PF

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.   EN

Email:
lubomir.kovac@upjs.sk
Homepage:
www.science.upjs.sk/~kovac_l0
Fakulta:
PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta
Pracovisko:
ÚBEV - Ústav biologických a ekologických vied
Miestnosť:
RB3O334
Telefón:
+421 55 234 1174
ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8194-2128

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1986, Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácie biológia-chémia
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
Entomologický ústav AV ČR, České Budějovice, 1995, Entomológia
Titul docent:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2004, Biológia
Titul profesor:
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Zobraziť všetko  
Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
Študijný program: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy, 2. stupeň štúdia
Študijný program: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy, 3. stupeň štúdia
Profilové predmety
Zoogeografia - VEm - Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, ZFZm - Zoológia a fyziológia živočíchov, BFRm - Botanika a fyziológia rastlín, BXmu - Biológia-X učiteľstvo, 2. stupeň štúdia
Ochrana prírody - VEb - Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Bb - Biológia, BXmu - Biológia-X učiteľstvo, 1. a 2. stupeň štúdia
Pedobiológia II - VEd - Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, FZd - Fyziológia živočíchov, 3. stupeň štúdia
Biogeografia - VEd - Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, FZd - Fyziológia živočíchov, 3. stupeň štúdia
Vybrané publikácie

Kováč, Ľ., Parimuchová, A., Miklisová, D., 2016: Distributional patterns of cave Collembola (Hexapoda) in association with habitat conditions, geography and subterranean refugia in the Western Carpathians. Biological Journal of the Linnean Society, 119 (3): 571–592.

IF 2016 = 2.288; SJR 2016 = Q1 Ecology, Evolution Behavior and Systematics; ohlasy WoS: 10

Parimuchová, A., Kováč, Ľ., Žurovcová, M., Miklisová, D., Paučulová, L., 2017: A glacial relict in the Carpathian caves – population variability or a species complex? Arthropod Systematics & Phylogeny, 75 (3): 351–362.

IF 2017 = 1.703; JCR 2017 - Q1 Insect Science; ohlasy WoS: 2

Raschmanová, N., Šustr, V., Kováč, Ľ., Parimuchová, A., Devetter, M., 2018: Testing the climatic variability hypothesis in edaphic and subterranean Collembola (Hexapoda). Journal of Thermal Biology, 78: 391–400.

IF2018 = 1.902; SJR = Q1 Agricultural and Biological Sciences; ohlasy WoS: 12

Čuchta, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ., 2019: The succession of soil Collembola communities in spruce forests of the High Tatra Mountains five years after the windthrow and clear-cut logging. Forest Ecology and Management, 433: 504–513.

IF 2019 = 3.170; SJR 2019 = Q1 Forestry / Nature and Landscape Conservation; ohlasy WoS: 6

Ballesteros, J.A., Santibáñez López, C.E., Kováč, Ľ., Gavish-Regev, E., Sharma, P.P., 2019: Ordered phylogenomic subsampling enables diagnosis of systematic errors in the placement of the enigmatic, long-branch arachnid order Palpigradi. Proceedings of the Royal Society B, 286: 20192426.

IF 2019=4.637; SJR 2019 = Q1 Agricultural and Biological Scienes/Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, ohlasy WoS: 17

Vybrané projekty

Projekt APVV-17-0477 (Agentúra na podporu výskumu a vývoja): Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny, 07/2018-07/2022, zodpovedný riešiteľ

Projekt VEGA 1/0438/22: “Funkčný význam jaskynných vchodov ako tranzientnej zóny pre terestrické spoločenstvá článkonožcov (Arthropoda)”, 01/2022-12/2025, zodpovedný riešiteľ

Projekt VEGA 1/0346/18: "Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza", 01/2018-12/2021, zodpovedný riešiteľ

Výskumná úloha „Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov“, projekt „Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I.“, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň. Kód projektu ITMS 2014+: 310011P445, Ministerstvo životného prostredia SR, operačný program Kvalita životného prostredia (2021-2023), zodpovedný riešiteľ

COST CA18237 - "European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection" (2019-2023), člen Management Committee

National Geographic Society, grant number NGS-93344R-22: "Revealing the subterranean biodiversity of Georgia (Caucasus Mts)", 06/2022–05/2024, člen riešiteľského kolektívu

Medzinárodné mobility a pracovné cesty
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autonóma de México, Mexico City, Mexiko, marec-april 1995, april 1998, hosťujúci profesor
Departamento de Zoologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazília, marec- apríl 2007, hosťujúci profesor

Doplňujúce informácie o osobe

Ocenenia
Prezident International Society for Subterranean Biology (2012–2016), člen od r. 2002 Hlavný organizátor 21st Int. Conference on Subterranean Biology, 2–7 September 2012, Košice, Slovakia Member of Scientific Committee 23rd Int. Conference on Subterranean Biology, 13–17 June 2016, Fayeteville, Arkansas, USA Member of Scientific Committee 24th Int. Conference on Subterranean Biology, 20–24 August 2018, Aveiro, Portugalsko - Plenary lecture, 18th Int. Conference on Subterranean Biology, 10–15 July 2006, Cluj, Romania Plenary lecture, 24th Int. Conference on Subterranean Biology, 20–24 August 2018, Aveiro, Portugal Monograph co-editor: Moldovan, O.T., Kováč, Ľ., Halse, S., 2018: Cave Ecology. Ecological Studies, Vol. 235, Springer-Verlag, pp. 545, ISBN 978-3-319-98850-4 Subterranean Biology (Pensoft): associate and subject editor (od 2012) Biologia (Springer): associate editor (od 2018) Biodiversity Data Journal (Pensoft): field editor (od 2020) IUCN SSC Cave Invertebrate Specialist Group: working group member (od 2014)
Projekty
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, projekt APVV-17-0477: Molekulárna fylogenéza unikátnej jaskynnej fauny (2018-2022), vedúci riešiteľ Vedecká grantová agentúra, projekt VEGA 1/0346/18: Reliktné formy článkonožcov (Arthropoda) v Západných Karpatoch – morfológia, ekológia a fylogenéza (2018-2021), vedúci riešiteľ Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň, Operačný program Kvalita životného prostredia, projekt ITMS 2014+: 310011P445 Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I - Biospeleologický výskum a monitoring bezstavovcov (2021-2023), vedúci riešiteľ COST CA18237 - European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection (2019-2023), člen Management Committee

Ďalšie informácie


PF