th Int. Conference on Subterranean Biology, 20–24 August 2018, Aveiro, Portugal
 • Monograph co-editor: Moldovan, O.T., Kováč, Ľ., Halse, S., 2018: Cave Ecology. Ecological Studies, Vol. 235, Springer-Verlag, pp. 545, ISBN 978-3-319-98850-4
 • Subterranean Biology (Pensoft): associate and subject editor (od 2012)
 • Biologia (Springer): associate editor (od 2018)
 • Biodiversity Data Journal (Pensoft): field editor (od 2020)
 • IUCN SSC Cave Invertebrate Specialist Group: working group member (od 2014)
 • Projekty
 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja, projekt APVV-17-0477: Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny (2018-2022), vedúci riešiteľ
 • Vedecká grantová agentúra, projekt VEGA 1/0346/18: Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza (2018-2021), vedúci riešiteľ
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň, Operačný program Kvalita životného prostredia, projekt ITMS 2014+: 310011P445 Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I - Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov (2021-2023), vedúci riešiteľ
 • COST CA18237 - European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (2019-2023), člen Management Committee
 • Ďalšie informácie


  PF